« Prev Jeremiah 28 Next »

Chapter 28

1 איהה הנשב יהיו
תכלממ תישארב
הדוהי־ךלמ היקדצ
שדחב תיעברה תנשב
ילא רמא ישימחה
רוזע־ןב היננח
ןועבגמ רשא איבנה
יניעל הוהי תיבב
םעה־לכו םינהכה
׃רמאל 2 תואבצ הוהי רמא־הכ
רמאל לארשי יהלא
ךלמ לע־תא יתרבש
׃לבב 3 םימי םיתנש דועב
םוקמה־לא בישמ ינא
תיב ילכ־לכ־תא הזה
חקל רשא הוהי
לבב־ךלמ רצאנדכובנ
הזה םוקמה־ןמ
׃לבב םאיביו 4 הינכי־תאו
םיקיוהי־ןב
הדוהי־ךלמ
הדוהי תולג־לכ־תאו
ינא הלבב םיאבה
הזה םוקמה־לא בישמ
רבשא יכ הוהי־םאנ
׃לבב ךלמ לע־תא 5 איבנה הימרי רמאיו
איבנה היננח־לא
םינהכה יניעל
םעה־לכ יניעלו
׃הוהי תיבב םידמעה 6 איבנה הימרי רמאיו
הוהי השעי ןכ ןמא
ךירבד־תא הוהי םקי
בישהל תאבנ רשא
הוהי־תיב ילכ
לבבמ הלוגה־לכו
׃הזה םוקמה־לא 7 רבדה אנ־עמש־ךא
רבד יכנא רשא הזה
ינזאבו ךינזאב
׃םעה־לכ 8 ויה רשא םיאיבנה
ךינפלו ינפל
ואבניו םלועה־ןמ
תובר תוצרא־לא
תולדג תוכלממ ־לעו
הערלו המחלמל
׃רבדלו 9 אבני רשא איבנה
רבד אבב םולשל
איבנה עדוי איבנה
הוהי וחלש־רשא
׃תמאב 10 איבנה היננח חקיו
ראוצ לעמ הטומה־תא
איבנה הימרי
׃והרבשיו 11 יניעל היננח רמאיו
הכ רמאל םעה־לכ
רבשא הככ הוהי רמא
רצאנדכבנ לע־תא
דועב לבב־ךלמ
םימי םיתנש
םיוגה־לכ ראוצ־לעמ
איבנה הימרי ךליו
׃וכרדל 12 הוהי־רבד יהיו
ירחא הימרי־לא
איבנה היננח רובש
ראוצ לעמ הטומה־תא
׃רמאל איבנה הימרי 13 תרמאו ךולה
הכ רמאל היננח־לא
ץע תטומ הוהי רמא
ןהיתחת תישעו תרבש
׃לזרב תוטמ 14 הוהי רמא־הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
יתתנ לזרב לע
םיוגה ־לכ ראוצ־לע
דבעל הלאה
רצאנדכבנ־תא
והדבעו לבב־ךלמ
הדשה תיח־תא םגו
׃ול יתתנ 15 איבנה הימרי רמאיו
איבנה היננח־לא
היננח אנ־עמש
התאו הוהי ךחלש־אל
הזה םעה־תא תחטבה
׃רקש־לע 16 הוהי רמא הכ ןכל
לעמ ךחלשמ יננה
הנשה המדאה ינפ
הרס־יכ תמ התא
׃הוהי־לא תרבד 17 איבנה היננח תמיו
שדחב איהה הנשב
׃יעיבשה

« Prev Jeremiah 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |