« Prev Ezra 9 Next »

Chapter 9

1 ושגנ הלא תולככו
רמאל םירשה ילא
םעה ולדבנ־אל
םינהכהו לארשי
ימעמ םיולהו
םהיתבעותכ תוצראה
יזרפה יתחה ינענכל
ינמעה יסוביה
ירצמה יבאמה
׃ירמאהו 2 םהיתנבמ ואשנ־יכ
םהינבלו םהל
שדקה ערז וברעתהו
דיו תוצראה ימעב
םינגסהו םירשה
הזה לעמב התיה
׃הנושאר 3 רבדה־תא יעמשכו
ידגב־תא יתערק הזה
הטרמאו יליעמו
ינקזו ישאר רעשמ
׃םמושמ הבשאו 4 דרח לכ ופסאי ילאו
לארשי־יהלא ירבדב
ינאו הלוגה לעמ לע
דע םמושמ בשי
׃ברעה תחנמל 5 יתמק ברעה תחנמבו
יערקבו יתינעתמ
יליעמו ידגב
יכרב־לע הערכאו
יפכ השרפאו
׃יהלא הוהי־לא 6 יתשב יהלא הרמאו
םירהל יתמלכנו
יכ ךילא ינפ יהלא
הלעמל ובר וניתנוע
הלדג ונתמשאו שאר
׃םימשל דע 7 ונחנא וניתבא ימימ
דע הלדג המשאב
הזה םויה
ונתנ וניתנועבו
וניכלמ ונחנא
יכלמ דיב ונינהכ
יבשב ברחב תוצראה
םינפ תשבבו הזבבו
׃הזה םויהכ 8 עגר־טעמכ התעו
תאמ הנחת התיה
וניהלא הוהי
הטילפ ונל ריאשהל
דתי ונל ־תתלו
ריאהל ושדק םוקמב
וניהלא וניניע
טעמ היחמ ונתתלו
׃ונתדבעב 9 ונחנא םידבע־יכ
ונבזע אל ונתדבעבו
ונילע־טיו וניהלא
סרפ יכלמ ינפל דסח
היחמ ונל־תתל
תיב־תא םמורל
דימעהלו וניהלא
ויתברח־תא
רדג ונל־תתלו
׃םלשוריבו הדוהיב 10 רמאנ־המ התעו
תאז־ירחא וניהלא
׃ךיתוצמ ונבזע יכ 11 דיב תיוצ רשא
םיאיבנה ךידבע
םתא רשא ץראה רמאל
ץרא התשרל םיאב
ימע תדנב איה הדנ
םהיתבעותב תוצראה
הפמ הואלמ רשא
׃םתאמטב הפ־לא 12 םכיתונב התעו
םהינבל ונתת־לא
ואשת־לא םהיתנבו
ושרדת־אלו םכינבל
םתבוטו םמלש
ןעמל םלוע־דע
םתלכאו וקזחת
ץראה בוט־תא
םכינבל םתשרוהו
׃םלוע־דע 13 אבה־לכ ירחאו
ונישעמב ונילע
ונתמשאבו םיערה
התא יכ הלדגה
הטמל תכשח וניהלא
ונל התתנו וננועמ
׃תאזכ הטילפ 14 ךיתוצמ רפהל בושנה
ימעב ןתחתהלו
אולה הלאה תובעתה
הלכ ־דע ונב־ףנאת
תיראש ןיאל
׃הטילפו 15 לארשי יהלא הוהי
התא קידצ
הטילפ ונראשנ־יכ
וננה הזה םויהכ
יכ וניתמשאב ךינפל
ךינפל דומעל ןיא
׃תאז־לע

« Prev Ezra 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |