« Prev Genesis 8 Next »

Chapter 8

1 חנ־תא םיהלא רכזיו
היחה־לכ תאו
רשא המהבה־לכ־תאו
רבעיו הבתב ותא
ץראה־לע חור םיהלא
׃םימה וכשיו 2 םוהת תניעמ ורכסיו
אלכיו םימשה תבראו
׃םימשה־ןמ םשגה 3 לעמ םימה ובשיו
בושו ךולה ץראה
הצקמ םימה ורסחיו
׃םוי תאמו םישמח 4 שדחב הבתה חנתו
רשע־העבשב יעיבשה
ירה לע שדחל םוי
׃טררא 5 ךולה ויה םימהו
שדחה דע רוסחו
ירישעב ירישעה
וארנ שדחל דחאב
׃םירהה ישאר 6 םיעברא ץקמ יהיו
חנ חתפיו םוי
רשא הבתה ןולח־תא
׃השע 7 ברעה־תא חלשיו
בושו אוצי אציו
לעמ םימה תשבי־דע
׃ץראה 8 הנויה־תא חלשיו
ולקה תוארל ותאמ
ינפ לעמ םימה
׃המדאה 9 הנויה האצמ־אלו
הלגר־ףכל חונמ
הבתה־לא וילא בשתו
ינפ־לע םימ־יכ
ודי חלשיו ץראה־לכ
התא אביו החקיו
׃הבתה־לא וילא 10 תעבש דוע לחיו
ףסיו םירחא םימי
הנויה־תא חלש
׃הבתה־ןמ 11 הנויה וילא אבתו
הנהו ברע תעל
היפב ףרט תיז־הלע
ולק־יכ חנ עדיו
׃ץראה לעמ םימה 12 תעבש דוע לחייו
חלשיו םירחא םימי
הפסי־אלו הנויה־תא
׃דוע וילא־בוש 13 תחאב יהיו
הנש תואמ־ששו
שדחל דחאב ןושארב
לעמ םימה וברח
חנ רסיו ץראה
אריו הבתה הסכמ־תא
ינפ וברח הנהו
׃המדאה 14 העבשב ינשה שדחבו
שדחל םוי םירשעו
׃ץראה השבי 15 חנ־לא םיהלא רבדיו
׃רמאל 16 התא הבתה־ןמ אצ
ךינבו ךתשאו
׃ךתא ךינב־ישנו 17 ךתא־רשא היחה־לכ
ףועב רשב־לכמ
שמרה־לכבו המהבבו
אצוה ץראה־לע שמרה
ץראב וצרשו ךתא
וברו ורפו
׃ץראה־לע 18 וינבו חנ־אציו
וינב־ישנו ותשאו
׃ותא 19 שמרה־לכ היחה־לכ
שמור לכ ףועה־לכו
םהיתחפשמל ץראה־לע
׃הבתה ־ןמ ואצי 20 חבזמ חנ ןביו
לכמ חקיו הוהיל
לכמו הרהטה המהבה
לעיו רוהטה ףועה
׃חבזמב תלע 21 חיר־תא הוהי חריו
הוהי רמאיו חחינה
ףסא־אל ובל־לא
־תא דוע ללקל
םדאה רובעב המדאה
ער םדאה בל רצי יכ
ףסא־אלו וירענמ
־תא תוכהל דוע
׃יתישע רשאכ יח־לכ 22 ץראה ימי־לכ דע
םחו רקו ריצקו ערז
םויו ףרחו ץיקו
׃ותבשי אל הלילו

« Prev Genesis 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |