« Prev Jeremiah 22 Next »

Chapter 22

1 דר הוהי רמא הכ
הדוהי ךלמ־תיב
רבדה־תא םש תרבדו
׃הזה 2 עמש תרמאו
ךלמ הוהי־רבד
אסכ־לע בשיה הדוהי
ךידבעו התא דוד
םירעשב םיאבה ךמעו
׃הלאה 3 ושע הוהי רמא הכ
וליצהו הקדצו טפשמ
רגו קושע דימ לוזג
הנמלאו םותי
וסמחת־לא ונת־לא
וכפשת־לא יקנ םדו
׃הזה םוקמב 4 ושעת ושע־םא יכ
ואבו הזה רבדה־תא
הזה תיבה ירעשב
דודל םיבשי םיכלמ
םיבכר ואסכ־לע
אוה םיסוסבו בכרב
׃ומעו ודבעו 5 ועמשת אל םאו
יב הלאה םירבדה־תא
הוהי־םאנ יתעבשנ
היהי הברחל־יכ
׃הזה תיבה 6 הוהי רמא הכ־יכ
הדוהי ךלמ תיב־לע
שאר יל התא דעלג
אל־םא ןונבלה
םירע רבדמ ךתישא
׃הבשונ אל 7 ךילע יתשדקו
וילכו שיא םיתחשמ
ךיזרא רחבמ ותרכו
׃שאה־לע וליפהו 8 םיבר םיוג ורבעו
תאזה ריעה לע
והער־לא שיא ורמאו
הוהי השע המ־לע
הלודגה ריעל הככ
׃תאזה 9 ובזע רשא לע ורמאו
הוהי תירב־תא
ווחתשיו םהיהלא
םירחא םיהלאל
׃םודבעיו 10 תמל וכבת־לא
וכב ול ודנת־לאו
אל יכ ךלהל וכב
־תא הארו דוע בושי
׃ותדלומ ץרא 11 הוהי־רמא הכ יכ
והישאי־ןב םלש־לא
ךלמה הדוהי ךלמ
ויבא והישאי תחת
םוקמה־ןמ אצי רשא
םש בושי־אל הזה
׃דוע 12 ולגה־רשא םוקמב יכ
תומי םש ותא
תאזה ץראה־תאו
׃דוע הארי־אל 13 ותיב הנב יוה
ויתוילעו קדצ־אלב
והערב טפשמ אלב
אל ולעפו םנח דבעי
׃ול־ןתי 14 תיב יל־הנבא רמאה
תוילעו תודמ
ול ערקו םיחורמ
זראב ןופסו ינולח
׃רששב חושמו 15 התא יכ ךלמתה
ךיבא זראב הרחתמ
התשו לכא אולה
הקדצו טפשמ השעו
׃ול בוט זא 16 ןויבאו ינע־ןיד ןד
איה־אולה בוט זא
יתא תעדה
׃הוהי־םאנ 17 ךבלו ךיניע ןיא יכ
לעו ךעצב־לע־םא יכ
ךופשל יקנה־םד
קשעה־לעו
׃תושעל הצורמה־לעו 18 הוהי רמא־הכ ןכל
םיקיוהי־לא
ךלמ והישאי־ןב
ול ודפסי־אל הדוהי
תוחא יוהו יחא יוה
יוה ול ודפסי־אל
׃הדה יוהו ןודא 19 רבקי רומח תרובק
האלהמ ךלשהו בוחס
׃םלשורי ירעשל 20 יקעצו ןונבלה ילע
ךלוק ינת ןשבבו
יכ םירבעמ יקעצו
׃ךיבהאמ ־לכ ורבשנ 21 ךילא יתרבד
אל תרמא ךיתולשב
ךכרד הז עמשא
יכ ךירוענמ
׃ילוקב תעמש־אל 22 חור־הערת ךיער־לכ
וכלי יבשב ךיבהאמו
תמלכנו ישבת זא יכ
׃ךתער לכמ 23 ןונבלב יתבשי
םיזראב יתננקמ
ךל־אבב תנחנ־המ
׃הדליכ ליח םילבח 24 הוהי־םאנ ינא־יח
והינכ היהי־םא יכ
ךלמ םיקיוהי־ןב
די־לע םתוח הדוהי
םשמ יכ ינימי
׃ךנקתא 25 ישקבמ דיב ךיתתנו
התא־רשא דיבו ךשפנ
דיבו םהינפמ רוגי
לבב־ךלמ רצארדכובנ
׃םידשכה דיבו 26 ךתא יתלטהו
ךתדלי רשא ךמא־תאו
רשא תרחא ץראה לע
םשו םש םתדלי־אל
׃ותומת 27 םה־רשא ץראה־לעו
םשפנ־תא םיאשנמ
אל המש םש בושל
׃ובושי 28 ץופנ הזבנ בצעה
והינכ הזה שיאה
וב ץפח ןיא ילכ־םא
אוה ולטוה עודמ
וכלשהו וערזו
רשא ץראה־לע
׃ועדי־אל 29 יעמש ץרא ץרא ץרא
׃הוהי־רבד 30 ובתכ הוהי רמא הכ
ירירע הזה שיאה־תא
וימיב חלצי־אל רבג
וערזמ חלצי אל יכ
אסכ־לע בשי שיא
דוע לשמו דוד
׃הדוהיב

« Prev Jeremiah 22 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |