« Prev Ezekiel 19 Next »

Chapter 19

1 הניק אש התאו
׃לארשי יאישנ־לא 2 איבל ךמא המ תרמאו
הצבר תוירא ןיב
התבר םירפכ ךותב
׃הירוג 3 הירגמ דחא לעתו
דמליו היה ריפכ
׃לכא םדא ףרט־ףרטל 4 םיוג וילא ועמשיו
והאביו שפתנ םתחשב
ץרא־לא םיחחב
׃םירצמ 5 הלחונ יכ ארתו
חקתו התוקת הדבא
ריפכ הירגמ דחא
׃והתמש 6 תוירא־ךותב ךלהתיו
דמליו היה ריפכ
׃לכא םדא ףרט־ףרטל 7 ויתונמלא עדיו
םשתו בירחה םהירעו
לוקמ האלמו ץרא
׃ותגאש 8 םיוג וילע ונתיו
תונידממ ביבס
םתשר וילע ושרפיו
׃שפתנ םתחשב 9 רגוסב והנתיו
והאביו םיחחב
והאבי לבב ךלמ־לא
־אל ןעמל תודצמב
דוע ולוק עמשי
׃לארשי ירה־לא 10 ךמדב ןפגכ ךמא
הירפ הלותש םימ־לע
םיממ התיה הפנעו
׃םיבר 11 זע תוטמ הל־ויהיו
םילשמ יטבש־לא
ותמוק הבגתו
אריו םיתבע ןיב־לע
׃ויתילד ברב והבגב 12 ץראל המחב שתתו
םידקה חורו הכלשה
וקרפתה הירפ שיבוה
שא הזע הטמ ושביו
׃והתלכא 13 רבדמב הלותש התעו
׃אמצו היצ ץראב 14 הידב הטממ שא אצתו
היה־אלו הלכא הירפ
טבש זע־הטמ הב
איה הניק לושמל
׃הניקל יהתו

« Prev Ezekiel 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |