« Prev Ezekiel 17 Next »

Chapter 17

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 הדיח דוח םדא־ןב
תיב־לא לשמ לשמו
׃לארשי 3 ינדא רמא־הכ תרמאו
לודגה רשנה הוהי
ךרא םיפנכה לודג
הצונה אלמ רבאה
אב המקרה ול־רשא
חקיו ןונבלה־לא
׃זראה תרמצ־תא 4 ויתוקיני שאר תא
והאיביו ףטק
ריעב ןענכ ץרא־לא
׃ומש םילכר 5 ץראה ערזמ חקיו
ערז־הדשב והנתיו
םיבר םימ־לע חק
׃ומש הפצפצ 6 ןפגל יהיו חמציו
המוק תלפש תחרס
ויתוילד תונפל
ויתחת וישרשו וילא
ןפגל יהתו ויהי
חלשתו םידב שעתו
׃תוראפ 7 לודג דחא־רשנ יהיו
םיפנכ לודג
הנהו הצונ־ברו
הנפכ תאזה ןפגה
וילע הישרש
ול־החלש ויתוילדו
התוא תוקשהל
׃העטמ תוגרעמ 8 םימ־לא בוט הדש־לא
הלותש איה םיבר
תאשלו ףנע תושעל
ןפגל תויהל ירפ
׃תרדא 9 ינדא רמא הכ רמא
אולה חלצת הוהי
קתני הישרש־תא
ססוקי הירפ־תאו
החמצ יפרט־לכ שביו
ערזב־אלו שבית
בר־םעבו הלודג
התוא תואשמל
׃הישרשמ 10 חלצתה הלותש הנהו
חור הב תעגכ אולה
שבי שבית םידקה
החמצ תגרע־לע
׃שבית 11 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 12 ירמה תיבל אנ־רמא
הלא־המ םתעדי אלה
אב־הנה רמא
םלשורי לבב־ךלמ
הכלמ־תא חקיו
אביו הירש־תאו
׃הלבב וילא םתוא 13 הכולמה ערזמ חקיו
תירב ותא תרכיו
הלאב ותא אביו
ץראה יליא־תאו
׃חקל 14 הלפש הכלממ תויהל
רמשל אשנתה יתלבל
׃הדמעל ותירב־תא 15 חלשל וב־דרמיו
םירצמ ויכאלמ
םיסוס ול־תתל
חלציה בר־םעו
הלא השעה טלמיה
׃טלמנו תירב רפהו 16 ינדא םאנ ינא־יח
םוקמב אל־םא הוהי
ותא ךילממה ךלמה
ותלא ־תא הזב רשא
ותירב־תא רפה רשאו
לבב־ךותב ותא
׃תומי 17 לודג ליחב אלו
השעי בר להקבו
המחלמב הערפ ותוא
תונבבו הללס ךפשב
תושפנ תירכהל קיד
׃תובר 18 רפהל הלא הזבו
ודי ןתנ הנהו תירב
אל השע הלא־לכו
׃טלמי 19 ינדא רמא־הכ ןכל
אל־םא ינא־יח הוהי
הזב רשא יתלא
ריפה רשא יתירבו
׃ושארב ויתתנו 20 יתשר וילע יתשרפו
יתדוצמב שפתנו
הלבב והיתואיבהו
םש ותא יתטפשנו
׃יב־לעמ רשא ולעמ 21 וחרבמ־לכ תאו
ברחב ויפגא־לכב
םיראשנהו ולפי
ושרפי חור־לכל
ינא יכ םתעדיו
׃יתרבד הוהי 22 הוהי ינדא רמא הכ
תרמצמ ינא יתחקלו
יתתנו המרה זראה
ךר ויתוקני שארמ
ינא יתלתשו ףטקא
׃לולתו הבג־רה לע 23 לארשי םורמ רהב
ףנע אשנו ונלתשא
היהו ירפ השעו
ונכשו רידא זראל
רופצ לכ ויתחת
לצב ףנכ־לכ
׃הנכשת ויתוילד 24 הדשה יצע־לכ ועדיו
הוהי ינא יכ
הבג ץע יתלפשה
לפש ץע יתהבגה
חל ץע יתשבוה
שבי ץע יתחרפהו
יתרבד הוהי ינא
׃יתישעו

« Prev Ezekiel 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |