« Prev Exodus 29 Next »

Chapter 29

1 השעת־רשא רבדה הזו
ןהכל םתא שדקל םהל
דחא רפ חקל יל
םינש םליאו רקב־ןב
׃םמימת 2 תלחו תוצמ םחלו
ןמשב תלולב תצמ
םיחשמ תוצמ יקיקרו
םיטח תלס ןמשב
׃םתא השעת 3 לס־לע םתוא תתנו
םתא תברקהו דחא
תאו רפה־תאו לסב
׃םליאה ינש 4 וינב־תאו ןרהא־תאו
להא חתפ־לא בירקת
םתא תצחרו דעומ
׃םימב 5 םידגבה־תא תחקלו
ןרהא־תא תשבלהו
ליעמ תאו תנתכה־תא
דפאה ־תאו דפאה
ול תדפאו ןשחה־תאו
׃דפאה בשחב 6 תפנצמה תמשו
תתנו ושאר־לע
שדקה רזנ־תא
׃תפנצמה־לע 7 ןמש־תא תחקלו
תקציו החשמה
תחשמו ושאר־לע
׃ותא 8 בירקת וינב־תאו
׃תנתכ םתשבלהו 9 טנבא םתא תרגחו
תשבחו וינבו ןרהא
התיהו תעבגמ םהל
תקחל הנהכ םהל
תאלמו םלוע
׃וינב־דיו ןרהא־די 10 רפה־תא תברקהו
דעומ להא ינפל
וינבו ןרהא ךמסו
שאר־לע םהידי־תא
׃רפה 11 ינפל רפה־תא תטחשו
להא חתפ הוהי
׃דעומ 12 רפה םדמ תחקלו
תנרק־לע התתנו
ךעבצאב חבזמה
ךפשת םדה־לכ־תאו
׃חבזמה דוסי ־לא 13 בלחה־לכ־תא תחקלו
תאו ברקה־תא הסכמה
תאו דבכה־לע תרתיה
תילכה יתש
רשא בלחה־תאו
תרטקהו ןהילע
׃החבזמה 14 רפה רשב־תאו
ושרפ־תאו ורע־תאו
ץוחמ שאב ףרשת
׃אוה תאטח הנחמל 15 חקת דחאה ליאה־תאו
וינבו ןרהא וכמסו
שאר־לע םהידי־תא
׃ליאה 16 ליאה־תא תטחשו
ומד־תא תחקלו
חבזמה־לע תקרזו
׃ביבס 17 חתנת ליאה־תאו
וברק תצחרו ויחתנל
תתנו ויערכו
־לעו ויחתנ־לע
׃ושאר 18 ליאה־לכ־תא תרטקהו
אוה הלע החבזמה
חוחינ חיר הוהיל
׃אוה הוהיל השא 19 ליאה תא תחקלו
ןרהא ךמסו ינשה
םהידי־תא וינבו
׃ליאה שאר־לע 20 ליאה־תא תטחשו
התתנו ומדמ תחקלו
ןרהא ןזא ךונת־לע
וינב ןזא ךונת־לעו
ןהב־לעו תינמיה
תינמיה םדי
םלגר ןהב־לעו
תקרזו תינמיה
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 21 רשא םדה־ןמ תחקלו
ןמשמו חבזמה־לע
תיזהו החשמה
־לעו ןרהא־לע
וינב־לעו וידגב
ותא וינב ידגב־לעו
וידגבו אוה שדקו
וינב ידגבו וינבו
׃ותא 22 ליאה־ןמ תחקלו
הילאהו בלחה
הסכמה בלחה־תאו
תרתי תאו ברקה־תא
יתש תאו דבכה
בלחה־תאו תילכה
קוש תאו ןהילע רשא
ליא יכ ןימיה
׃אוה םיאלמ 23 תלחו תחא םחל רככו
קיקרו תחא ןמש םחל
רשא תוצמה לסמ דחא
׃הוהי ינפל 24 יפכ לע לכה תמשו
וינב יפכ לעו ןרהא
הפונת םתא תפנהו
׃הוהי ינפל 25 םדימ םתא תחקלו
החבזמה תרטקהו
חירל הלעה־לע
הוהי ינפל חוחינ
׃הוהיל אוה השא 26 הזחה־תא תחקלו
רשא םיאלמה ליאמ
ותא תפנהו ןרהאל
הוהי ינפל הפונת
׃הנמל ךל היהו 27 הזח תא תשדקו
קוש תאו הפונתה
ףנוה רשא המורתה
ליאמ םרוה רשאו
ןרהאל רשאמ םיאלמה
׃וינבל רשאמו 28 וינבלו ןרהאל היהו
ינב תאמ םלוע־קחל
המורת יכ לארשי
היהי המורתו אוה
לארשי־ינב תאמ
םהימלש יחבזמ
׃הוהיל םתמורת 29 רשא שדקה ידגבו
וינבל ויהי ןרהאל
םהב החשמל וירחא
׃םדי ־תא םב־אלמלו 30 םשבלי םימי תעבש
וינבמ ויתחת ןהכה
להא־לא אבי רשא
׃שדקב תרשל דעומ 31 םיאלמה ליא תאו
ורשב־תא תלשבו חקת
׃שדק םקמב 32 וינבו ןרהא לכאו
ליאה רשב־תא
לסב רשא םחלה־תאו
׃דעומ להא חתפ 33 רפכ רשא םתא ולכאו
םדי־תא אלמל םהב
רזו םתא שדקל
שדק ־יכ לכאי־אל
׃םה 34 רשבמ רתוי־םאו
םחלה־ןמו םיאלמה
תפרשו רקבה־דע
אל שאב רתונה־תא
׃אוה שדק־יכ לכאי 35 ןרהאל תישעו
לככ הככ וינבלו
הכתא יתיוצ־רשא
אלמת םימי תעבש
׃םדי 36 השעת תאטח רפו
םירפכה־לע םויל
חבזמה־לע תאטחו
תחשמו וילע ךרפכב
׃ושדקל ותא 37 רפכת םימי תעבש
תשדקו חבזמה־לע
חבזמה היהו ותא
־לכ םישדק שדק
׃שדקי חבזמב עגנה 38 השעת רשא הזו
םישבכ חבזמה־לע
םויל םינש הנש־ינב
׃דימת 39 השעת דחאה שבכה־תא
שבכה תאו רקבב
ןיב השעת ינשה
׃םיברעה 40 לולב תלס ןרשעו
עבר תיתכ ןמשב
תעיבר ךסנו ןיהה
שבכל ןיי ןיהה
׃דחאה 41 ינשה שבכה תאו
םיברעה ןיב השעת
הכסנכו רקבה תחנמכ
חחינ חירל הל־השעת
׃הוהיל השא 42 םכיתרדל דימת תלע
ינפל דעומ־להא חתפ
םכל דעוא רשא הוהי
׃םש ךילא רבדל המש 43 ינבל המש יתדענו
שדקנו לארשי
׃ידבכב 44 להא־תא יתשדקו
חבזמה־תאו דעומ
וינב־תאו ןרהא־תאו
׃יל ןהכל שדקא 45 ינב ךותב יתנכשו
םהל יתייהו לארשי
׃םיהלאל 46 הוהי ינא יכ ועדיו
יתאצוה רשא םהיהלא
םירצמ ץראמ םתא
ינא םכותב ינכשל
׃םהיהלא הוהי

« Prev Exodus 29 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |