« Prev Ezekiel 1 Next »

Chapter 1

1 הנש םישלשב יהיו
שדחל השמחב יעיברב
הלוגה־ךותב ינאו
וחתפנ רבכ־רהנ־לע
תוארמ האראו םימשה
׃םיהלא 2 איה שדחל השמחב
תישימחה הנשה
ךלמה תולגל
׃ןיכיוי 3 הוהי־רבד היה היה
יזוב־ןב לאקזחי־לא
םידשכ ץראב ןהכה
יהתו רבכ־רהנ־לע
׃הוהי־די םש וילע 4 חור הנהו אראו
ןופצה־ןמ האב הרעס
שאו לודג ןנע
ול הגנו תחקלתמ
ןיעכ הכותמו ביבס
׃שאה ךותמ למשחה 5 עברא תומד הכותמו
ןהיארמ הזו תויח
׃הנהל םדא תומד 6 תחאל םינפ העבראו
תחאל םיפנכ עבראו
׃םהל 7 הרשי לגר םהילגרו
ףככ םהילגר ףכו
םיצצנו לגע לגר
׃ללק תשחנ ןיעכ 8 תחתמ םדא ודיו
תעברא לע םהיפנכ
םהינפו םהיעבר
׃םתעבראל םהיפנכו 9 התוחא־לא השא תרבח
ובסי־אל םהיפנכ
רבע־לא שיא ןתכלב
׃וכלי וינפ 10 ינפ םהינפ תומדו
הירא ינפו םדא
םתעבראל ןימיה־לא
לואמשהמ רוש־ינפו
רשנ־ינפו ןתעבראל
׃ןתעבראל 11 םהיפנכו םהינפו
שיאל הלעמלמ תודרפ
שיא תורבח םיתש
תא תוסכמ םיתשו
׃הנהיתיוג 12 וינפ רבע־לא שיאו
רשא לא וכלי
חורה המש־היהי
ובסי אל וכלי תכלל
׃ןתכלב 13 תויחה תומדו
שא־ילחגכ םהיארמ
הארמכ תורעב
תכלהתמ איה םידפלה
הגנו תויחה ןיב
אצוי שאה־ןמו שאל
׃קרב 14 בושו אוצר תויחהו
׃קזבה הארמכ 15 הנהו תויחה אראו
לצא ץראב דחא ןפוא
תעבראל תויחה
׃וינפ 16 םינפואה הארמ
ןיעכ םהישעמו
דחא תומדו שישרת
םהיארמו ןתעבראל
היהי רשאכ םהישעמו
׃ןפואה ךותב ןפואה 17 ןהיעבר תעברא־לע
אל וכלי םתכלב
׃ןתכלב ובסי 18 םהל הבגו ןהיבגו
םתבגו םהל האריו
ביבס םיניע תאלמ
׃ןתעבראל 19 וכלי תויחה תכלבו
םלצא םינפואה
לעמ תויחה אשנהבו
ואשני ץראה
׃םינפואה 20 םש־היהי רשא לע
וכלי תכלל חורה
תכלל חורה המש
ואשני םינפואהו
היחה חור יכ םתמעל
׃םינפואב 21 םדמעבו וכלי םתכלב
לעמ םאשנהבו ודמעי
ואשני ץראה
יכ םתמעל םינפואה
׃םינפואב היחה חור 22 ישאר־לע תומדו
ןיעכ עיקר היחה
יוטנ ארונה חרקה
׃הלעמלמ םהישאר־לע 23 םהיפנכ עיקרה תחתו
השא תורשי
שיאל התוחא־לא
הנהל תוסכמ םיתש
תוסכמ םיתש שיאלו
׃םהיתיוג תא הנהל 24 לוק־תא עמשאו
םימ לוקכ םהיפנכ
ידש־לוקכ םיבר
הלמה לוק םתכלב
םדמעב הנחמ לוקכ
׃ןהיפנכ הניפרת 25 לעמ לוק־יהיו
םשאר־לע רשא עיקרל
הניפרת םדמעב
׃ןהיפנכ 26 רשא עיקרל לעממו
הארמכ םשאר־לע
אסכ תומד ריפס־ןבא
אסכה תומד לעו
םדא הארמכ תומד
׃הלעמלמ וילע 27 למשח ןיעכ אראו
הל־תיב שא־הארמכ
וינתמ הארממ ביבס
הארממו הלעמלו
יתיאר הטמלו וינתמ
ול הגנו שא־הארמכ
׃ביבס 28 רשא תשקה הארמכ
םויב ןנעב היהי
הגנה הארמ ןכ םשגה
הארמ אוה ביבס
הוהי־דובכ תומד
ינפ־לע לפאו האראו
׃רבדמ לוק עמשאו

« Prev Ezekiel 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |