« Prev Exodus 3 Next »

Chapter 3

1 הער היה השמו
ונתח ורתי ןאצ־תא
גהניו ןידמ ןהכ
רבדמה רחא ןאצה־תא
םיהלאה רה־לא אביו
׃הברח 2 הוהי ךאלמ אריו
ךותמ שא־תבלב וילא
הנהו אריו הנסה
שאב רעב הנסה
׃לכא ונניא הנסהו 3 אנ־הרסא השמ רמאיו
הארמה־תא האראו
עודמ הזה לדגה
׃הנסה רעבי־אל 4 רס יכ הוהי אריו
וילא ארקיו תוארל
הנסה ךותמ םיהלא
השמ השמ רמאיו
׃יננה רמאיו 5 םלה ברקת־לא רמאיו
לעמ ךילענ־לש
םוקמה יכ ךילגר
וילע דמוע התא רשא
׃אוה שדק־תמדא 6 יהלא יכנא רמאיו
םהרבא יהלא ךיבא
יהלאו קחצי יהלא
השמ רתסיו בקעי
טיבהמ ארי יכ וינפ
׃םיהלאה־לא 7 האר הוהי רמאיו
ימע ינע־תא יתיאר
םירצמב רשא
יתעמש םתקעצ־תאו
יכ וישגנ ינפמ
׃ויבאכמ־תא יתעדי 8 דימ וליצהל דראו
ותלעהלו םירצמ
אוהה ץראה־ןמ
הבחרו הבוט ץרא־לא
בלח תבז ץרא־לא
םוקמ־לא שבדו
יתחהו ינענכה
יזרפהו ירמאהו
׃יסוביהו יוחהו 9 תקעצ הנה התעו
ילא האב לארשי־ינב
ץחלה־תא יתיאר־םגו
םיצחל םירצמ רשא
׃םתא 10 ךחלשאו הכל התעו
אצוהו הערפ־לא
לארשי־ינב ימע־תא
׃םירצממ 11 השמ רמאיו
יכנא ימ םיהלאה־לא
הערפ־לא ךלא יכ
ינב־תא איצוא יכו
׃םירצממ לארשי 12 ךמע היהא־יכ רמאיו
יכ תואה ךל־הזו
ךיתחלש יכנא
םעה־תא ךאיצוהב
ןודבעת םירצממ
רהה לע םיהלאה־תא
׃הזה 13 השמ רמאיו
הנה םיהלאה־לא
ינב־לא אב יכנא
םהל יתרמאו לארשי
םכיתובא יהלא
םכילא ינחלש
ומש־המ יל־ורמאו
׃םהלא רמא המ 14 םיהלא רמאיו
רשא היהא השמ־לא
הכ רמאיו היהא
לארשי ינבל רמאת
׃םכילא ינחלש היהא 15 םיהלא דוע רמאיו
רמאת־הכ השמ־לא
הוהי לארשי ינב־לא
יהלא םכיתבא יהלא
קחצי יהלא םהרבא
ינחלש בקעי יהלאו
םלעל ימש־הז םכילא
׃רד רדל ירכז הזו 16 ינקז־תא תפסאו ךל
םהלא תרמאו לארשי
םכיתבא יהלא הוהי
יהלא ילא הארנ
בקעיו קחצי םהרבא
יתדקפ דקפ רמאל
יושעה־תאו םכתא
׃םירצמב םכל 17 םכתא הלעא רמאו
ץרא־לא םירצמ ינעמ
יתחהו ינענכה
יזרפהו ירמאהו
יסוביהו יוחהו
בלח תבז ץרא־לא
׃שבדו 18 תאבו ךלקל ועמשו
לארשי ינקזו התא
םירצמ ךלמ־לא
הוהי וילא םתרמאו
הרקנ םיירבעה יהלא
התעו ונילע
תשלש ךרד אנ־הכלנ
החבזנו רבדמב םימי
׃וניהלא הוהיל 19 יכ יתעדי ינאו
ךלמ םכתא ןתי־אל
אלו ךלהל םירצמ
׃הקזח דיב 20 ידי־תא יתחלשו
םירצמ־תא יתיכהו
רשא יתאלפנ לכב
וברקב השעא
חלשי ןכ־ירחאו
׃םכתא 21 ןח־תא יתתנו
יניעב הזה־םעה
יכ היהו םירצמ
וכלת אל ןוכלת
׃םקיר 22 התנכשמ השא הלאשו
התיב תרגמו
בהז ילכו ףסכ־ילכ
־לע םתמשו תלמשו
םכיתנב־לעו םכינב
׃םירצמ־תא םתלצנו

« Prev Exodus 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |