« Prev Exodus 38 Next »

Chapter 38

1 הלעה חבזמ־תא שעיו
תומא שמח םיטש יצע
תומא־שמחו וכרא
שלשו עובר ובחר
׃ותמק תומא 2 לע ויתנרק שעיו
ונממ ויתנפ עברא
ףציו ויתנרק ויה
׃תשחנ ותא 3 ילכ־לכ־תא שעיו
תריסה־תא חבזמה
םיעיה־תאו
תקרזמה־תאו
תגלזמה־תא
וילכ־לכ תתחמה־תאו
׃תשחנ השע 4 רבכמ חבזמל שעיו
תחת תשחנ תשר השעמ
הטמלמ ובכרכ
׃ויצח־דע 5 תעבט עברא קציו
רבכמל תוצקה עבראב
׃םידבל םיתב תשחנה 6 יצע םידבה־תא שעיו
םתא ףציו םיטש
׃תשחנ 7 םידבה־תא אביו
תעלצ לע תעבטב
ותא תאשל חבזמה
השע תחל בובנ םהב
׃ותא 8 רויכה תא שעיו
תשחנ ונכ תאו תשחנ
רשא תאבצה תארמב
להא חתפ ואבצ
׃דעומ 9 תאפל רצחה־תא שעיו
יעלק הנמית בגנ
האמ רזשמ שש רצחה
׃המאב 10 םירשע םהידומע
םירשע םהינדאו
םידומעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 11 האמ ןופצ תאפלו
םהידומע המאב
םהינדאו םירשע
יוו תשחנ םירשע
םהיקשחו םידומעה
׃ףסכ 12 םיעלק םי־תאפלו
המאב םישמח
הרשע םהידומע
יוו הרשע םהינדאו
םהיקושחו םידמעה
׃ףסכ 13 החרזמ המדק תאפלו
׃המא םישמח 14 הרשע־שמח םיעלק
ףתכה־לא המא
השלש םהידומע
׃השלש םהינדאו 15 הזמ תינשה ףתכלו
רצחה רעשל הזמו
הרשע שמח םיעלק
השלש םהידמע המא
׃השלש םהינדאו 16 ביבס רצחה יעלק־לכ
׃רזשמ שש 17 םידמעל םינדאהו
םידומעה יוו תשחנ
ףסכ םהיקושחו
ףסכ םהישאר יופצו
לכ ףסכ םיקשחמ םהו
׃רצחה ידמע 18 רצחה רעש ךסמו
תלכת םקר השעמ
ינש תעלותו ןמגראו
םירשעו רזשמ ששו
המוקו ךרא המא
תומא שמח בחרב
׃רצחה יעלק תמעל 19 העברא םהידמעו
העברא םהינדאו
ףסכ םהיוו תשחנ
םהישאר יופצו
׃ףסכ םהיקשחו 20 ןכשמל תדתיה־לכו
׃תשחנ ביבס רצחלו 21 ןכשמה ידוקפ הלא
דקפ רשא תדעה ןכשמ
תדבע השמ יפ־לע
רמתיא דיב םיולה
׃ןהכה ןרהא־ןב 22 ירוא־ןב לאלצבו
הדוהי הטמל רוח־ןב
הוצ־רשא־לכ תא השע
׃השמ ־תא הוהי 23 באילהא ותאו
ןד־הטמל ךמסיחא־ןב
םקרו בשחו שרח
ןמגראבו תלכתב
ינשה תעלותבו
׃ששבו 24 יושעה בהזה־לכ
תכאלמ לכב הכאלמל
בהז יהיו שדקה
םירשעו עשת הפונתה
תואמ עבשו רככ
לקשב לקש םישלשו
׃שדקה 25 הדעה ידוקפ ףסכו
עבשו ףלאו רככ תאמ
םיעבשו השמחו תואמ
׃שדקה לקשב לקש 26 תיצחמ תלגלגל עקב
שדקה לקשב לקשה
רבעה לכל
ןבמ םידקפה־לע
הלעמו הנש םירשע
ףלא תואמ־ששל
שמחו םיפלא תשלשו
׃םישמחו תואמ 27 ףסכה רככ תאמ יהיו
שדקה ינדא תא תקצל
תכרפה ינדא תאו
תאמל םינדא תאמ
׃ןדאל רככ רככה 28 עבשו ףלאה־תאו
השמחו תואמה
םיוו השע םיעבשו
הפצו םידומעל
׃םתא קשחו םהישאר 29 הפונתה תשחנו
םיפלאו רככ םיעבש
׃לקש תואמ־עבראו 30 ינדא־תא הב שעיו
תאו דעומ להא חתפ
תשחנה חבזמ
תשחנה רבכמ־תאו
ילכ־לכ תאו ול־רשא
׃חבזמה 31 רצחה ינדא־תאו
רעש ינדא־תאו ביבס
תדתי־לכ תאו רצחה
־תאו ןכשמה
רצחה תדתי־לכ
׃ביבס

« Prev Exodus 38 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |