« Prev Hosea 2 Next »

Chapter 2

1 רפסמ היהו
לוחכ לארשי־ינב
דמי־אל רשא םיה
היהו רפסי אלו
רמאי־רשא םוקמב
םתא ימע־אל םהל
ינב םהל רמאי
׃יח־לא 2 הדוהי־ינב וצבקנו
ודחי לארשי־ינבו
דחא שאר םהל ומשו
יכ ץראה ־ןמ ולעו
׃לאערזי םוי לודג 3 ימע םכיחאל ורמא
׃המחר םכיתוחאלו 4 וביר םכמאב וביר
יתשא אל איה־יכ
השיא אל יכנאו
הינפמ הינונז רסתו
ןיבמ היפופאנו
׃הידש 5 המרע הנטישפא־ןפ
םויכ היתגצהו
היתמשו הדלוה
ץראכ התשו רבדמכ
׃אמצב היתמהו היצ 6 םחרא אל הינב־תאו
םינונז ינב־יכ
׃המה 7 השיבה םמא התנז יכ
הרמא יכ םתרוה
יבהאמ ירחא הכלא
ימימו ימחל ינתנ
ינמש יתשפו ירמצ
׃ייוקשו 8 ךש־יננה ןכל
םיריסב ךכרד־תא
הרדג־תא יתרדגו
אל היתוביתנו
׃אצמת 9 היבהאמ־תא הפדרו
םתא גישת־אלו
אצמת אלו םתשקבו
הבושאו הכלא הרמאו
יכ ןושארה ישיא־לא
׃התעמ זא יל בוט 10 יכ העדי אל איהו
ןגדה הל יתתנ יכנא
רהציהו שוריתהו
הל יתיברה ףסכו
׃לעבל ושע בהזו 11 יתחקלו בושא ןכל
ישוריתו ותעב ינגד
יתלצהו ודעומב
תוסכל יתשפו ירמצ
׃התורע־תא 12 הלגא התעו
יניעל התלבנ־תא
שיאו היבהאמ
׃ידימ הנליצי־אל 13 השושמ־לכ יתבשהו
התבשו השדח הגח
׃הדעומ לכו 14 הנפג יתמשהו
הרמא רשא התנאתו
רשא יל המה הנתא
יבהאמ יל־ונתנ
רעיל םיתמשו
׃הדשה תיח םתלכאו 15 הילע יתדקפו
רשא םילעבה ימי־תא
דעתו םהל ריטקת
ךלתו התילחו המזנ
יתאו היבהאמ ירחא
׃הוהי־םאנ החכש 16 יכנא הנה ןכל
היתכלהו היתפמ
יתרבדו רבדמה
׃הבל־לע 17 הימרכ־תא הל יתתנו
רוכע קמע־תאו םשמ
התנעו הוקת חתפל
הירוענ ימיכ המש
התלע םויכו
׃םירצמ־ץראמ 18 אוהה־םויב היהו
יארקת הוהי־םאנ
יל־יארקת־אלו ישיא
׃ילעב דוע 19 תומש־תא יתרסהו
היפמ םילעבה
דוע ורכזי־אלו
׃םמשב 20 תירב םהל יתרכו
תיח־םע אוהה םויב
ףוע־םעו הדשה
המדאה שמרו םימשה
המחלמו ברחו תשקו
ץראה־ןמ רובשא
׃חטבל םיתבכשהו 21 םלועל יל ךיתשראו
קדצב יל ךיתשראו
דסחבו טפשמבו
׃םימחרבו 22 הנומאב יל ךיתשראו
׃הוהי־תא תעדיו 23 אוהה םויב היהו
הוהי־םאנ הנעא
םהו םימשה־תא הנעא
׃ץראה־תא ונעי 24 הנעת ץראהו
ןגדה־תא
שוריתה־תאו
םהו רהציה־תאו
׃לאערזי־תא ונעי 25 ץראב יל היתערזו
המחר אל־תא יתמחרו
ימע־אלל יתרמאו
רמאי אוהו התא־ימע
׃יהלא

« Prev Hosea 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |