« Prev Jeremiah 3 Next »

Chapter 3

1 שיא חלשי ןה רמאל
הכלהו ותשא־תא
התיהו ותאמ
בושיה רחא־שיאל
אולה דוע הילא
ץראה ףנחת ףונח
תינז תאו איהה
בושו םיבר םיער
׃הוהי ־םאנ ילא 2 םיפש־לע ךיניע־יאש
תלגש אל הפיא יארו
םהל תבשי םיכרד־לע
רבדמב יברעכ
ץרא יפינחתו
׃ךתערבו ךיתונזב 3 םיבבר וענמיו
היה אול שוקלמו
היה הנוז השא חצמו
׃םלכה תנאמ ךל 4 יתארק התעמ אולה
ירענ ףולא יבא יל
׃התא 5 םלועל רטניה
הנה חצנל רמשי־םא
תוערה ישעתו יתרבד
׃לכותו 6 ילא הוהי רמאיו
ךלמה והישאי ימיב
התשע רשא תיארה
הכלה לארשי הבשמ
הבג רה־לכ־לע איה
ץע־לכ תחת־לאו
׃םש־ינזתו ןנער 7 התושע ירחא רמאו
ילא הלא־לכ־תא
הבש־אלו בושת
התוחא הדוגב הארתו
׃הדוהי 8 יכ אראו
רשא תודא־לכ־לע
לארשי הבשמ הפאנ
ןתאו היתחלש
היתתירכ רפס־תא
הארי אלו הילא
התוחא הדוהי הדגב
׃איה־םג ןזתו ךלתו 9 התונז לקמ היהו
ץראה־תא ףנחתו
ןבאה־תא ףאנתו
׃ץעה־תאו 10 תאז־לכב־םגו
הדוגב ילא הבש־אל
הדוהי התוחא
יכ הבל־לכב
׃הוהי־םאנ רקשב־םא 11 ילא הוהי רמאיו
הבשמ השפנ הקדצ
הדגבמ לארשי
׃הדוהי 12 תארקו ךלה
הלאה םירבדה־תא
הבוש תרמאו הנופצ
־םאנ לארשי הבשמ
ינפ ליפא־אול הוהי
ינא דיסח־יכ םכב
רוטא אל הוהי־םאנ
׃םלועל 13 יכ ךנוע יעד ךא
תעשפ ךיהלא הוהיב
ךיכרד־תא ירזפתו
ץע ־לכ תחת םירזל
ילוקבו ןנער
םתעמש־אל
׃הוהי־םאנ 14 םיבבוש םינב ובוש
יכנא יכ הוהי־םאנ
יתחקלו םכב יתלעב
ריעמ דחא םכתא
החפשממ םינשו
׃ןויצ םכתא יתאבהו 15 םיער םכל יתתנו
םכתא וערו יבלכ
׃ליכשהו העד 16 וברת יכ היהו
םימיב ץראב םתירפו
הוהי־םאנ המהה
ןורא דוע ורמאי־אל
אלו הוהי־תירב
אלו בל־לע הלעי
אלו וב־ורכזי
השעי אלו ודקפי
׃דוע 17 וארקי איהה תעב
הוהי אסכ םלשוריל
הילא ווקנו
הוהי םשל םיוגה־לכ
וכלי־אלו םלשוריל
תוררש ירחא דוע
׃ערה םבל 18 וכלי המהה םימיב
תיב־לע הדוהי־תיב
ודחי ואביו לארשי
ץראה־לע ןופצ ץראמ
יתלחנה רשא
׃םכיתובא־תא 19 ךיא יתרמא יכנאו
םינבב ךתישא
הדמח ץרא ךל־ןתאו
תואבצ יבצ תלחנ
יבא רמאו םיוג
ירחאמו יל־וארקת
׃ובושת אל 20 הערמ השא הדגב ןכא
תיב יב םתדגב ןכ
׃הוהי־םאנ לארשי 21 עמשנ םייפש־לע לוק
ינב ינונחת יכב
וועה יכ לארשי
וחכש םכרד־תא
׃םהיהלא הוהי־תא 22 םיבבוש םינב ובוש
םכיתבושמ הפרא
יכ ךל ונתא וננה
׃וניהלא הוהי התא 23 תועבגמ רקשל ןכא
ןכא םירה ןומה
וניהלא הוהיב
׃לארשי תעושת 24 הלכא תשבהו
וניתובא עיגי־תא
םנאצ־תא ונירוענמ
־תא םרקב־תאו
םהינב
׃םהיתונב־תאו 25 ונתשבב הבכשנ
יכ ונתמלכ ונסכתו
וניהלא הוהיל
ונחנא ונאטח
ונירוענמ וניתובאו
אלו הזה םויה־דעו
הוהי לוקב ונעמש
׃וניהלא

« Prev Jeremiah 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |