« Prev Ezra 10 Next »

Chapter 10

1 ארזע ללפתהכו
הכב ותדותהכו
תיב ינפל לפנתמו
וילא וצבקנ םיהלאה
דאמ־בר להק לארשימ
םישנו םישנא
םעה וכב־יכ םידליו
׃הכב־הברה 2 הינכש ןעיו
ינבמ לאיחי־ןב
ארזעל רמאיו םלוע
ונלעמ ונחנא
םישנ בשנו וניהלאב
ץראה ימעמ תוירכנ
הוקמ־שי התעו
׃תאז־לע לארשיל 3 תירב־תרכנ התעו
איצוהל וניהלאל
דלונהו םישנ־לכ
ינדא תצעב םהמ
תוצמב םידרחהו
הרותכו וניהלא
׃השעי 4 רבדה ךילע־יכ םוק
קזח ךמע ונחנאו
׃השעו 5 עבשיו ארזע םקיו
םינהכה ירש־תא
לארשי־לכו םיולה
הזה רבדכ תושעל
׃ועבשיו 6 ינפלמ ארזע םקיו
ךליו םיהלאה תיב
ןנחוהי תכשל־לא
םש ךליו בישילא־ןב
םימו לכא־אל םחל
לבאתמ יכ התש־אל
׃הלוגה לעמ־לע 7 לוק וריבעיו
םלשוריו הדוהיב
הלוגה ינב לכל
׃םלשורי ץבקהל 8 אובי־אל רשא לכו
תצעכ םימיה תשלשל
םינקזהו םירשה
ושוכר־לכ םרחי
להקמ לדבי אוהו
׃הלוגה 9 וצבקיו
הדוהי־ישנא־לכ
םלשורי ןמינבו
אוה םימיה תשלשל
םירשעב יעישתה שדח
םעה־לכ ובשיו שדחב
םיהלאה תיב בוחרב
רבדה־לע םידיערמ
׃םימשגהמו 10 ןהכה ארזע םקיו
םתא םהלא רמאיו
םישנ ובישתו םתלעמ
ףיסוהל תוירכנ
׃לארשי תמשא־לע 11 הדות ונת התעו
םכיתבא־יהלא הוהיל
ולדבהו ונוצר ושעו
ץראה ימעמ
םישנה־ןמו
׃תוירכנה 12 להקה־לכ ונעיו
לודג לוק ורמאיו
ונילע ךירבדכ ןכ
׃תושעל 13 תעהו בר םעה לבא
חכ ןיאו םימשג
ץוחב דומעל
םויל־אל הכאלמהו
םינשל אלו דחא
עשפל וניברה־יכ
׃הזה רבדב 14 ונירש אנ־ודמעי
רשא לכו להקה־לכל
םישנ בישהה ונירעב
םיתעל אבי תוירכנ
םהמעו םינמזמ
ריעו ריע־ינקז
בישהל דע היטפשו
וניהלא־ףא ןורח
׃הזה רבדל דע ונממ 15 לאהשע־ןב ןתנוי ךא
הוקת־ןב היזחיו
םלשמו תאז־לע ודמע
׃םרזע יולה יתבשו 16 ינב ןכ־ושעיו
ארזע ולדביו הלוגה
ישאר םישנא ןהכה
םתבא תיבל תובאה
ובשיו תומשב םלכו
שדחל דחא םויב
שוירדל ירישעה
׃רבדה 17 םישנא לכב ולכיו
םישנ ובישהה
דחא םוי דע תוירכנ
׃ןושארה שדחל 18 םינהכה ינבמ אצמיו
םישנ ובישה רשא
עושי ינבמ תוירכנ
ויחאו קדצוי־ןב
רזעילאו הישעמ
׃הילדגו ביריו 19 איצוהל םדי ונתיו
םימשאו םהישנ
׃םתמשא־לע ןאצ־ליא 20 יננח רמא ינבמו
׃הידבזו 21 הישעמ םרח ינבמו
היעמשו הילאו
׃היזעו לאיחיו 22 רוחשפ ינבמו
הישעמ יניעוילא
לאנתנ לאעמשי
׃השעלאו דבזוי 23 דבזוי םיולה־ןמו
אוה הילקו יעמשו
הדוהי היחתפ אטילק
׃רזעילאו 24 םיררשמה־ןמו
םירעשה־ןמו בישילא
׃ירואו םלטו םלש 25 שערפ ינבמ לארשימו
היכלמו היזיו הימר
רזעלאו ןמימו
׃הינבו היכלמו 26 הינתמ םליע ינבמו
לאיחיו הירכז
תומריו ידבעו
׃הילאו 27 אותז ינבמו
בישילא ינעוילא
דבזו תומריו הינתמ
׃אזיזעו 28 ןנחוהי יבב ינבמו
׃ילתע יבז היננח 29 םלשמ ינב ינבמו
בושי הידעו ךולמ
׃תומרי לאשו 30 באומ תחפ ינבמו
הינב ללכו אנדע
לאלצב הינתמ הישעמ
׃השנמו יונבו 31 רזעילא םרח ינבו
היעמש היכלמ הישי
׃ןועמש 32 ׃הירמש ךולמ ןמינב 33 ינתמ םשח ינבמ
טלפילא דבז התתמ
׃יעמש השנמ ימרי 34 ידעמ ינב ינבמ
׃לאואו םרמע 35 ׃יהלכ הידב הינב 36 תומרמ הינו
׃בישילא 37 ׃ושעיו ינתמ הינתמ 38 ׃יעמש יונבו ינבו 39 ןתנו הימלשו
׃הידעו 40 ׃ירש ישש יבדנכמ 41 והימלשו לארזע
׃הירמש 42 ׃ףסוי הירמא םולש 43 לאיעי ובנ ינבמ
אניבז דבז היתתמ
׃הינב לאויו ודי 44 םישנ ואשנ הלא־לכ
םהמ שיו תוירכנ
׃םינב ומישיו םישנ

« Prev Ezra 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |