« Prev Ezekiel 2 Next »

Chapter 2

1 םדא־ןב ילא רמאיו
ךילגר־לע דמע
׃ךתא רבדאו 2 רשאכ חור יב אבתו
ינדמעתו ילא רבד
תא עמשאו ילגר־לע
׃ילא רבדמ 3 םדא־ןב ילא רמאיו
ךתוא ינא חלוש
לארשי ינב־לא
םידרומה םיוג־לא
המה יב־ודרמ רשא
יב ועשפ םתובאו
׃הזה םויה םצע־דע 4 םינפ ישק םינבהו
חלוש ינא בל־יקזחו
תרמאו םהילא ךתוא
ינדא רמא הכ םהילא
׃הוהי 5 ועמשי־םא המהו
תיב יכ ולדחי־םאו
יכ ועדיו המה ירמ
׃םכותב היה איבנ 6 םדא־ןב התאו
םהמ ארית־לא
ארית־לא םהירבדמו
םינולסו םיברס יכ
םיברקע־לאו ךתוא
םהירבדמ בשוי התא
םהינפמו ארית־לא
ירמ תיב יכ תחת־לא
׃המה 7 ירבד־תא תרבדו
ועמשי־םא םהילא
ירמ יכ ולדחי־םאו
׃המה 8 עמש םדא־ןב התאו
רבדמ ינא־רשא תא
ירמ־יהת־לא ךילא
ךיפ הצפ ירמה תיבכ
ינא־רשא תא לכאו
׃ךילא ןתנ 9 די־הנהו האראו
וב־הנהו ילא החולש
׃רפס־תלגמ 10 ינפל התוא שרפיו
םינפ הבותכ איהו
הילא בותכו רוחאו
׃יהו הגהו םינק

« Prev Ezekiel 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |