« Prev Ezekiel 24 Next »

Chapter 24

1 ילא הוהי־רבד יהיו
שדחב תיעישתה הנשב
שדחל רושעב ירישעה
׃רמאל 2 ךל־בותכ םדא־ןב
םצע־תא םויה םש־תא
ךמס הזה םויה
־לא לבב־ךלמ
םויה םצעב םלשורי
׃הזה 3 ירמה־תיב־לא לשמו
םהילא תרמאו לשמ
הוהי ינדא רמא הכ
תפש ריסה תפש
׃םימ וב קצי־םגו 4 הילא היחתנ ףסא
ךרי בוט חתנ־לכ
םימצע רחבמ ףתכו
׃אלמ 5 חוקל ןאצה רחבמ
םימצעה רוד םגו
היחתר חתר היתחת
הימצע ולשב־םג
׃הכותב 6 ינדא רמא־הכ ןכל
ריע יוא הוהי
רשא ריס םימדה
התאלחו הב התאלח
הנממ האצי אל
היחתנל היחתנל
לפנ־אל האיצוה
׃לרוג הילע 7 היה הכותב המד יכ
והתמש עלס חיחצ־לע
ץראה־לע והתכפש אל
׃רפע וילע תוסכל 8 םקנל המח תולעהל
המד־תא יתתנ םקנ
יתלבל עלס חיחצ־לע
׃תוסכה 9 ינדא רמא הכ ןכל
ריע יוא הוהי
ינא־םג םימדה
׃הרודמה לידגא 10 קלדה םיצעה הברה
רשבה םתה שאה
החקרמה חקרהו
׃ורחי תומצעהו 11 הילחג־לע הדימעהו
הרחו םחת ןעמל הקר
הכותב הכתנו התשחנ
׃התאלח םתת התאמט 12 תאלה םינאת
תבר הנממ אצת־אלו
׃התאלח שאב התאלח 13 ןעי המז ךתאמטב
תרהט אלו ךיתרהט
אל ךתאמטמ
דוע־ירהטת
יתמח־תא יחינה־דע
׃ךב 14 יתרבד הוהי ינא
יתישעו האב
סוחא־אלו ערפא־אל
ךיכרדכ םחנא אלו
ךוטפש ךיתולילעכו
׃הוהי ינדא םאנ 15 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 16 חקל יננה םדא־ןב
ךיניע דמחמ־תא ךממ
דפסת אלו הפגמב
אולו הכבת אלו
׃ךתעמד אובת 17 לבא םיתמ םד קנאה
שובח ךראפ השעת־אל
םישת ךילענו ךילע
הטעת אלו ךילגרב
םישנא םחלו םפש־לע
׃לכאת אל 18 רקבב םעה־לא רבדאו
ברעב יתשא תמתו
רשאכ רקבב שעאו
׃יתיוצ 19 םעה ילא ורמאיו
ונל דיגת־אלה
התא יכ ונל הלא־המ
׃השע 20 םהילא רמאו
ילא היה הוהי־רבד
׃רמאל 21 לארשי תיבל רמא
הוהי ינדא רמא־הכ
ללחמ יננה
ןואג ישדקמ־תא
םכיניע דמחמ םכזע
םכשפנ למחמו
םכיתונבו םכינבו
ברחב םתבזע רשא
׃ולפי 22 יתישע רשאכ םתישעו
וטעת אל םפש־לע
אל םישנא םחלו
׃ולכאת 23 םכישאר־לע םכראפו
םכילגרב םכילענו
וכבת אלו ודפסת אל
םכיתנועב םתקמנו
שיא םתמהנו
׃ויחא־לא 24 םכל לאקזחי היהו
השע־רשא לככ תפומל
םתעדיו האבב ושעת
׃הוהי ינדא ינא יכ 25 אולה םדא־ןב התאו
םהמ יתחק םויב
שושמ םזועמ־תא
דמחמ־תא םתראפת
אשמ־תאו םהיניע
םהינב םשפנ
׃םהיתונבו 26 אובי אוהה םויב
ךילא טילפה
׃םינזא תועמשהל 27 חתפי אוהה םויב
טילפה־תא ךיפ
םלאת אלו רבדתו
םהל תייהו דוע
ועדיו תפומל
׃הוהי ינא־יכ

« Prev Ezekiel 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |