« Prev Isaiah 51 Next »

Chapter 51

1 קדצ יפדר ילא ועמש
וטיבה הוהי ישקבמ
םתבצח רוצ־לא
רוב תבקמ־לאו
׃םתרקנ 2 םהרבא־לא וטיבה
הרש־לאו םכיבא
דחא־יכ םכללוחת
והכרבאו ויתארק
׃והבראו 3 ןויצ הוהי םחנ־יכ
היתברח־לכ םחנ
ןדעכ הרבדמ םשיו
הוהי ־ןגכ התברעו
אצמי החמשו ןושש
לוקו הדות הב
׃הרמז 4 ימע ילא ובישקה
וניזאה ילא ימואלו
אצת יתאמ הרות יכ
םימע רואל יטפשמו
׃עיגרא 5 אצי יקדצ בורק
םימע יערזו יעשי
םייא ילא וטפשי
יערז־לאו ווקי
׃ןולחיי 6 םכיניע םימשל ואש
ץראה־לא וטיבהו
ןשעכ םימש־יכ תחתמ
דגבכ ץראהו וחלמנ
היבשיו הלבת
ןותומי ןכ־ומכ
םלועל יתעושיו
אל יתקדצו היהת
׃תחת 7 קדצ יעדי ילא ועמש
םבלב יתרות םע
תפרח וארית־לא
־לא םתפדגמו שונא
׃ותחת 8 שע םלכאי דגבכ יכ
סס םלכאי רמצכו
היהת םלועל יתקדצו
רודל יתעושיו
׃םירוד 9 זע־ישבל ירוע ירוע
ירוע הוהי עורז
תורד םדק ימיכ
־תא אולה םימלוע
בהר תבצחמה איה
׃ןינת תללוחמ 10 איה־תא אולה
םוהת ימ םי תברחמה
םי־יקמעמ המשה הבר
׃םילואג רבעל ךרד 11 הוהי ייודפו
ןויצ ואבו ןובושי
םלוע תחמשו הנרב
ןושש םשאר־לע
וסנ ןוגישי החמשו
׃החנאו ןוגי 12 אוה יכנא יכנא
תא־ימ םכמחנמ
תומי שונאמ יאריתו
ריצח םדא־ןבמו
׃ןתני 13 ךשע הוהי חכשתו
דסיו םימש הטונ
דימת דחפתו ץרא
תמח ינפמ םויה־לכ
ןנוכ רשאכ קיצמה
תמח היאו תיחשהל
׃קיצמה 14 חתפהל העצ רהמ
אלו תחשל תומי־אלו
׃ומחל רסחי 15 ךיהלא הוהי יכנאו
ומהיו םיה עגר
תואבצ הוהי וילג
׃ומש 16 ךיפב ירבד םישאו
ךיתיסכ ידי לצבו
דסילו םימש עטנל
ןויצל רמאלו ץרא
׃התא־ימע 17 יררועתה יררועתה
רשא םלשורי ימוק
הוהי דימ תיתש
־תא ותמח סוכ־תא
הלערתה סוכ תעבק
׃תיצמ תיתש 18 הל להנמ־ןיא
הדלי םינב־לכמ
הדיב קיזחמ ןיאו
׃הלדג םינב־לכמ 19 ךיתארק הנה םיתש
דשה ךל דוני ימ
ברחהו בערהו רבשהו
׃ךמחנא ימ 20 ובכש ופלע ךינב
תוצוח־לכ שארב
םיאלמה רמכמ אותכ
תרעג הוהי־תמח
׃ךיהלא 21 תאז אנ־יעמש ןכל
אלו תרכשו הינע
׃ןיימ 22 הוהי ךינדא רמא־הכ
ומע בירי ךיהלאו
ךדימ יתחקל הנה
הלערתה סוכ־תא
יתמח סוכ תעבק־תא
התותשל יפיסות־אל
׃דוע 23 ךיגומ־דיב היתמשו
ךשפנל ורמא־רשא
ימישתו הרבענו יחש
ץוחכו ךוג ץראכ
׃םירבעל

« Prev Isaiah 51 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |