« Prev Ezekiel 16 Next »

Chapter 16

1 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 2 עדוה םדא־ןב
םלשורי־תא
׃היתבעות־תא 3 ינדא רמא־הכ תרמאו
םלשוריל הוהי
ךיתדלמו ךיתרכמ
ךיבא ינענכה ץראמ
׃תיתח ךמאו ירמאה 4 םויב ךיתודלומו
תרכ־אל ךתא תדלוה
תצחר־אל םימבו ךרש
אל חלמהו יעשמל
אל לתחהו תחלמה
׃תלתח 5 ןיע ךילע הסח־אל
הלאמ תחא ךל תושעל
יכלשתו ךילע הלמחל
לעגב הדשה ינפ־לא
תדלה םויב ךשפנ
׃ךתא 6 ךאראו ךילע רבעאו
ךימדב תססובתמ
ייח ךימדב ךל רמאו
ךימדב ךל רמאו
׃ייח 7 הדשה חמצכ הבבר
יברתו ךיתתנ
ידעב יאבתו ילדגתו
ונכנ םידש םיידע
םרע תאו חמצ ךרעשו
׃הירעו 8 ךאראו ךילע רבעאו
םידד תע ךתע הנהו
ךילע יפנכ שרפאו
עבשאו ךתורע הסכאו
תירבב אובאו ךל
הוהי ינדא םאנ ךתא
׃יל ייהתו 9 ףטשאו םימב ךצחראו
ךכסאו ךילעמ ךימד
׃ןמשב 10 המקר ךשיבלאו
ךשבחאו שחת ךלענאו
׃ישמ ךסכאו ששב 11 הנתאו ידע ךדעאו
ךידי־לע םידימצ
׃ךנורג־לע דיברו 12 ךפא־לע םזנ ןתאו
ךינזא־לע םיליגעו
תראפת תרטעו
׃ךשארב 13 ףסכו בהז ידעתו
ישמו ישש ךשובלמו
שבדו תלס המקרו
יפיתו יתלכא ןמשו
יחלצתו דאמ דאמב
׃הכולמל 14 םיוגב םש ךל אציו
אוה לילכ יכ ךיפיב
יתמש־רשא ירדהב
ינדא םאנ ךילע
׃הוהי 15 ךיפיב יחטבתו
ךמש־לע ינזתו
ךיתונזת־תא יכפשתו
־ול רבוע־לכ־לע
׃יהי 16 ךידגבמ יחקתו
תומב ךל־ישעתו
םהילע ינזתו תואלט
׃היהי אלו תואב אל 17 ךתראפת ילכ יחקתו
רשא יפסכמו יבהזמ
ךל־ישעתו ךל יתתנ
רכז ימלצ
׃םב־ינזתו 18 ידגב־תא יחקתו
םיסכתו ךתמקר
יתתנ יתרטקו ינמשו
׃םהינפל 19 ךל יתתנ־רשא ימחלו
שבדו ןמשו תלס
והיתתנו ךיתלכאה
חחינ חירל םהינפל
ינדא םאנ יהיו
׃הוהי 20 ךינב־תא יחקתו
רשא ךיתונב־תאו
םיחבזתו יל תדלי
טעמה לוכאל םהל
׃ךתנזתמ 21 ינב־תא יטחשתו
ריבעהב םינתתו
׃םהל םתוא 22 ךיתבעות־לכ תאו
יתרכז אל ךיתנזתו
ךירוענ ימי־תא
הירעו םרע ךתויהב
ךמדב תססובתמ
׃תייה 23 ךתער־לכ ירחא יהיו
םאנ ךל יוא יוא
׃הוהי ינדא 24 בג ךל־ינבתו
המר ךל־ישעתו
׃בוחר־לכב 25 ךרד שאר־לכ־לא
יבעתתו ךתמר תינב
יקשפתו ךיפי־תא
־לכל ךילגר־תא
יברתו רבוע
׃ךתנזת־תא 26 ינזתו
םירצמ־ינב־לא
רשב ילדג ךינכש
ךתנזת־תא יברתו
׃ינסיעכהל 27 ידי יתיטנ הנהו
ךקח ערגאו ךילע
שפנב ךנתאו
תונב ךיתואנש
תומלכנה םיתשלפ
׃המז ךכרדמ 28 רושא ינב־לא ינזתו
ךתעבש יתלבמ
אל םגו םינזתו
׃תעבש 29 ךתונזת־תא יברתו
ןענכ ץרא־לא
תאזב־םגו המידשכ
׃תעבש אל 30 םאנ ךתבל הלמא המ
ךתושעב הוהי ינדא
השעמ הלא־לכ־תא
׃תטלש הנוז־השא 31 שארב ךבג ךיתונבב
ךתמרו ךרד־לכ
בוחר־לכב יתישע
הנוזכ יתייה־אלו
׃ןנתא סלקל 32 תחת תפאנמה השאה
׃םירז־תא חקת השיא 33 הדנ־ונתי תונז־לכל
ךינדנ־תא תתנ תאו
ידחשתו ךיבהאמ־לכל
ךילא אובל םתוא
׃ךיתונזתב ביבסמ 34 ךפה ךב־יהיו
ךיתונזתב םישנה־ןמ
הנוז אל ךירחאו
ןנתאו ןנתא ךתתבו
יהתו ךל־ןתנ אל
׃ךפהל 35 יעמש הנוז ןכל
׃הוהי־רבד 36 הוהי ינדא רמא־הכ
ךתשחנ ךפשה ןעי
ךתורע הלגתו
־לע ךיתונזתב
לעו ךיבהאמ
ךיתובעות ילולג־לכ
רשא ךינב ימדכו
׃םהל תתנ 37 ץבקמ יננה ןכל
רשא ךיבהאמ־לכ־תא
תאו םהילע תברע
לע תבהא רשא־לכ
תאנש רשא־לכ
ךילע םתא יתצבקו
יתילגו ביבסמ
וארו םהלא ךתורע
׃ךתורע ־לכ־תא 38 יטפשמ ךיתטפשו
םד תכפשו תופאנ
המח םד ךיתתנו
׃האנקו 39 םדיב ךתוא יתתנו
וצתנו ךבג וסרהו
וטישפהו ךיתמר
וחקלו ךידגב ךתוא
ךתראפת ילכ
םריע ךוחינהו
׃הירעו 40 להק ךילע ולעהו
ןבאב ךתוא ומגרו
׃םתוברחב ךוקתבו 41 שאב ךיתב ופרשו
םיטפש ךב־ושעו
תובר םישנ יניעל
הנוזמ ךיתבשהו
אל ןנתא־םגו
׃דוע־ינתת 42 ךב יתמח יתחנהו
ךממ יתאנק הרסו
סעכא אלו יתטקשו
׃דוע 43 יתרכז־אל רשא ןעי
ךירוענ ימי־תא
הלא־לכב יל־יזגרתו
ךכרד אה ינא־םגו
םאנ יתתנ שארב
אלו הוהי ינדא
לע המזה־תא יתישע
׃ךיתבעות־לכ 44 ךילע לשמה־לכ הנה
המאכ רמאל לשמי
׃התב 45 תלעג תא ךמא־תב
תוחאו הינבו השיא
ולעג רשא תא ךתוחא
ןהינבו ןהישנא
ןכיבאו תיתח ןכמא
׃ירמא 46 הלודגה ךתוחאו
היתונבו איה ןורמש
ךלואמש־לע תבשויה
ךממ הנטקה ךתוחאו
םדס ךנימימ תבשויה
׃היתונבו 47 תכלה ןהיכרדב אלו
יתישע ןהיתובעותבו
יתחשתו טק טעמכ
׃ךיכרד ־לכב ןהמ 48 ינדא םאנ ינא־יח
םדס התשע־םא הוהי
היתונבו איה ךתוחא
תא תישע רשאכ
׃ךיתונבו 49 ןוע היה הז־הנה
ןואג ךתוחא םדס
תולשו םחל־תעבש
הל היה טקשה
ינע־דיו היתונבלו
׃הקיזחה אל ןויבאו 50 הנישעתו הניהבגתו
ריסאו ינפל הבעות
׃יתיאר רשאכ ןהתא 51 יצחכ ןורמשו
האטח אל ךיתאטח
ךיתובעות־תא יברתו
־תא יקדצתו הנהמ
ךתוחא
רשא ךיתובעות־לכב
׃יתישע 52 ךתמלכ יאש תא־םג
ךתוחאל תללפ רשא
תבעתה־רשא ךיתאטחב
ךממ הנקדצת ןהמ
יאשו ישוב תא־םגו
ךתקדצב ךתמלכ
׃ךתויחא 53 ןהתיבש־תא יתבשו
םדס תיבש־תא
תיבש־תאו היתונבו
היתונבו ןורמש
ךיתיבש תיבשו
׃הנהכותב 54 ךתמלכ יאשת ןעמל
רשא לכמ תמלכנו
׃ןתא ךמחנב תישע 55 םדס ךיתוחאו
ןבשת היתונבו
ןורמשו ןתמדקל
ןבשת היתונבו
תאו ןתמדקל
הניבשת ךיתונבו
׃ןכתמדקל 56 םדס התיה אולו
ךיפב העומשל ךתוחא
׃ךינואג םויב 57 ךתער הלגת םרטב
תפרח תע ומכ
םרא־תונב
תונב היתוביבס־לכו
תוטאשה םיתשלפ
׃ביבסמ ךתוא 58 ךתמז־תא
תא ךיתובעות־תאו
׃הוהי םאנ םיתאשנ 59 ינדא רמא הכ יכ
ךתוא תישעו הוהי
תישע רשאכ
רפהל הלא תיזב־רשא
׃תירב 60 ינא יתרכזו
ךתוא יתירב־תא
ךירוענ ימיב
תירב ךל יתומקהו
׃םלוע 61 ךיכרד־תא תרכזו
ךתחקב תמלכנו
תולדגה ךיתוחא־תא
ךממ תונטקה־לא ךממ
ךל ןהתא יתתנו
׃ךתירבמ אלו תונבל 62 ינא יתומיקהו
ךתא יתירב־תא
ינא־יכ תעדיו
׃הוהי 63 תשבו ירכזת ןעמל
דוע ךל־היהי אלו
ינפמ הפ ןוחתפ
ךל־ירפכב ךתמלכ
םאנ תישע רשא־לכל
׃הוהי ינדא

« Prev Ezekiel 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |