« Prev Ezekiel 25 Next »

Chapter 25

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 ךינפ םיש םדא־ןב
אבנהו ןומע ינב־לא
׃םהילע 3 ןומע ינבל תרמאו
ינדא־רבד ועמש
ינדא רמא־הכ הוהי
חאה ךרמא ןעי הוהי
לחנ־יכ ישדקמ־לא
יכ לארשי תמדא־לאו
תיב־לאו המשנ
וכלה יכ הדוהי
׃הלוגב 4 ךנתנ יננה ןכל
השרומל םדק־ינבל
ךב םהיתוריט ובשיו
םהינכשמ ךב ונתנו
ךירפ ולכאי המה
׃ךבלח ותשי המהו 5 הונל הבר־תא יתתנו
ינב־תאו םילמג
ןאצ־ץברמל ןומע
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 6 ינדא רמא הכ יכ
די ךאחמ ןעי הוהי
חמשתו לגרב ךעקרו
שפנב ךטאש־לכב
׃לארשי תמדא־לא 7 יתיטנ יננה ןכל
ךילע ידי־תא
םיוגל גבל־ךיתתנו
םימעה־ןמ ךיתרכהו
ךיתדבאהו
ךדימשא תוצראה־ןמ
ינא־יכ תעדיו
׃הוהי 8 הוהי ינדא רמא הכ
באומ רמא ןעי
הנה ריעשו
תיב םיוגה־לככ
׃הדוהי 9 חתפ יננה ןכל
באומ ףתכ־תא
וירעמ םירעהמ
תיב ץרא יבצ והצקמ
ןועמ לעב תמישיה
׃המתירקו 10 ינב־לע םדק־ינבל
היתתנו ןומע
ןעמל השרומל
ןומע־ינב רכזת־אל
׃םיוגב 11 םיטפש השעא באומבו
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי 12 הוהי ינדא רמא הכ
םודא תושע ןעי
תיבל םקנ םקנב
םושא ומשאיו הדוהי
׃םהב ומקנו 13 ינדא רמא הכ ןכל
ידי יתטנו הוהי
יתרכהו םודא־לע
המהבו םדא הנממ
ןמיתמ הברח היתתנו
׃ולפי ברחב הנדדו 14 יתמקנ־תא יתתנו
ימע דיב םודאב
םודאב ושעו לארשי
ועדיו יתמחכו יפאכ
ינדא םאנ יתמקנ־תא
׃הוהי 15 הוהי ינדא רמא הכ
םיתשלפ תושע ןעי
םקנ ומקניו המקנב
תיחשמל שפנב טאשב
׃םלוע תביא 16 ינדא רמא הכ ןכל
הטונ יננה הוהי
םיתשלפ־לע ידי
םיתרכ־תא יתרכהו
תיראש־תא יתדבאהו
׃םיה ףוח 17 תומקנ םב יתישעו
המח תוחכותב תולדג
הוהי ינא־יכ ועדיו
יתמקנ ־תא יתתב
׃םב

« Prev Ezekiel 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |