« Prev Exodus 30 Next »

Chapter 30

1 רטקמ חבזמ תישעו
םיטש יצע תרטק
׃ותא השעת 2 המאו וכרא המא
היהי עובר ובחר
ונממ ותמק םיתמאו
׃ויתנרק 3 בהז ותא תיפצו
וגג־תא רוהט
ביבס ויתריק־תאו
תישעו ויתנרק־תאו
׃ביבס בהז רז ול 4 בהז תעבט יתשו
ורזל תחתמ ול־השעת
ויתעלצ יתש לע
וידצ ינש־לע השעת
םידבל םיתבל היהו
׃המהב ותא תאשל 5 םידבה־תא תישעו
תיפצו םיטש יצע
׃בהז םתא 6 ינפל ותא התתנו
ןרא־לע רשא תכרפה
תרפכה ינפל תדעה
רשא תדעה־לע רשא
׃המש ךל דעוא 7 ןרהא וילע ריטקהו
רקבב םימס תרטק
וביטיהב רקבב
׃הנריטקי תרנה־תא 8 ןרהא תלעהבו
ןיב תרנה־תא
הנריטקי םיברעה
ינפל דימת תרטק
׃םכיתרדל הוהי 9 תרטק וילע ולעת־אל
החנמו הלעו הרז
וכסת אל ךסנו
׃וילע 10 ןרהא רפכו
תחא ויתנרק־לע
תאטח םדמ הנשב
הנשב תחא םירפכה
םכיתרדל וילע רפכי
אוה םישדק־שדק
׃הוהיל 11 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 12 שאר־תא אשת יכ
םהידקפל לארשי־ינב
רפכ שיא ונתנו
דקפב הוהיל ושפנ
םהב היהי־אלו םתא
׃םתא דקפב ףגנ 13 רבעה־לכ ונתי הז
תיצחמ םידקפה־לע
שדקה לקשב לקשה
לקשה הרג םירשע
המורת לקשה תיצחמ
׃הוהיל 14 םידקפה־לע רבעה לכ
הנש םירשע ןבמ
תמורת ןתי הלעמו
׃הוהי 15 הברי־אל רישעה
טיעמי אל לדהו
תתל לקשה תיצחממ
הוהי תמורת־תא
׃םכיתשפנ־לע רפכל 16 ףסכ־תא תחקלו
ינב תאמ םירפכה
ותא תתנו לארשי
דעומ להא תדבע־לע
לארשי ינבל היהו
הוהי ינפל ןורכזל
׃םכיתשפנ־לע רפכל 17 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 18 תשחנ רויכ תישעו
הצחרל תשחנ ונכו
להא־ןיב ותא תתנו
חבזמה ןיבו דעומ
׃םימ המש תתנו 19 וינבו ןרהא וצחרו
םהידי־תא ונממ
׃םהילגר־תאו 20 דעומ להא־לא םאבב
אלו םימ־וצחרי
םתשגב וא ותמי
תרשל חבזמה־לא
׃הוהיל השא ריטקהל 21 םהידי וצחרו
ותמי אלו םהילגרו
םלוע־קח םהל התיהו
׃םתרדל וערזלו ול 22 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 23 םימשב ךל־חק התאו
שמח רורד־רמ שאר
םשב־ןמנקו תואמ
םישמח ותיצחמ
םשב־הנקו םיתאמו
׃םיתאמו םישמח 24 תואמ שמח הדקו
ןמשו שדקה לקשב
׃ןיה תיז 25 ןמש ותא תישעו
חקר שדק־תחשמ
חקר השעמ תחקרמ
שדק־תחשמ ןמש
׃היהי 26 להא־תא וב תחשמו
ןורא תאו דעומ
׃תדעה 27 ןחלשה־תאו
וילכ־לכ־תאו
הרנמה־תאו
חבזמ תאו הילכ־תאו
׃תרטקה 28 הלעה חבזמ־תאו
וילכ־לכ־תאו
׃ונכ־תאו ריכה־תאו 29 ויהו םתא תשדקו
עגנה־לכ םישדק שדק
׃שדקי םהב 30 וינב־תאו ןרהא־תאו
םתא תשדקו חשמת
׃יל ןהכל 31 לארשי ינב־לאו
ןמש רמאל רבדת
הז היהי שדק־תחשמ
׃םכיתרדל יל 32 אל םדא רשב־לע
אל ותנכתמבו ךסיי
אוה שדק והמכ ושעת
׃םכל היהי שדק 33 והמכ חקרי רשא שיא
ונממ ןתי רשאו
תרכנו רז־לע
׃וימעמ 34 השמ־לא הוהי רמאיו
ףטנ םימס ךל־חק
םימס הנבלחו תלחשו
דבב דב הכז הנבלו
׃היהי 35 תרטק התא תישעו
חקור השעמ חקר
׃שדק רוהט חלממ 36 קדה הנממ תקחשו
ינפל הנממ התתנו
דעומ להאב תדעה
המש ךל דעוא רשא
היהת םישדק שדק
׃םכל 37 השעת רשא תרטקהו
ושעת אל התנכתמב
ךל היהת שדק םכל
׃הוהיל 38 הומכ השעי־רשא שיא
תרכנו הב חירהל
׃וימעמ

« Prev Exodus 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |