« Prev Genesis 7 Next »

Chapter 7

1 חנל הוהי רמאיו
ךתיב־לכו התא־אב
ךתא־יכ הבתה־לא
ינפל קידצ יתיאר
׃הזה רודב 2 הרוהטה המהבה לכמ
העבש העבש ךל־חקת
ותשאו שיא
אל רשא המהבה־ןמו
שיא םינש אוה הרהט
׃ותשאו 3 םימשה ףועמ םג
רכז העבש העבש
ערז תויחל הבקנו
׃ץראה־לכ ינפ־לע 4 העבש דוע םימיל יכ
ריטממ יכנא
םיעברא ץראה־לע
הליל םיעבראו םוי
יתיחמו
רשא םוקיה־לכ־תא
ינפ לעמ יתישע
׃המדאה 5 לככ חנ שעיו
׃הוהי והוצ־רשא 6 תואמ שש־ןב חנו
היה לובמהו הנש
׃ץראה־לע םימ 7 וינבו חנ אביו
וינב־ישנו ותשאו
ינפמ הבתה־לא ותא
׃לובמה ימ 8 הרוהטה המהבה־ןמ
רשא המהבה־ןמו
הרהט הנניא
לכו ףועה־ןמו
׃המדאה־לע שמר־רשא 9 ואב םינש םינש
רכז הבתה־לא חנ־לא
הוצ רשאכ הבקנו
׃חנ־תא םיהלא 10 םימיה תעבשל יהיו
ויה לובמה ימו
׃ץראה־לע 11 הנש תואמ־שש תנשב
ינשה שדחב חנ־ייחל
םוי רשע־העבשב
הזה םויב שדחל
תוניעמ־לכ ועקבנ
תבראו הבר םוהת
׃וחתפנ םימשה 12 ץראה־לע םשגה יהיו
םוי םיעברא
׃הליל םיעבראו 13 אב הזה םויה םצעב
תפיו םחו־םשו חנ
חנ תשאו חנ־ינב
וינב ־ישנ תשלשו
׃הבתה־לא םתא 14 היחה־לכו המה
המהבה־לכו הנימל
שמרה־לכו הנימל
ץראה־לע שמרה
ףועה־לכו והנימל
רופצ לכ והנימל
׃ףנכ־לכ 15 חנ־לא ואביו
םינש םינש הבתה־לא
וב־רשא רשבה־לכמ
׃םייח חור 16 הבקנו רכז םיאבהו
רשאכ ואב רשב־לכמ
םיהלא ותא הוצ
׃ודעב הוהי רגסיו 17 םיעברא לובמה יהיו
ובריו ץראה־לע םוי
ואשיו םימה
לעמ םרתו הבתה־תא
׃ץראה 18 ובריו םימה ורבגיו
ךלתו ץראה־לע דאמ
׃םימה ינפ־לע הבתה 19 דאמ ורבג םימהו
וסכיו ץראה־לע דאמ
םיהבגה םירהה־לכ
־לכ תחת־רשא
׃םימשה 20 המא הרשע שמח
םימה ורבג הלעמלמ
׃םירהה וסכיו 21 שמרה רשב־לכ עוגיו
ףועב ץראה־לע
היחבו המהבבו
ץרשה ץרשה־לכבו
׃םדאה לכו ץראה־לע 22 חור־תמשנ רשא לכ
לכמ ויפאב םייח
׃ותמ הברחב רשא 23 םוקיה־לכ־תא חמיו
המדאה ינפ־לע רשא
המהב־דע םדאמ
ףוע ־דעו שמר־דע
וחמיו םימשה
ראשיו ץראה־ןמ
ותא רשאו חנ־ךא
׃הבתב 24 םימה ורבגיו
םישמח ץראה־לע
׃םוי תאמו

« Prev Genesis 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |