« Prev Ezekiel 20 Next »

Chapter 20

1 תיעיבשה הנשב יהיו
שדחל רושעב ישמחב
ינקזמ םישנא ואב
שרדל לארשי
ובשיו הוהי־תא
׃ינפל 2 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 3 רבד םדא־ןב
לארשי ינקז־תא
רמא הכ םהלא תרמאו
שרדלה הוהי ינדא
םיאב םתא יתא
שרדא־םא ינא־יח
ינדא םאנ םכל
׃הוהי 4 טופשתה םתא טפשתה
תבעות־תא םדא־ןב
׃םעידוה םתובא 5 םהילא תרמאו
הוהי ינדא רמא־הכ
לארשיב ירחב םויב
תיב ערזל ידי אשאו
םהל עדואו בקעי
אשאו םירצמ ץראב
ינא רמאל םהל ידי
׃םכיהלא הוהי 6 יתאשנ אוהה םויב
םאיצוהל םהל ידי
ץרא־לא םירצמ ץראמ
תבז םהל יתרת־רשא
איה יבצ שבדו בלח
׃תוצראה־לכל 7 שיא םהלא רמאו
ויניע יצוקש
ילולגבו וכילשה
ואמטת־לא םירצמ
׃םכיהלא הוהי ינא 8 ובא אלו יב־ורמיו
שיא ילא עמשל
םהיניע יצוקש־תא
־תאו וכילשה אל
אל םירצמ ילולג
ךפשל רמאו ובזע
תולכל םהילע יתמח
ץרא ךותב םהב יפא
׃םירצמ 9 ימש ןעמל שעאו
יניעל לחה יתלבל
המה־רשא םיוגה
יתעדונ רשא םכותב
םהיניעל םהילא
ץראמ םאיצוהל
׃םירצמ 10 ץראמ םאיצואו
םאבאו םירצמ
׃רבדמה־לא 11 יתוקח־תא םהל ןתאו
יתעדוה יטפשמ־תאו
השעי רשא םתוא
יחו םדאה םתוא
׃םהב 12 יתותבש־תא םגו
תויהל םהל יתתנ
םהיניבו יניב תואל
הוהי ינא יכ תעדל
׃םשדקמ 13 יב־ורמיו
רבדמב לארשי־תיב
וכלה־אל יתוקחב
וסאמ יטפשמ־תאו
םדאה םתא השעי רשא
יתתבש־תאו םהב יחו
רמאו דאמ וללח
םהילע יתמח ךפשל
׃םתולכל רבדמב 14 ימש ןעמל השעאו
יניעל לחה יתלבל
םיתאצוה רשא םיוגה
׃םהיניעל 15 ידי יתאשנ ינא־םגו
יתלבל רבדמב םהל
ץראה־לא םתוא איבה
בלח תבז יתתנ־רשא
איה יבצ שבדו
׃תוצראה־לכל 16 וסאמ יטפשמב ןעי
וכלה־אל יתוקח־תאו
יתותבש־תאו םהב
ירחא יכ וללח
׃ךלה םבל םהילולג 17 םהילע יניע סחתו
יתישע־אלו םתחשמ
׃רבדמב הלכ םתוא 18 םהינב־לא רמאו
יקוחב רבדמב
וכלת־לא םכיתובא
־לא םהיטפשמ־תאו
םהילולגבו ורמשת
׃ואמטת־לא 19 םכיהלא הוהי ינא
וכל יתוקחב
ורמש יטפשמ־תאו
׃םתוא ושעו 20 ושדק יתותבש־תאו
יניב תואל ויהו
יכ תעדל םכיניבו
׃םכיהלא הוהי ינא 21 םינבה יב־ורמיו
וכלה־אל יתוקחב
ורמש־אל יטפשמ־תאו
רשא םתוא תושעל
םדאה םתוא השעי
יתותבש־תא םהב יחו
ךפשל רמאו וללח
תולכל םהילע יתמח
׃רבדמב םב יפא 22 ידי־תא יתבשהו
ימש ןעמל שעאו
יניעל לחה יתלבל
יתאצוה־רשא םיוגה
׃םהיניעל םתוא 23 יתאשנ ינא־םג
רבדמב םהל ידי־תא
םיוגב םתא ץיפהל
םתוא תורזלו
׃תוצראב 24 ושע־אל יטפשמ ןעי
וסאמ יתוקחו
וללח יתותבש־תאו
םתובא ילולג ירחאו
׃םהיניע ויה 25 םהל יתתנ ינא־םגו
םיבוט אל םיקח
ויחי אל םיטפשמו
׃םהב 26 םתוא אמטאו
ריבעהב םתונתמב
ןעמל םחר רטפ־לכ
רשא ןעמל םמשא
ינא רשא ועדי
׃הוהי 27 תיב־לא רבד ןכל
םדא־ןב לארשי
הכ םהילא תרמאו
דוע הוהי ינדא רמא
יתוא ופדג תאז
יב םלעמב םכיתובא
׃לעמ 28 ץראה־לא םאיבאו
ידי־תא יתאשנ רשא
םהל התוא תתל
המר העבג־לכ ואריו
תבע ץע־לכו
םש־וחבזיו
םהיחבז־תא
סעכ םש־ונתיו
םש ומישיו םנברק
םהיחוחינ חיר
םש וכיסיו
׃םהיכסנ־תא 29 המבה המ םהלא רמאו
םש םיאבה םתא־רשא
דע המב המש ארקיו
׃הזה םויה 30 תיב־לא רמא ןכל
ינדא רמא הכ לארשי
ךרדבה הוהי
םתא םכיתובא
ירחאו םיאמטנ
׃םינז םתא םהיצוקש 31 םכיתנתמ תאשבו
שאב םכינב ריבעהב
םיאמטנ םתא
־דע םכילולג־לכל
שרדא ינאו םויה
לארשי תיב םכל
ינדא םאנ ינא־יח
׃םכל שרדא־םא הוהי 32 םכחור־לע הלעהו
רשא היהת אל ויה
היהנ םירמא םתא
תוחפשמכ םיוגכ
ץע תרשל תוצראה
׃ןבאו 33 ינדא םאנ ינא־יח
דיב אל־םא הוהי
היוטנ עורזבו הקזח
ךולמא הכופש המחבו
׃םכילע 34 םכתא יתאצוהו
יתצבקו םימעה־ןמ
תוצראה־ןמ םכתא
דיב םב םתצופנ רשא
היוטנ עורזבו הקזח
׃הכופש המחבו 35 םכתא יתאבהו
םימעה רבדמ־לא
םש םכתא יתטפשנו
׃םינפ־לא םינפ 36 יתטפשנ רשאכ
רבדמב םכיתובא־תא
טפשא ןכ םירצמ ץרא
ינדא םאנ םכתא
׃הוהי 37 תחת םכתא יתרבעהו
םכתא יתאבהו טבשה
׃תירבה תרסמב 38 םידרמה םכמ יתורבו
ץראמ יב םיעשופהו
איצוא םהירוגמ
תמדא ־לאו םתוא
אובי אל לארשי
ינא־יכ םתעדיו
׃הוהי 39 לארשי־תיב םתאו
הוהי ינדא רמא־הכ
וכל וילולג שיא
־םא רחאו ודבע
ילא םיעמש םכניא
אל ישדק םש־תאו
דוע־וללחת
םכיתונתמב
׃םכילולגבו 40 רהב ישדק־רהב יכ
םאנ לארשי םורמ
םש הוהי ינדא
תיב־לכ ינדבעי
םש ץראב הלכ לארשי
שורדא םשו םצרא
םכיתמורת־תא
תישאר־תאו
םכיתואשמ
׃םכישדק־לכב 41 הצרא חחינ חירב
םכתא יאיצוהב םכתא
יתצבקו םימעה־ןמ
תוצראה ־ןמ םכתא
םב םתצפנ רשא
יניעל םכב יתשדקנו
׃םיוגה 42 ינא־יכ םתעדיו
םכתא יאיבהב הוהי
לארשי תמדא־לא
יתאשנ רשא ץראה־לא
התוא תתל ידי־תא
׃םכיתובאל 43 םש־םתרכזו
תאו םכיכרד־תא
רשא םכיתולילע־לכ
םתטקנו םב םתאמטנ
םכינפב
רשא םכיתוער־לכב
׃םתישע 44 ינא־יכ םתעדיו
םכתא יתושעב הוהי
אל ימש ןעמל
םיערה םכיכרדכ
םכיתולילעכו
לארשי תיב תותחשנה
׃הוהי ינדא םאנ

« Prev Ezekiel 20 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |