« Prev Judges 8 Next »

Chapter 8

1 שיא וילא ורמאיו
הזה רבדה־המ םירפא
יתלבל ונל תישע
תכלה יכ ונל תוארק
ןידמב םחלהל
ותא ןוביריו
׃הקזחב 2 םהילא רמאיו
םככ התע יתישע־המ
תוללע בוט אולה
ריצבמ םירפא
׃רזעיבא 3 םיהלא ןתנ םכדיב
ןידמ ירש־תא
באז־תאו ברע־תא
תושע יתלכי־המו
םחור התפר זא םככ
רבדה ורבדב וילעמ
׃הזה 4 הנדריה ןועדג אביו
תואמ־שלשו אוה רבע
ותא רשא שיאה
׃םיפדרו םיפיע 5 תוכס ישנאל רמאיו
םחל תורככ אנ־ונת
ילגרב רשא םעל
יכנאו םה םיפיע־יכ
חבז ירחא ףדר
׃ןידמ יכלמ ענמלצו 6 תוכס ירש רמאיו
ענמלצו חבז ףכה
ןתנ־יכ ךדיב התע
׃םחל ךאבצל 7 ןכל ןועדג רמאיו
חבז־תא הוהי תתב
ידיב ענמלצ־תאו
םכרשב־תא יתשדו
רבדמה יצוק־תא
׃םינקרבה־תאו 8 לאונפ םשמ לעיו
תאזכ םהילא רבדיו
ישנא ותוא ונעיו
ונע רשאכ לאונפ
׃תוכס ישנא 9 ישנאל־םג רמאיו
יבושב רמאל לאונפ
ץתא םולשב
׃הזה לדגמה־תא 10 רקרקב ענמלצו חבזו
תשמחכ םמע םהינחמו
לכ ףלא רשע
הנחמ לכמ םירתונה
םילפנהו םדק־ינב
ףלא םירשעו האמ
׃ברח ףלש שיא 11 ךרד ןועדג לעיו
םילהאב ינוכשה
ההבגיו חבנל םדקמ
הנחמה־תא ךיו
׃חטב היה הנחמהו 12 ענמלצו חבז וסוניו
םהירחא ףדריו
יכלמ ינש־תא דכליו
חבז־תא ןידמ
ענמלצ־תאו
׃דירחה הנחמה־לכו 13 ןועדג בשיו
המחלמה־ןמ שאוי־ןב
׃סרחה הלעמלמ 14 ישנאמ רענ־דכליו
והלאשיו תוכס
ירש־תא וילא בתכיו
הינקז ־תאו תוכס
׃שיא העבשו םיעבש 15 תוכס ישנא־לא אביו
חבז הנה רמאיו
םתפרח רשא ענמלצו
חבז ףכה רמאל יתוא
ךדיב התע ענמלצו
ךישנאל ןתנ יכ
׃םחל םיפעיה 16 ריעה ינקז־תא חקיו
רבדמה יצוק־תאו
עדיו םינקרבה־תאו
׃תוכס ישנא תא םהב 17 לאונפ לדגמ־תאו
ישנא־תא גרהיו ץתנ
׃ריעה 18 חבז־לא רמאיו
הפיא ענמלצ־לאו
םתגרה רשא םישנאה
ךומכ ורמאיו רובתב
ראתכ דחא םהומכ
׃ךלמה ינב 19 ימא־ינב יחא רמאיו
ול הוהי־יח םה
אל םתוא םתיחה
׃םכתא יתגרה 20 ורוכב רתיל רמאיו
םתוא גרה םוק
וברח רענה ףלש־אלו
ונדוע יכ ארי יכ
׃רענ 21 ענמלצו חבז רמאיו
ונב־עגפו התא םוק
ותרובג שיאכ יכ
גרהיו ןועדג םקיו
ענמלצ־תאו חבז־תא
םינרהשה־תא חקיו
יראוצב רשא
׃םהילמג 22 לארשי־שיא ורמאיו
ונב־לשמ ןועדג־לא
םג ךנב־םג התא־םג
ונתעשוה יכ ךנב־ןב
׃ןידמ דימ 23 ןועדג םהלא רמאיו
םכב ינא לשמא־אל
םכב ינב לשמי־אלו
׃םכב לשמי הוהי 24 ןועדג םהלא רמאיו
הלאש םכמ הלאשא
םזנ שיא יל־ונתו
בהז ימזנ־יכ וללש
םילאעמשי יכ םהל
׃םה 25 ןתנ ןותנ ורמאיו
הלמשה־תא ושרפיו
שיא המש וכילשיו
׃וללש םזנ 26 ימזנ לקשמ יהיו
ףלא לאש רשא בהזה
דבל בהז תואמ־עבשו
םינרהשה־ןמ
ידגבו תופטנהו
יכלמ לעש ןמגראה
דבלו ןידמ
רשא תוקנעה־ןמ
׃םהילמג יראוצב 27 ןועדג ותוא שעיו
ותוא גציו דופאל
ונזיו הרפעב וריעב
םש וירחא לארשי־לכ
ןועדגל יהיו
׃שקומל ותיבלו 28 ינפל ןידמ ענכיו
אלו לארשי ינב
םשאר תאשל ופסי
םיעברא ץראה טקשתו
׃ןועדג ימיב הנש 29 לעברי ךליו
בשיו שאוי־ןב
׃ותיבב 30 םיעבש ויה ןועדגלו
וכרי יאצי םינב
ויה תובר םישנ־יכ
׃ול 31 םכשב רשא ושגליפו
ןב איה־םג ול־הדלי
ומש־תא םשיו
׃ךלמיבא 32 ןועדג תמיו
הבישב שאוי־ןב
רבקב רבקיו הבוט
הרפעב ויבא שאוי
׃ירזעה יבא 33 תמ רשאכ יהיו
ינב ובושיו ןועדג
ירחא ונזיו לארשי
םהל ומישיו םילעבה
׃םיהלאל תירב לעב 34 ינב ורכז אלו
הוהי־תא לארשי
םתוא ליצמה םהיהלא
םהיביא־לכ דימ
׃ביבסמ 35 דסח ושע־אלו
לעברי תיב־םע
הבוטה־לככ ןועדג
׃לארשי־םע השע רשא

« Prev Judges 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |