« Prev Isaiah 21 Next »

Chapter 21

1 םי־רבדמ אשמ
ףלחל בגנב תופוסכ
ץראמ אב רבדממ
׃הארונ 2 יל־דגה השק תוזח
דדושהו דגוב דגובה
םליע ילע דדוש
־לכ ידמ ירוצ
׃יתבשה התחנא 3 ינתמ ואלמ ןכ־לע
םיריצ הלחלח
יריצכ ינוזחא
עמשמ יתיוענ הדלוי
׃תוארמ יתלהבנ 4 תוצלפ יבבל העת
ףשנ תא ינתתעב
׃הדרחל יל םש יקשח 5 הפצ ןחלשה ךרע
התש לוכא תיפצה
וחשמ םירשה ומוק
׃ןגמ 6 ילא רמא הכ יכ
דמעה ךל ינדא
הארי רשא הפצמה
׃דיגי 7 דמצ בכר הארו
רומח בכר םישרפ
בישקהו למג בכר
׃בשק־בר בשק 8 הירא ארקיו
יכנא ינדא הפצמ־לע
םמוי דימת דמע
יכנא יתרמשמ־לעו
׃תולילה־לכ בצנ 9 בכר אב הז־הנהו
םישרפ דמצ שיא
הלפנ רמאיו ןעיו
־לכו לבב הלפנ
רבש היהלא יליספ
׃ץראל 10 ינרג־ןבו יתשדמ
תאמ יתעמש רשא
יהלא תואבצ הוהי
׃םכל יתדגה לארשי 11 ארק ילא המוד אשמ
רמש ריעשמ
רמש הלילמ־המ
׃לילמ־המ 12 רקב התא רמש רמא
הליל־םגו
ויעב ןויעבת־םא
׃ויתא ובש 13 רעיב ברעב אשמ
תוחרא ונילת ברעב
׃םינדד 14 ויתה אמצ תארקל
אמית ץרא יבשי םימ
׃דדנ ומדק ומחלב 15 תוברח ינפמ־יכ
ברח ינפמ ודדנ
תשק ינפמו השוטנ
דבכ ינפמו הכורד
׃המחלמ 16 ינדא רמא הכ־יכ
ינשכ הנש דועב ילא
דובכ־לכ הלכו ריכש
׃רדק 17 תשק־רפסמ ראשו
רדק־ינב ירובג
הוהי יכ וטעמי
׃רבד לארשי־יהלא

« Prev Isaiah 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |