« Prev Isaiah 37 Next »

Chapter 37

1 ךלמה עמשכ יהיו
ערקיו והיקזח
סכתיו וידגב־תא
תיב אביו קשב
׃הוהי 2 םיקילא־תא חלשיו
תאו תיבה־לע־רשא
תאו רפוסה אנבש
םינהכה ינקז
םיקשב םיסכתמ
ץומא־ןב והיעשי־לא
׃איבנה 3 הכ וילא ורמאיו
והיקזח רמא
החכותו הרצ־םוי
יכ הזה םויה הצאנו
רבשמ־דע םינב ואב
׃הדלל ןיא חכו 4 הוהי עמשי ילוא
ירבד תא ךיהלא
וחלש רשא הקש־בר
וינדא רושא־ךלמ
יח םיהלא ףרחל
רשא םירבדב חיכוהו
ךיהלא הוהי עמש
דעב הלפת תאשנו
׃האצמנה תיראשה 5 ךלמה ידבע ואביו
׃והיעשי־לא והיקזח 6 םהילא רמאיו
ןורמאת הכ והיעשי
רמא הכ םכינדא־לא
ינפמ ארית־לא הוהי
תעמש רשא םירבדה
ירענ ופדג רשא
׃יתוא רושא־ךלמ 7 חור וב ןתונ יננה
בשו העומש עמשו
ויתלפהו וצרא־לא
׃וצראב ברחב 8 אצמיו הקש־בר בשיו
םחלנ רושא ךלמ־תא
יכ עמש יכ הנבל־לע
׃שיכלמ עסנ 9 הקהרת־לע עמשיו
אצי רמאל שוכ־ךלמ
עמשיו ךתא םחלהל
םיכאלמ חלשיו
׃רמאל והיקזח־לא 10 ןורמאת הכ
והיקזח־לא
רמאל הדוהי־ךלמ
רשא ךיהלא ךאשי־לא
רמאל וב חטוב התא
םלשורי ןתנת אל
׃רושא ךלמ דיב 11 רשא תעמש התא הנה
רושא יכלמ ושע
תוצראה־לכל
התאו םמירחהל
׃לצנת 12 יהלא םתוא וליצהה
ותיחשה רשא םיוגה
ןזוג־תא יתובא
ףצרו ןרח־תאו
רשא ןדע־ינבו
׃רשלתב 13 ךלמו תמח־ךלמ היא
ריעל ךלמו דפרא
׃הועו ענה םיורפס 14 והיקזח חקיו
דימ םירפסה־תא
והארקיו םיכאלמה
הוהי תיב לעיו
והיקזח והשרפיו
׃הוהי ינפל 15 והיקזח ללפתיו
׃רמאל הוהי־לא 16 יהלא תואבצ הוהי
םיברכה בשי לארשי
םיהלאה אוה־התא
תוכלממ לכל ךדבל
תישע התא ץראה
םימשה־תא
׃ץראה־תאו 17 ךנזא הוהי הטה
הוהי חקפ עמשו
תא עמשו הארו ךניע
בירחנס ירבד־לכ
ףרחל חלש רשא
׃יח םיהלא 18 ובירחה הוהי םנמא
רושא יכלמ
תוצראה־לכ־תא
׃םצרא־תאו 19 םהיהלא־תא ןתנו
םיהלא אל יכ שאב
השעמ־םא יכ המה
ןבאו ץע םדא־ידי
׃םודבאיו 20 וניהלא הוהי התעו
ודימ ונעישוה
תוכלממ־לכ ועדיו
הוהי התא־יכ ץראה
׃ךדבל 21 והיעשי חלשיו
והיקזח־לא ץומא־ןב
הוהי רמא־הכ רמאל
רשא לארשי יהלא
ילא תללפתה
ךלמ בירחנס־לא
׃רושא 22 רבד־רשא רבדה הז
ךל הזב וילע הוהי
תלותב ךל הגעל
שאר ךירחא ןויצ־תב
׃םלשורי תב העינה 23 תפדגו תפרח ימ־תא
התומירה ימ־לעו
םורמ אשתו לוק
שודק־לא ךיניע
׃לארשי 24 תפרח ךידבע דיב
ברב רמאתו ינדא
יתילע ינא יבכר
יתכרי םירה םורמ
תמוק תרכאו ןונבל
וישרב רחבמ ויזרא
וצק םורמ אובאו
׃ולמרכ רעי 25 יתיתשו יתרק ינא
ברחאו םימ
יראי לכ ימעפ־ףכב
׃רוצמ 26 קוחרמל תעמש־אולה
ימימ יתישע התוא
התע היתרציו םדק
יהתו היתאבה
םיצנ םילג תואשהל
׃תורצב םירע 27 די־ירצק ןהיבשיו
בשע ויה ושבו ותח
ריצח אשד קריו הדש
ינפל המדשו תוגג
׃המק 28 ךאובו ךתאצו ךתבשו
ךזגרתה תאו יתעדי
׃ילא 29 ילא ךזגרתה ןעי
ינזאב הלע ךננאשו
ךפאב יחח יתמשו
ךיתפשב יגתמו
ךרדב ךיתבישהו
׃הב תאב־רשא 30 לוכא תואה ךל־הזו
הנשבו חיפס הנשה
הנשבו סיחש תינשה
וערז תישילשה
םימרכ ועטנו ורצקו
׃םירפ לוכאו 31 תטילפ הפסיו
הראשנה הדוהי־תיב
ירפ השעו הטמל שרש
׃הלעמל 32 אצת םלשורימ יכ
רהמ הטילפו תיראש
הוהי תאנק ןויצ
׃תאז ־השעת תואבצ 33 הוהי רמא־הכ ןכל
אל רושא ךלמ־לא
תאזה ריעה־לא אובי
ץח םש הרוי־אלו
ןגמ הנמדקי־אלו
הילע ךפשי־אלו
׃הללס 34 הב אב־רשא ךרדב
ריעה־לאו בושי
אובי אל תאזה
׃הוהי־םאנ 35 ריעה־לע יתונגו
העישוהל תאזה
דוד ןעמלו ינעמל
׃ידבע 36 הוהי ךאלמ אציו
רושא הנחמב הכיו
השמחו םינמשו האמ
רקבב ומיכשיו ףלא
םירגפ םלכ הנהו
׃םיתמ 37 בשיו ךליו עסיו
רושא־ךלמ בירחנס
׃הונינב בשיו 38 הוחתשמ אוה יהיו
ויהלא ךרסנ תיב
רצארשו ךלמרדאו
ברחב והכה וינב
ץרא וטלמנ המהו
ךלמיו טררא
ונב ןדח־רסא
׃ויתחת

« Prev Isaiah 37 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |