« Prev Isaiah 3 Next »

Chapter 3

1 הוהי ןודאה הנה יכ
ריסמ תואבצ
הדוהימו םלשורימ
לכ הנעשמו ןעשמ
לכו םחל־ןעשמ
׃םימ־ןעשמ 2 המחלמ שיאו רובג
םסקו איבנו טפוש
׃ןקזו 3 אושנו םישמח־רש
םכחו ץעויו םינפ
׃שחל ןובנו םישרח 4 םהירש םירענ יתתנו
םילולעתו
׃םב־ולשמי 5 שיאב שיא םעה שגנו
ובהרי והערב שיאו
הלקנהו ןקזב רענה
׃דבכנב 6 ויחאב שיא שפתי־יכ
הכל הלמש ויבא תיב
ונל־היהת ןיצק
תחת תאזה הלשכמהו
׃ךדי 7 אוהה םויב אשי
שבח היהא־אל רמאל
םחל ןיא יתיבבו
אל הלמש ןיאו
׃םע ןיצק ינמישת 8 םלשורי הלשכ יכ
לפנ הדוהיו
םהיללעמו םנושל־יכ
ינע תורמל הוהי־לא
׃ודובכ 9 התנע םהינפ תרכה
םדסכ םתאטחו םב
יוא ודחכ אל ודיגה
ולמג ־יכ םשפנל
׃הער םהל 10 בוט־יכ קידצ ורמא
םהיללעמ ירפ־יכ
׃ולכאי 11 ער עשרל יוא
השעי וידי לומג־יכ
׃ול 12 ללועמ וישגנ ימע
ימע וב ולשמ םישנו
ךרדו םיעתמ ךירשאמ
׃ועלב ךיתחרא 13 הוהי בירל בצנ
׃םימע ןידל דמעו 14 אובי טפשמב הוהי
וירשו ומע ינקז־םע
םרכה םתרעב םתאו
׃םכיתבב ינעה תלזג 15 ימע ואכדת םכלמ
ונחטת םיינע ינפו
הוהי ינדא־םאנ
׃תואבצ 16 יכ ןעי הוהי רמאיו
ןויצ תונב והבג
ןורג תווטנ הנכלתו
םיניע תורקשמו
הנכלת ףפטו ךולה
׃הנסכעת םהילגרבו 17 דקדק ינדא חפשו
הוהיו ןויצ תונב
׃הרעי ןהתפ 18 ריסי אוהה םויב
תראפת תא ינדא
םיסיבשהו םיסכעה
׃םינרהשהו 19 תורישהו תופיטנה
׃תולערהו 20 תודעצהו םיראפה
שפנה יתבו םירשקהו
׃םישחלהו 21 ׃ףאה ימזנו תועבטה 22 תופטעמהו תוצלחמה
תוחפטמהו
׃םיטירחהו 23 םינידסהו םינילגהו
תופינצהו
׃םידידרהו 24 קמ םשב תחת היהו
הרוגח תחתו היהי
השעמ תחתו הפקנ
תחתו החרק השקמ
קש תרגחמ ליגיתפ
׃יפי תחת־יכ 25 ולפי ברחב ךיתמ
׃המחלמב ךתרובגו 26 היחתפ ולבאו ונאו
׃בשת ץראל התקנו

« Prev Isaiah 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |