« Prev Exodus 37 Next »

Chapter 37

1 לאלצב שעיו
םיטש יצע ןראה־תא
וכרא יצחו םיתמא
ובחר יצחו המאו
׃ותמק יצחו המאו 2 רוהט בהז והפציו
שעיו ץוחמו תיבמ
׃ביבס בהז רז ול 3 תעבט עברא ול קציו
עברא לע בהז
תעבט יתשו ויתמעפ
יתשו תחאה ועלצ־לע
ועלצ־לע תעבט
׃תינשה 4 םיטש יצע ידב שעיו
׃בהז םתא ףציו 5 םידבה־תא אביו
תעלצ לע תעבטב
תאשל ןראה
׃ןראה־תא 6 בהז תרפכ שעיו
יצחו םיתמא רוהט
יצחו המאו הכרא
׃הבחר 7 םיברכ ינש שעיו
םתא השע השקמ בהז
׃תרפכה תוצק ינשמ 8 הזמ הצקמ דחא־בורכ
הצקמ דחא־בורכו
השע תרפכה־ןמ הזמ
ינשמ םיברכה־תא
׃ותווצק 9 ישרפ םיברכה ויהיו
םיככס הלעמל םיפנכ
תרפכה־לע םהיפנכב
שיא םהינפו
תרפכה־לא ויחא־לא
׃םיברכה ינפ ויה 10 יצע ןחלשה־תא שעיו
וכרא םיתמא םיטש
המאו ובחר המאו
׃ותמק יצחו 11 רוהט בהז ותא ףציו
בהז רז ול שעיו
׃ביבס 12 חפט תרגסמ ול שעיו
בהז־רז שעיו ביבס
׃ביבס ותרגסמל 13 תעבט עברא ול קציו
תעבטה־תא ןתיו בהז
רשא תאפה עברא לע
׃וילגר עבראל 14 ויה תרגסמה תמעל
םידבל םיתב תעבטה
׃ןחלשה־תא תאשל 15 יצע םידבה־תא שעיו
בהז םתא ףציו םיטש
׃ןחלשה־תא תאשל 16 רשא םילכה־תא שעיו
ןחלשה־לע
ויתרעק־תא
תאו ויתפכ־תאו
תושקה־תאו ויתיקנמ
בהז ןהב ךסי רשא
׃רוהט 17 בהז הרנמה־תא שעיו
השע השקמ רוהט
הכרי הרנמה־תא
היעיבג הנקו
היחרפו הירתפכ
׃ויה הנממ 18 םיאצי םינק הששו
ינק השלש הידצמ
דחאה הדצמ הרנמ
הרנמ ינק השלשו
׃ינשה הדצמ 19 םידקשמ םיעבג השלש
רתפכ דחאה הנקב
םיעבג השלשו חרפו
דחא הנקב םידקשמ
תששל ןכ חרפו רתפכ
םיאציה םינקה
׃הרנמה־ןמ 20 העברא הרנמבו
םידקשמ םיעבג
׃היחרפו הירתפכ 21 ינש תחת רתפכו
רתפכו הנממ םינקה
םינקה ינש תחת
־תחת רתפכו הנממ
הנממ םינקה ינש
םיאציה םינקה תששל
׃הנממ 22 םתנקו םהירתפכ
השקמ הלכ ויה הנממ
׃רוהט בהז תחא 23 היתרנ־תא שעיו
היחקלמו העבש
׃רוהט בהז היתתחמו 24 השע רוהט בהז רככ
׃הילכ־לכ תאו התא 25 חבזמ־תא שעיו
םיטש יצע תרטקה
המאו וכרא המא
םיתמאו עובר ובחר
ויה ונממ ותמק
׃ויתנרק 26 רוהט בהז ותא ףציו
ויתריק־תאו וגג־תא
ויתנרק־תאו ביבס
בהז רז ול שעיו
׃ביבס 27 בהז תעבט יתשו
ורזל תחתמ ול־השע
לע ויתעלצ יתש לע
םיתבל וידצ ינש
ותא תאשל םידבל
׃םהב 28 יצע םידבה־תא שעיו
םתא ףציו םיטש
׃בהז 29 החשמה ןמש־תא שעיו
תרטק־תאו שדק
השעמ רוהט םימסה
׃חקר

« Prev Exodus 37 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |