« Prev Jeremiah 27 Next »

Chapter 27

1 תכלממ תישארב
והישואי־ןב םקיוהי
היה הדוהי ךלמ
־לא הזה רבדה
הוהי תאמ הימרי
׃רמאל 2 ילא הוהי רמא־הכ
תורסומ ךל השע
םתתנו תוטמו
׃ךראוצ־לע 3 ךלמ־לא םתחלשו
באומ ךלמ־לאו םודא
ןומע ינב ךלמ־לאו
רצ ךלמ־לאו
דיב ןודיצ ךלמ־לאו
םיאבה םיכאלמ
והיקדצ־לא םלשורי
׃הדוהי ךלמ 4 םתא תיוצו
רמאל םהינדא־לא
תואבצ הוהי רמא־הכ
הכ לארשי יהלא
׃םכינדא־לא ורמאת 5 יתישע יכנא
םדאה־תא ץראה־תא
רשא המהבה־תאו
יחכב ץראה ינפ־לע
יעורזבו לודגה
היתתנו היוטנה
׃יניעב רשי רשאל 6 יתתנ יכנא התעו
הלאה תוצראה־לכ־תא
רצאנדכובנ דיב
םגו ידבע לבב־ךלמ
יתתנ הדשה תיח־תא
׃ודבעל ול 7 ותא ודבעו
ונב־תאו םיוגה־לכ
דע ונב־ןב־תאו
אוה־םג וצרא תע־אב
םיוג וב ודבעו
םיכלמו םיבר
׃םילדג 8 הכלממהו יוגה היהו
ותא ודבעי־אל רשא
רצאנדכובנ־תא
רשא תאו לבב־ךלמ
וראוצ־תא ןתי־אל
ברחב לבב ךלמ לעב
דקפא רבדבו בערבו
אוהה יוגה־לע
ימת־דע הוהי־םאנ
׃ודיב םתא 9 ועמשת־לא םתאו
םכיאיבנ־לא
לאו םכימסק־לאו
םכיתמלח
םכיננע־לאו
םה־רשא םכיפשכ־לאו
רמאל םכילא םירמא
ךלמ־תא ודבעת אל
׃לבב 10 םיאבנ םה רקש יכ
קיחרה ןעמל םכל
םכתמדא לעמ םכתא
םכתא יתחדהו
׃םתדבאו 11 איבי רשא יוגהו
לעב וראוצ־תא
ודבעו לבב־ךלמ
ותמדא־לע ויתחנהו
הדבעו הוהי־םאנ
׃הב בשיו 12 היקדצ־לאו
יתרבד הדוהי־ךלמ
הלאה םירבדה־לככ
־תא ואיבה רמאל
לעב םכיראוצ
ותא ודבעו לבב־ךלמ
׃ויחו ומעו 13 התא ותומת המל
בערב ברחב ךמעו
רבד רשאכ רבדבו
רשא יוגה־לא הוהי
ךלמ־תא דבעי־אל
׃לבב 14 ירבד־לא ועמשת־לאו
םירמאה םיאבנה
אל רמאל םכילא
לבב ךלמ־תא ודבעת
םיאבנ םה רקש יכ
׃םכל 15 םיתחלש אל יכ
םהו הוהי־םאנ
רקשל ימשב םיאבנ
םכתא יחידה ןעמל
םתא םתדבאו
םיאבנה םיאבנהו
׃םכל 16 םינהכה־לאו
הזה םעה־לכ־לאו
רמא הכ רמאל יתרבד
־לא ועמשת־לא הוהי
םכיאיבנ ירבד
רמאל םכל םיאבנה
הוהי־תיב ילכ הנה
התע הלבבמ םיבשומ
המה רקש יכ הרהמ
׃םכל םיאבנ 17 םהילא ועמשת־לא
לבב־ךלמ־תא ודבע
היהת המל ויחו
׃הברח תאזה ריעה 18 םה םיאבנ־םאו
הוהי־רבד שי־םאו
אנ־ועגפי םתא
תואבצ הוהיב
םילכה ואב ־יתלבל
הוהי־תיבב םירתונה
הדוהי ךלמ תיבו
׃הלבב םלשוריבו 19 הוהי רמא הכ יכ
םידמעה־לא תואבצ
םיה־לעו
לעו תונכמה־לעו
םירתונה םילכה רתי
׃תאזה ריעב 20 םחקל־אל רשא
לבב ךלמ רצאנדכובנ
הינוכי־תא ותולגב
םיקיוהי־ןב
םלשורימ הדוהי־ךלמ
ירח־לכ תאו הלבב
׃םלשוריו הדוהי 21 הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
םירתונה םילכה־לע
תיבו הוהי תיב
הדוהי־ךלמ
׃םלשוריו 22 המשו ואבוי הלבב
ידקפ םוי דע ויהי
הוהי־םאנ םתא
םיתבישהו םיתילעהו
׃הזה םוקמה־לא

« Prev Jeremiah 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |