« Prev Ezekiel 8 Next »

Chapter 8

1 תיששה הנשב יהיו
שדחל השמחב יששב
יתיבב בשוי ינא
הדוהי ינקזו
לפתו ינפל םיבשוי
ינדא די םש ילע
׃הוהי 2 תומד הנהו האראו
הארממ שא־הארמכ
שא הטמלו וינתמ
הלעמלו וינתממו
ןיעכ רהז־הארמכ
׃הלמשחה 3 די תינבת חלשיו
ישאר תציצב ינחקיו
חור יתא אשתו
ןיבו ץראה־ןיב
יתא אבתו םימשה
תוארמב המלשורי
רעש חתפ־לא םיהלא
הנופה תימינפה
בשומ םש־רשא הנופצ
׃הנקמה האנקה למס 4 יהלא דובכ םש־הנהו
רשא הארמכ לארשי
׃העקבב יתיאר 5 םדא־ןב ילא רמאיו
ךרד ךיניע אנ־אש
יניע אשאו הנופצ
הנהו הנופצ ךרד
חבזמה רעשל ןופצמ
הזה האנקה למס
׃האבב 6 םדא־ןב ילא רמאיו
םישע םהמ התא הארה
רשא תולדג תובעות
הפ םישע לארשי־תיב
ישדקמ לעמ הקחרל
הארת בושת דועו
׃תולדג תובעות 7 חתפ־לא יתא אביו
הנהו האראו רצחה
׃ריקב דחא־רח 8 םדא־ןב ילא רמאיו
רתחאו ריקב אנ־רתח
חתפ הנהו ריקב
׃דחא 9 הארו אב ילא רמאיו
תוערה תובעותה־תא
׃הפ םישע םה רשא 10 הנהו האראו אובאו
שמר תינבת־לכ
ץקש המהבו
תיב ילולג־לכו
הקחמ לארשי
ביבס ריקה־לע
׃ביבס 11 ינקזמ שיא םיעבשו
לארשי־תיב
ןפש־ןב והינזאיו
םידמע םכותב דמע
שיאו םהינפל
רתעו ודיב ותרטקמ
׃הלע תרטקה־ןנע 12 תיארה ילא רמאיו
ינקז רשא םדא־ןב
םישע לארשי־תיב
ירדחב שיא ךשחב
םירמא יכ ותיכשמ
ונתא האר הוהי ןיא
׃ץראה־תא הוהי בזע 13 דוע ילא רמאיו
תובעות הארת בושת
המה־רשא תולדג
׃םישע 14 חתפ־לא יתא אביו
רשא הוהי־תיב רעש
םש־הנהו הנופצה־לא
תוכבמ תובשי םישנה
׃זומתה־תא 15 תיארה ילא רמאיו
בושת דוע םדא־ןב
תולדג תובעות הארת
׃הלאמ 16 רצח־לא יתא אביו
תימינפה הוהי־תיב
לכיה חתפ־הנהו
םלואה ןיב הוהי
םירשעכ חבזמה ןיבו
םהירחא שיא השמחו
הוהי לכיה־לא
המהו המדק םהינפו
המדק םתיוחתשמ
׃שמשל 17 תיארה ילא רמאיו
תיבל לקנה םדא־ןב
תושעמ הדוהי
רשא תובעותה־תא
ואלמ־יכ הפ־ושע
ובשיו סמח ץראה־תא
םנהו ינסיעכהל
הרומזה־תא םיחלש
׃םפא־לא 18 המחב השעא ינא־םגו
אלו יניע סוחת־אל
ינזאב וארקו למחא
עמשא אלו לודג לוק
׃םתוא

« Prev Ezekiel 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |