« Prev Jeremiah 2 Next »

Chapter 2

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 ינזאב תארקו ךלה
הכ רמאל םלשורי
ךל יתרכז הוהי רמא
תבהא ךירוענ דסח
ירחא ךתכל ךיתלולכ
אל ץראב רבדמב
׃העורז 3 הוהיל לארשי שדק
התאובת תישאר
ומשאי וילכא־לכ
םהילא אבת הער
׃הוהי ־םאנ 4 תיב הוהי־רבד ועמש
תוחפשמ־לכו בקעי
׃לארשי תיב 5 הוהי רמא הכ
םכיתובא ואצמ־המ
וקחר יכ לוע יב
ירחא וכליו ילעמ
׃ולבהיו לבהה 6 הוהי היא ורמא אלו
ץראמ ונתא הלעמה
ונתא ךילומה םירצמ
הברע ץראב רבדמב
היצ ץראב החושו
ץראב תומלצו
שיא הב רבע־אל
׃םש םדא בשי־אלו 7 ץרא־לא םכתא איבאו
הירפ לכאל למרכה
ואבתו הבוטו
יצרא־תא ואמטתו
םתמש יתלחנו
׃הבעותל 8 ורמא אל םינהכה
ישפתו הוהי היא
ינועדי אל הרותה
יב ועשפ םיערהו
ואבנ םיאיבנהו
ירחאו לעבב
׃וכלה ולעוי־אל 9 םכתא בירא דע ןכל
ינב־תאו הוהי־םאנ
׃בירא םכינב 10 םייתכ ייא ורבע יכ
וחלש רדקו וארו
וארו דאמ וננובתהו
׃תאזכ התיה ןה 11 םיהלא יוג רימיהה
םיהלא אל המהו
ודובכ רימה ימעו
׃ליעוי אולב 12 תאז־לע םימש ומש
דאמ וברח ורעשו
׃הוהי־םאנ 13 השע תוער םיתש־יכ
רוקמ ובזע יתא ימע
םהל בצחל םייח םימ
םירבשנ תראב תוראב
׃םימה ולכי־אל רשא 14 לארשי דבעה
אוה תיב דילי־םא
׃זבל היה עודמ 15 םירפכ וגאשי וילע
ותישיו םלוק ונתנ
וירע המשל וצרא
׃בשי ילבמ התצנ 16 סנפחתו ףנ־ינב־םג
׃דקדק ךוערי 17 ךל־השעת תאז־אולה
הוהי־תא ךבזע
ךכילומ תעב ךיהלא
׃ךרדב 18 ךרדל ךל־המ התעו
ימ תותשל םירצמ
ךרדל ךל־המו רוחש
ימ תותשל רושא
׃רהנ 19 ךתער ךרסית
ךחכות ךיתובשמו
ער־יכ יארו יעדו
הוהי־תא ךבזע רמו
יתדחפ אלו ךיהלא
ינדא־םאנ ךילא
׃תואבצ הוהי 20 יתרבש םלועמ יכ
ךיתרסומ יתקתנ ךלע
יכ דבעא אל ירמאתו
ההבג העבג ־לכ־לע
ןנער ץע־לכ תחתו
׃הנז העצ תא 21 קרש ךיתעטנ יכנאו
ךיאו תמא ערז הלכ
ירוס יל תכפהנ
׃הירכנ ןפגה 22 רתנב יסבכת־םא יכ
תירב ךל־יברתו
ינפל ךנוע םתכנ
׃הוהי ינדא םאנ 23 אל ירמאת ךיא
ירחא יתאמטנ
יתכלה אל םילעבה
יעד איגב ךכרד יאר
הלק הרכב תישע המ
׃היכרד תכרשמ 24 תואב רבדמ דמל הרפ
חור הפאש ושפנ
הנבישי ימ התנאת
אל הישקבמ־לכ
השדחב ופעיי
׃הנואצמי 25 ףחימ ךלגר יענמ
האמצמ ךנרוגו
אול שאונ ירמאתו
םירז יתבהא־יכ
׃ךלא םהירחאו 26 אצמי יכ בנג תשבכ
תיב ושיבה ןכ
םהיכלמ המה לארשי
םהינהכו םהירש
׃םהיאיבנו 27 התא יבא ץעל םירמא
ינתדלי תא ןבאלו
ףרע ילא ונפ־יכ
תעבו םינפ אלו
המוק ורמאי םתער
׃ונעישוהו 28 רשא ךיהלא היאו
ומוקי ךל תישע
תעב ךועישוי־םא
ךירע רפסמ יכ ךתער
׃הדוהי ךיהלא ויה 29 ילא ובירת המל
יב םתעשפ םכלכ
׃הוהי־םאנ 30 יתיכה אושל
אל רסומ םכינב־תא
םכברח הלכא וחקל
היראכ םכיאיבנ
׃תיחשמ 31 ואר םתא רודה
רבדמה הוהי־רבד
םא לארשיל יתייה
עודמ הילפאמ ץרא
ונדר ימע ורמא
דוע אובנ־אול
׃ךילא 32 הידע הלותב חכשתה
ימעו הירשק הלכ
ןיא םימי ינוחכש
׃רפסמ 33 ךכרד יבטית־המ
םג ןכל הבהא שקבל
יתדמל תוערה־תא
׃ךיכרד־תא 34 ואצמנ ךיפנכב םג
םינויבא תושפנ םד
תרתחמב־אל םייקנ
יכ םיתאצמ
׃הלא־לכ־לע 35 יתיקנ יכ ירמאתו
ינממ ופא בש ךא
ךתוא טפשנ יננה
׃יתאטח אל ךרמא־לע 36 תונשל דאמ ילזת־המ
םירצממ םג ךכרד־תא
תשב־רשאכ ישובת
׃רושאמ 37 יאצת הז תאמ םג
ךשאר־לע ךידיו
הוהי סאמ־יכ
אלו ךיחטבמב
׃םהל יחילצת

« Prev Jeremiah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |