« Prev Isaiah 50 Next »

Chapter 50

1 הז יא הוהי רמא הכ
םכמא תותירכ רפס
ימ וא היתחלש רשא
יתרכמ ־רשא ישונמ
ןה ול םכתא
םתרכמנ םכיתנועב
החלש םכיעשפבו
׃םכמא 2 ןיאו יתאב עודמ
ןיאו יתארק שיא
הרצק רוצקה הנוע
־םאו תודפמ ידי
ליצהל חכ יב־ןיא
בירחא יתרעגב ןה
תורהנ םישא םי
םתגד שאבת רבדמ
תמתו םימ ןיאמ
׃אמצב 3 תורדק םימש שיבלא
׃םתוסכ םישא קשו 4 יל ןתנ הוהי ינדא
תעדל םידומל ןושל
רבד ףעי־תא תועל
רקבב רקבב ריעי
עמשל ןזא יל ריעי
׃םידומלכ 5 יל־חתפ הוהי ינדא
אל יכנאו ןזא
אל רוחא יתירמ
׃יתגוסנ 6 םיכמל יתתנ יוג
ינפ םיטרמל ייחלו
תומלכמ יתרתסה אל
׃קרו 7 הוהי ינדאו
אל ןכ־לע יל־רזעי
יתמש ןכ־לע יתמלכנ
עדאו שימלחכ ינפ
׃שובא אל־יכ 8 יקידצמ בורק
הדמענ יתא בירי־ימ
יטפשמ לעב־ימ דחי
׃ילא שגי 9 הוהי ינדא ןה
אוה־ימ יל־רזעי
םלכ ןה ינעישרי
שע ולבי דגבכ
׃םלכאי 10 הוהי ארי םכב ימ
רשא ודבע לוקב עמש
ןיאו םיכשח ךלה
םשב חטבי ול הגנ
ןעשיו הוהי
׃ויהלאב 11 שא יחדק םכלכ ןה
וכל תוקיז ירזאמ
תוקיזבו םכשא רואב
ידימ םתרעב
םכל תאז־התיה
׃ןובכשת הבצעמל

« Prev Isaiah 50 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |