« Prev Judges 7 Next »

Chapter 7

1 אוה לעברי םכשיו
רשא םעה־לכו ןועדג
ןיע־לע ונחיו ותא
ןידמ הנחמו דרח
ןופצמ ול־היה
׃קמעב הרומה תעבגמ 2 הוהי רמאיו
םעה בר ןועדג־לא
יתתמ ךתא רשא
םדיב ןידמ־תא
ילע ראפתי־ןפ
ידי רמאל לארשי
׃יל העישוה 3 ינזאב אנ ארק התעו
ארי־ימ רמאל םעה
רפציו בשי דרחו
בשיו דעלגה רהמ
םירשע םעה־ןמ
תרשעו ףלא םינשו
׃וראשנ םיפלא 4 הוהי רמאיו
םעה דוע ןועדג־לא
םתוא דרוה בר
ונפרצאו םימה־לא
רשא היהו םש ךל
ךלי הז ךילא רמא
ךתא ךלי אוה ךתא
ךילא רמא־רשא לכו
אוה ךמע ךלי־אל הז
׃ךלי אל 5 םעה־תא דרויו
רמאיו םימה־לא
לכ ןועדג־לא הוהי
ונושלב קלי־רשא
קלי רשאכ םימה ־ןמ
ותוא גיצת בלכה
ערכי־רשא לכו דבל
׃תותשל ויכרב־לע 6 םיקקלמה רפסמ יהיו
שלש םהיפ־לא םדיב
רתי לכו שיא תואמ
וערכ םעה
תותשל םהיכרב־לע
׃םימ 7 הוהי רמאיו
שלשב ןועדג־לא
םיקקלמה שיאה תואמ
יתתנו םכתא עישוא
ךדיב ןידמ־תא
שיא וכלי םעה־לכו
׃ומקמל 8 םעה הדצ־תא וחקיו
םהיתרפוש תאו םדיב
לארשי שיא־לכ תאו
וילהאל שיא חלש
שיאה תואמ־שלשבו
ןידמ הנחמו קיזחה
׃קמעב תחתמ ול היה 9 אוהה הלילב יהיו
הוהי וילא רמאיו
יכ הנחמב דר םוק
׃ךדיב ויתתנ 10 תדרל התא ארי־םאו
ךרענ הרפו התא דר
׃הנחמה־לא 11 ורבדי־המ תעמשו
ךידי הנקזחת רחאו
דריו הנחמב תדריו
ורענ הרפו אוה
רשא םישמחה הצק־לא
׃הנחמב 12 קלמעו ןידמו
םילפנ םדק־ינב־לכו
ברל הבראכ קמעב
רפסמ ןיא םהילמגלו
םיה תפש־לעש לוחכ
׃ברל 13 ןועדג אביו
רפסמ שיא־הנהו
רמאיו םולח והערל
יתמלח םולח הנה
םחל לולצ הנהו
הנחמב ךפהתמ םירעש
להאה־דע אביו ןידמ
לפיו והכיו
הלעמל והכפהיו
׃להאה לפנו 14 רמאיו והער ןעיו
יתלב תאז ןיא
ןועדג ברח־םא
לארשי שיא שאוי־ןב
ודיב םיהלאה ןתנ
ןידמ־תא
׃הנחמה־לכ־תאו 15 ןועדג עמשכ יהיו
םולחה רפסמ־תא
וחתשיו ורבש־תאו
הנחמ־לא בשיו
ומוק רמאיו לארשי
םכדיב הוהי ןתנ־יכ
׃ןידמ הנחמ־תא 16 תואמ־שלש־תא ץחיו
םישאר השלש שיאה
תורפוש ןתיו
םידכו םלכ־דיב
ךותב םידפלו םיקר
׃םידכה 17 ינממ םהילא רמאיו
ושעת ןכו וארת
הצקב אב יכנא הנהו
היהו הנחמה
ןכ השעא־רשאכ
׃ןושעת 18 יכנא רפושב יתעקתו
יתא רשא־לכו
תורפושב םתעקתו
תוביבס םתא־םג
םתרמאו הנחמה־לכ
׃ןועדגלו הוהיל 19 ןועדג אביו
ותא־רשא שיא־האמו
שאר הנחמה הצקב
ךא הנוכיתה תרמשאה
ומיקה םקה
ועקתיו םירמשה־תא
ץופנו תורפושב
׃םדיב רשא םידכה 20 תשלש ועקתיו
תורפושב םישארה
םידכה ורבשיו
וקיזחיו
םידפלב םלואמש־דיב
םנימי־דיבו
עוקתל תורפושה
הוהיל ברח וארקיו
׃ןועדגלו 21 ויתחת שיא ודמעיו
ץריו הנחמל ביבס
ועיריו הנחמה־לכ
׃וסיניו 22 תואמ־שלש ועקתיו
הוהי םשיו תורפושה
והערב שיא ברח תא
סניו הנחמה ־לכבו
הטשה תיב־דע הנחמה
לבא־תפש דע התררצ
׃תבט־לע הלוחמ 23 לארשי־שיא קעציו
רשא־ןמו ילתפנמ
השנמ־לכ־ןמו
׃ןידמ ירחא ופדריו 24 ןועדג חלש םיכאלמו
רמאל םירפא רה־לכב
ןידמ תארקל ודר
םימה־תא םהל ודכלו
הרב תיב דע
קעציו ןדריה־תאו
םירפא שיא־לכ
דע םימה־תא ודכליו
הרב תיב
׃ןדריה־תאו 25 ירש־ינש ודכליו
ברע־תא ןידמ
וגרהיו באז־תאו
ברוע־רוצב ברוע־תא
וגרה באז־תאו
ופדריו באז־בקיב
ברע־שארו ןידמ־לא
־לא ואיבה באזו
׃ןדריל רבעמ ןועדג

« Prev Judges 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |