« Prev Jeremiah 18 Next »

Chapter 18

1 היה רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
׃רמאל הוהי 2 תיב תדריו םוק
ךעימשא המשו רצויה
׃ירבד־תא 3 רצויה תיב דראו
הכאלמ השע והנהו
׃םינבאה־לע 4 רשא ילכה תחשנו
דיב רמחב השע אוה
והשעיו בשו רצויה
רשי רשאכ רחא ילכ
רצויה יניעב
׃תושעל 5 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רומאל 6 הזה רצויכה
םכל תושעל לכוא־אל
לארשי תיב
רמחכ הנה הוהי־םאנ
םתא־ןכ רצויה דיב
׃לארשי תיב ידיב 7 יוג־לע רבדא עגר
שותנל הכלממ־לעו
׃דיבאהלו ץותנלו 8 אוהה יוגה בשו
יתרבד רשא ותערמ
יתמחנו וילע
יתבשח רשא הערה־לע
׃ול תושעל 9 יוג־לע רבדא עגרו
תנבל הכלממ־לעו
׃עטנלו 10 יניעב הערה השעו
ילוקב עמש יתלבל
הבוטה־לע יתמחנו
ביטיהל יתרמא רשא
׃ותוא 11 אנ־רמא התעו
הדוהי־שיא־לא
םלשורי יבשוי־לעו
הוהי רמא הכ רמאל
רצוי יכנא הנה
בשחו הער םכילע
ובוש הבשחמ םכילע
הערה וכרדמ שיא אנ
םכיכרד וביטיהו
׃םכיללעמו 12 שאונ ורמאו
וניתובשחמ ירחא־יכ
תוררש שיאו ךלנ
׃השענ ערה־ובל 13 הוהי רמא הכ ןכל
ימ םיוגב אנ־ולאש
תררעש הלאכ עמש
תלותב דאמ התשע
׃לארשי 14 ידש רוצמ בזעיה
ןונבל גלש
םירז םימ ושתני־םא
׃םילזונ םירק 15 אושל ימע ינחכש־יכ
םולשכיו ורטקי
יליבש םהיכרדב
תוביתנ תכלל םלוע
׃הלולס אל ךרד 16 המשל םצרא םושל
לכ םלוע תקורש
םשי הילע רבוע
׃ושארב דיניו 17 םציפא םידק־חורכ
ףרע ביוא ינפל
םארא םינפ־אלו
׃םדיא םויב 18 הבשחנו וכל ורמאיו
תובשחמ והימרי־לע
הרות דבאת־אל יכ
םכחמ הצעו ןהכמ
וכל איבנמ רבדו
ןושלב והכנו
הבישקנ־לאו
׃וירבד־לכ־לא 19 ילא הוהי הבישקה
׃יבירי לוקל עמשו 20 הבוט־תחת םלשיה
החוש ורכ־יכ הער
ידמע רכז ישפנל
םהילע רבדל ךינפל
בישהל הבוט
׃םהמ ךתמח־תא 21 םהינב־תא ןת ןכל
םרגהו בערל
הניהתו ברח־ידי־לע
תולכש םהישנ
םהישנאו תונמלאו
תומ יגרה ויהי
ברח־יכמ םהירוחב
׃המחלמב 22 םהיתבמ הקעז עמשת
םהילע איבת־יכ
ורכ־יכ םאתפ דודג
םיחפו ינדכלל החיש
׃ילגרל ונמט 23 תעדי הוהי התאו
ילע םתצע־לכ־תא
רפכת־לא תומל
םתאטחו םנוע־לע
יחמת־לא ךינפלמ
ךינפל םילשכמ ויהו
׃םהב השע ךפא תעב

« Prev Jeremiah 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |