« Prev Isaiah 36 Next »

Chapter 36

1 הרשע עבראב יהיו
והיקזח ךלמל הנש
בירחנס הלע
לע רושא־ךלמ
הדוהי ירע־לכ
׃םשפתיו תורצבה 2 רושא־ךלמ חלשיו
שיכלמ הקש־בר־תא
ךלמה־לא המלשורי
דבכ ליחב והיקזח
הכרבה תלעתב דמעיו
הדש תלסמב הנוילעה
׃סבוכ 3 םיקילא וילא אציו
רשא והיקלח־ןב
אנבשו תיבה־לע
־ןב חאויו רפסה
׃ריכזמה ףסא 4 םהילא רמאיו
אנ־ורמא הקש־בר
רמא־הכ והיקזח־לא
ךלמ לודגה ךלמה
ןוחטבה המ רושא
׃תחטב רשא הזה 5 יתרמא
הצע םיתפש־רבד־ךא
התע המחלמל הרובגו
יכ תחטב ימ־לע
׃יב תדרמ 6 תנעשמ־לע תחטב הנה
הזה ץוצרה הנקה
ךמסי רשא םירצמ־לע
ופכב אבו וילע שיא
הערפ ןכ הבקנו
םירצמ־ךלמ
׃וילע םיחטבה־לכל 7 ילא רמאת־יכו
וניהלא הוהי־לא
אוה־אולה ונחטב
והיקזח ריסה רשא
ויתמב ־תא
רמאיו ויתחבזמ־תאו
םלשורילו הדוהיל
הזה חבזמה ינפל
׃ווחתשת 8 אנ ברעתה התעו
רושא ךלמה ינדא־תא
םיפלא ךל הנתאו
תתל לכות־םא םיסוס
׃םהילע םיבכר ךל 9 ינפ תא בישת ךיאו
ינדא ידבע דחא תחפ
ךל חטבתו םינטקה
בכרל םירצמ־לע
׃םישרפלו 10 הוהי ידעלבמה התעו
ץראה־לע יתילע
הוהי התיחשהל תאזה
הלע ילא רמא
תאזה ץראה־לא
׃התיחשהו 11 םיקילא רמאיו
חאויו אנבשו
אנ־רבד הקש־בר־לא
יכ תימרא ךידבע־לא
ונחנא םיעמש
ונילא רבדת־לאו
םעה ינזאב תידוהי
׃המוחה־לע רשא 12 לאה הקש־בר רמאיו
ינחלש ךילאו ךינדא
רבדל ינדא
הלאה םירבדה־תא
םישנאה־לע אלה
המוחה־לע םיבשיה
םהיארח־תא לכאל
םהיניש־תא תותשלו
׃םכמע 13 הקש־בר דמעיו
לודג־לוקב ארקיו
ועמש רמאיו תידוהי
ךלמה ירבד־תא
׃רושא ךלמ לודגה 14 ךלמה רמא הכ
והיקזח םכל אשי־לא
ליצהל לכוי־אל יכ
׃םכתא 15 םכתא חטבי־לאו
הוהי־לא והיקזח
ונליצי לצה רמאל
ריעה ןתנת אל הוהי
ךלמ דיב תאזה
׃רושא 16 ועמשת־לא
הכ יכ והיקזח־לא
רושא ךלמה רמא
ואצו הכרב יתא־ושע
ולכאו ילא
שיאו ונפג־שיא
שיא ותשו ותנאת
׃ורוב־ימ 17 יתחקלו יאב־דע
ץרא־לא םכתא
ןגד ץרא םכצראכ
םחל ץרא שוריתו
׃םימרכו 18 םכתא תיסי־ןפ
הוהי רמאל והיקזח
וליצהה ונליצי
שיא םיוגה יהלא
ךלמ דימ וצרא־תא
׃רושא 19 תמח יהלא היא
יהלא היא דפראו
וליצה־יכו םיורפס
׃ידימ ןורמש־תא 20 יהלא־לכב ימ
הלאה תוצראה
םצרא־תא וליצה־רשא
הוהי ליצי־יכ ידימ
׃ידימ םלשורי־תא 21 ונע־אלו ושירחיו
תוצמ־יכ רבד ותא
אל רמאל איה ךלמה
׃והנעת 22 םיקילא אביו
והיקלח־ןב
אנבשו תיבה־לע־רשא
חאויו רפוסה
ריכזמה ףסא־ןב
יעורק והיקזח־לא
ול ודיגיו םידגב
׃הקש־בר ירבד תא

« Prev Isaiah 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |