« Prev Exodus 2 Next »

Chapter 2

1 יול תיבמ שיא ךליו
׃יול־תב־תא חקיו 2 ןב דלתו השאה רהתו
בוט־יכ ותא ארתו
השלש והנפצתו אוה
׃םיחרי 3 דוע הלכי־אלו
ול־חקתו וניפצה
הרמחתו אמג תבת
םשתו תפזבו רמחב
םשתו דליה־תא הב
׃ראיה תפש־לע ףוסב 4 קחרמ ותחא בצתתו
׃ול השעי־המ העדל 5 ץחרל הערפ־תב דרתו
היתרענו ראיה־לע
ראיה די־לע תכלה
הבתה ־תא ארתו
חלשתו ףוסה ךותב
׃החקתו התמא־תא 6 והארתו חתפתו
רענ־הנהו דליה־תא
וילע למחתו הכב
ידלימ רמאתו
׃הז םירבעה 7 ותחא רמאתו
ךלאה הערפ־תב־לא
השא ךל יתארקו
תירבעה ןמ תקנימ
׃דליה־תא ךל קניתו 8 הערפ־תב הל־רמאתו
המלעה ךלתו יכל
׃דליה םא־תא ארקתו 9 הערפ־תב הל רמאתו
דליה־תא יכיליה
יל והקניהו הזה
ךרכש ־תא ןתא ינאו
דליה השאה חקתו
׃והקינתו 10 והאבתו דליה לדגיו
הל־יהיו הערפ־תבל
השמ ומש ארקתו ןבל
םימה־ןמ יכ רמאתו
׃והתישמ 11 םהה םימיב יהיו
אציו השמ לדגיו
אריו ויחא־לא
שיא אריו םתלבסב
ירבע־שיא הכמ ירצמ
׃ויחאמ 12 אריו הכו הכ ןפיו
ךיו שיא ןיא יכ
והנמטיו ירצמה־תא
׃לוחב 13 ינשה םויב אציו
םישנא־ינש הנהו
רמאיו םיצנ םירבע
׃ךער הכת המל עשרל 14 שיאל ךמש ימ רמאיו
ונילע טפשו רש
רמא התא ינגרהלה
־תא תגרה רשאכ
השמ ארייו ירצמה
עדונ ןכא רמאיו
׃רבדה 15 הערפ עמשיו
שקביו הזה רבדה־תא
חרביו השמ־תא גרהל
הערפ ינפמ השמ
ןידמ־ץראב בשיו
׃ראבה־לע בשיו 16 עבש ןידמ ןהכלו
הנאבתו תונב
הנאלמתו הנלדתו
תוקשהל םיטהרה־תא
׃ןהיבא ןאצ 17 םיערה ואביו
השמ םקיו םושרגיו
קשיו ןעשויו
׃םנאצ־תא 18 לאוער־לא הנאבתו
עודמ רמאיו ןהיבא
׃םויה אב ןתרהמ 19 ירצמ שיא ןרמאתו
םיערה דימ ונליצה
ונל הלד הלד־םגו
׃ןאצה ־תא קשיו 20 ויתנב־לא רמאיו
ןתבזע הז המל ויאו
ול ןארק שיאה־תא
׃םחל לכאיו 21 תבשל השמ לאויו
ןתיו שיאה־תא
׃השמל ותב הרפצ־תא 22 ארקיו ןב דלתו
יכ םשרג ומש־תא
ץראב יתייה רג רמא
׃הירכנ 23 םיברה םימיב יהיו
ךלמ תמיו םהה
וחנאיו םירצמ
־ןמ לארשי־ינב
לעתו וקעזיו הדבעה
םיהלאה־לא םתעוש
׃הדבעה־ןמ 24 םיהלא עמשיו
רכזיו םתקאנ־תא
ותירב־תא םיהלא
קחצי־תא םהרבא־תא
׃בקעי־תאו 25 ינב־תא םיהלא אריו
׃םיהלא עדיו לארשי

« Prev Exodus 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |