« Prev Ezekiel 9 Next »

Chapter 9

1 לוק ינזאב ארקיו
וברק רמאל לודג
שיאו ריעה תודקפ
׃ודיב ותחשמ ילכ 2 םישנא השש הנהו
רעש־ךרדמ םיאב
הנפמ רשא ןוילעה
ילכ שיאו הנופצ
ודיב וצפמ
םכותב דחא־שיאו
תסקו םידב שבל
ואביו וינתמב רפסה
חבזמ לצא ודמעיו
׃תשחנה 3 לארשי יהלא דובכו
בורכה לעמ הלענ
לא וילע היה רשא
ארקיו תיבה ןתפמ
שבלה שיאה־לא
תסק רשא םידבה
׃וינתמב רפסה 4 ולא הוהי רמאיו
ריעה ךותב רבע
םלשורי ךותב
ות תיותהו
םישנאה תוחצמ־לע
םיקנאנהו םיחנאנה
תובעותה־לכ לע
׃הכותב תושענה 5 ינזאב רמא הלאלו
וירחא ריעב ורבע
סחת־לע וכהו
׃ולמחת־לאו םכיניע 6 הלותבו רוחב ןקז
וגרהת םישנו ףטו
שיא־לכ־לעו תיחשמל
ותה וילע־רשא
ישדקממו ושגת־לא
םישנאב ולחיו ולחת
ינפל רשא םינקזה
׃תיבה 7 ואמט םהילא רמאיו
ואלמו תיבה־תא
םיללח תורצחה־תא
וכהו ואציו ואצ
׃ריעב 8 םתוכהכ יהיו
הלפאו ינא ראשאנו
רמאו קעזאו ינפ־לע
הוהי ינדא ההא
תא התא תיחשמה
לארשי תיראש־לכ
ךתמח־תא ךכפשב
׃םלשורי־לע 9 ןוע ילא רמאיו
הדוהיו לארשי־תיב
דאמ דאמב לודג
םימד ץראה אלמתו
יכ הטמ האלמ ריעהו
הוהי בזע ורמא
הוהי ןיאו ץראה־תא
׃האר 10 סוחת־אל ינא־םגו
למחא אלו יניע
׃יתתנ םשארב םכרד 11 שבל שיאה הנהו
תסקה רשא םידבה
רבד בישמ וינתמב
רשאכ יתישע רמאל
׃ינתיוצ

« Prev Ezekiel 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |