« Prev Genesis 6 Next »

Chapter 6

1 םדאה לחה־יכ יהיו
המדאה ינפ־לע ברל
׃םהל ודלי תונבו 2 םיהלאה־ינב ואריו
יכ םדאה תונב־תא
םהל וחקיו הנה תבט
רשא לכמ םישנ
׃ורחב 3 הוהי רמאיו
םדאב יחור ןודי־אל
רשב אוה םגשב םלעל
האמ וימי ויהו
׃הנש םירשעו 4 ץראב ויה םילפנה
םגו םהה םימיב
ואבי רשא ןכ־ירחא
־לא םיהלאה ינב
ודליו םדאה תונב
םירבגה המה םהל
ישנא םלועמ רשא
׃םשה 5 הבר יכ הוהי אריו
ץראב םדאה תער
ובל תבשחמ רצי־לכו
׃םויה ־לכ ער קר 6 השע־יכ הוהי םחניו
ץראב םדאה־תא
׃ובל־לא בצעתיו 7 החמא הוהי רמאיו
יתארב־רשא םדאה־תא
המדאה ינפ לעמ
המהב־דע םדאמ
ףוע־דעו שמר־דע
יכ יתמחנ יכ םימשה
׃םתישע 8 יניעב ןח אצמ חנו
׃הוהי 9 חנ חנ תדלות הלא
היה םימת קידצ שיא
םיהלאה־תא ויתרדב
׃חנ־ךלהתה 10 השלש חנ דלויו
םח־תא םש־תא םינב
׃תפי־תאו 11 ינפל ץראה תחשתו
ץראה אלמתו םיהלאה
׃סמח 12 םיהלא אריו
הנהו ץראה־תא
תיחשה־יכ התחשנ
וכרד־תא רשב־לכ
׃ץראה ־לע 13 חנל םיהלא רמאיו
ינפל אב רשב־לכ ץק
סמח ץראה האלמ־יכ
יננהו םהינפמ
׃ץראה־תא םתיחשמ 14 תבת ךל השע
השעת םינק רפג־יצע
התא תרפכו הבתה־תא
׃רפכב ץוחמו תיבמ 15 התא השעת רשא הזו
ךרא המא תואמ שלש
המא םישמח הבתה
המא םישלשו הבחר
׃התמוק 16 הבתל השעת רהצ
הנלכת המא־לאו
הבתה חתפו הלעמלמ
םיתחת םישת הדצב
׃השעת םישלשו םינש 17 איבמ יננה ינאו
םימ לובמה־תא
תחשל ץראה־לע
חור וב־רשא רשב־לכ
םימשה תחתמ םייח
׃עוגי ץראב־רשא לכ 18 יתירב־תא יתמקהו
הבתה־לא תאבו ךתא
ךתשאו ךינבו התא
׃ךתא ךינב־ישנו 19 רשב־לכמ יחה־לכמו
איבת לכמ םינש
ךתא תיחהל הבתה־לא
׃ויהי הבקנו רכז 20 והנימל ףועהמ
הנימל המהבה־ןמו
המדאה שמר לכמ
לכמ םינש והנימל
׃תויחהל ךילא ואבי 21 ךל־חק התאו
לכאי רשא לכאמ־לכמ
היהו ךילא תפסאו
׃הלכאל םהלו ךל 22 רשא לככ חנ שעיו
ןכ םיהלא ותא הוצ
׃השע

« Prev Genesis 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |