« Prev Isaiah 26 Next »

Chapter 26

1 רשוי אוהה םויב
ץראב הזה־רישה
ונל־זע ריע הדוהי
תומוח תישי העושי
׃לחו 2 אביו םירעש וחתפ
רמש קידצ־יוג
׃םינמא 3 םולש רצת ךומס רצי
׃חוטב ךב יכ םולש 4 דע־ידע הוהיב וחטב
רוצ הוהי היב יכ
׃םימלוע 5 םורמ יבשי חשה יכ
הבגשנ הירק
הליפשי הנליפשי
־דע הנעיגי ץרא־דע
׃רפע 6 ילגר לגר הנסמרת
׃םילד ימעפ ינע 7 םירשימ קידצל חרא
קידצ לגעמ רשי
׃סלפת 8 ךיטפשמ חרא ףא
ךמשל ךוניוק הוהי
׃שפנ־תואת ךרכזלו 9 הלילב ךיתיוא ישפנ
יברקב יחור־ףא
רשאכ יכ ךרחשא
קדצ ץראל ךיטפשמ
׃לבת יבשי ודמל 10 דמל־לב עשר ןחי
תוחכנ ץראב קדצ
הארי־לבו לועי
׃הוהי תואג 11 ךדי המר הוהי
וזחי ןויזחי־לב
םע־תאנק ושביו
׃םלכאת ךירצ שא־ףא 12 םולש תפשת הוהי
םג יכ ונל
תלעפ ונישעמ־לכ
׃ונל 13 וניהלא הוהי
םינדא ונולעב
ךב־דבל ךתלוז
׃ךמש ריכזנ 14 ויחי־לב םיתמ
ןכל ומקי־לב םיאפר
םדימשתו תדקפ
׃ומל רכז־לכ דבאתו 15 הוהי יוגל תפסי
תדבכנ יוגל תפסי
׃ץרא־יוצק־לכ תקחר 16 ךודקפ רצב הוהי
ךרסומ שחל ןוקצ
׃ומל 17 בירקת הרה ומכ
קעזת ליחת תדלל
ונייה ןכ הילבחב
׃הוהי ךינפמ 18 ומכ ונלח ונירה
תעושי חור ונדלי
ץרא השענ־לב
יבשי ולפי־לבו
׃לבת 19 יתלבנ ךיתמ ויחי
וציקה ןומוקי
יכ רפע ינכש וננרו
ץראו ךלט תרוא לט
׃ליפת םיאפר 20 ךירדחב אב ימע ךל
ךדעב ךיתלד רגסו
עגר־טעמכ יבח
׃םעז־רובעי־דע 21 אצי הוהי הנה־יכ
ןוע דקפל ומוקממ
וילע ץראה־בשי
־תא ץראה התלגו
דוע הסכת־אלו הימד
׃היגורה־לע

« Prev Isaiah 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |