« Prev Isaiah 27 Next »

Chapter 27

1 דקפי אוהה םויב
השקה וברחב הוהי
לע הקזחהו הלודגהו
לעו חרב שחנ ןתיול
ןותלקע שחנ ןתיול
רשא ןינתה־תא גרהו
׃םיב 2 דמח םרכ אוהה םויב
׃הל־ונע 3 הרצנ הוהי ינא
ןפ הנקשא םיעגרל
הליל הילע דקפי
׃הנרצא םויו 4 יל ןיא המח
תיש רימש יננתי־ימ
הב העשפא המחלמב
׃דחי הנתיצא 5 יזועמב קזחי וא
םולש יל םולש השעי
׃יל־השעי 6 בקעי שרשי םיאבה
לארשי חרפו ץיצי
לבת־ינפ ואלמו
׃הבונת 7 והכה והכמ תכמכה
ויגרה גרהכ־םא
׃גרה 8 החלשב האסאסב
וחורב הגה הנבירת
׃םידק םויב השקה 9 רפכי תאזב ןכל
הזו בקעי־ןוע
ותאטח רסה ירפ־לכ
ינבא־לכ ומושב
רג־ינבאכ חבזמ
ומקי־אל תוצפנמ
׃םינמחו םירשא 10 דדב הרוצב ריע יכ
בזענו חלשמ הונ
לגע הערי םש רבדמכ
הלכו ץברי םשו
׃היפעס 11 הנרבשת הריצק שביב
תוריאמ תואב םישנ
אל יכ התוא
אוה תוניב־םע
ונמחרי־אל ןכ־לע
אל ורציו והשע
׃וננחי 12 אוהה םויב היהו
תלבשמ הוהי טבחי
םירצמ לחנ־דע רהנה
דחאל וטקלת םתאו
׃לארשי ינב דחא 13 אוהה םויב היהו
לודג רפושב עקתי
ץראב םידבאה ואבו
ץראב םיחדנהו רושא
ווחתשהו םירצמ
שדקה רהב הוהיל
׃םלשוריב

« Prev Isaiah 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |