« Prev Hosea 1 Next »

Chapter 1

1 היה רשא הוהי־רבד
יראב־ןב עשוה־לא
םתוי היזע ימיב
יכלמ היקזחי זחא
םעברי ימיבו הדוהי
ךלמ שאוי־ןב
׃לארשי 2 הוהי־רבד תלחת
הוהי רמאיו עשוהב
ךל־חק ךל עשוה־לא
ידליו םינונז תשא
הנז־יכ םינונז
ירחאמ ץראה הנזת
׃הוהי 3 רמג־תא חקיו ךליו
רהתו םילבד־תב
׃ןב ול־דלתו 4 וילא הוהי רמאיו
לאערזי ומש ארק
יתדקפו טעמ דוע־יכ
לאערזי ימד־תא
אוהי תיב־לע
תיב תוכלממ יתבשהו
׃לארשי 5 אוהה םויב היהו
תשק־תא יתרבשו
קמעב לארשי
׃לאערזי 6 תב דלתו דוע רהתו
המש ארק ול רמאיו
אל יכ המחר אל
םחרא דוע ףיסוא
לארשי תיב־תא
׃םהל אשא אשנ־יכ 7 הדוהי תיב־תאו
םיתעשוהו םחרא
אלו םהיהלא הוהיב
ברחבו תשקב םעישוא
םיסוסב המחלמבו
׃םישרפבו 8 המחר אל־תא למגתו
׃ןב דלתו רהתו 9 אל ומש ארק רמאיו
ימע אל םתא יכ ימע
היהא־אל יכנאו
׃םכל

« Prev Hosea 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |