« Prev Exodus 27 Next »

Chapter 27

1 חבזמה־תא תישעו
תומא שמח םיטש יצע
בחר תומא שמחו ךרא
חבזמה היהי עובר
׃ותמק תומא שלשו 2 לע ויתנרק תישעו
ונממ ויתנפ עברא
ויתנרק ןייהת
׃תשחנ ותא תיפצו 3 ויתריס תישעו
ויעיו ונשדל
ויתגלזמו ויתקרזמו
וילכ־לכל ויתתחמו
׃תשחנ השעת 4 רבכמ ול תישעו
תשחנ תשר השעמ
תשרה־לע תישעו
לע תשחנ תעבט עברא
׃ויתוצק עברא 5 תחת התא התתנו
הטמלמ חבזמה בכרכ
יצח דע תשרה התיהו
׃חבזמה 6 חבזמל םידב תישעו
םיטש יצע ידב
׃תשחנ םתא תיפצו 7 וידב־תא אבוהו
םידבה ויהו תעבטב
חבזמה תעלצ יתש־לע
׃ותא תאשב 8 ותא השעת תחל בובנ
רהב ךתא הארה רשאכ
׃ושעי ןכ 9 רצח תא תישעו
תאפל ןכשמה
םיעלק הנמית־בגנ
האמ רזשמ שש רצחל
האפל ךרא המאב
׃תחאה 10 םירשע וידמעו
םירשע םהינדאו
םידמעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 11 ןופצ תאפל ןכו
האמ םיעלק ךראב
םירשע ודמעו ךרא
םירשע םהינדאו
םידמעה יוו תשחנ
׃ףסכ םהיקשחו 12 םי־תאפל רצחה בחרו
המא םישמח םיעלק
הרשע םהידמע
׃הרשע םהינדאו 13 תאפל רצחה בחרו
םישמח החרזמ המדק
׃המא 14 המא הרשע שמחו
םהידמע ףתכל םיעלק
םהינדאו השלש
׃השלש 15 שמח תינשה ףתכלו
םהידמע םיעלק הרשע
םהינדאו השלש
׃השלש 16 ךסמ רצחה רעשלו
תלכת המא םירשע
ינש תעלותו ןמגראו
םקר השעמ רזשמ ששו
העברא םהידמע
׃העברא םהינדאו 17 רצחה ידומע־לכ
ףסכ םיקשחמ ביבס
םהינדאו ףסכ םהיוו
׃תשחנ 18 המאב האמ רצחה ךרא
םישמחב םישמח בחרו
שש תומא שמח המקו
םהינדאו רזשמ
׃תשחנ 19 לכב ןכשמה ילכ לכל
ויתדתי־לכו ותדבע
רצחה תדתי־לכו
׃תשחנ 20 ינב־תא הוצת התאו
ךילא וחקיו לארשי
תיתכ ךז תיז ןמש
רנ תלעהל רואמל
׃דימת 21 ץוחמ דעומ להאב
תדעה־לע רשא תכרפל
ןרהא ותא ךרעי
־דע ברעמ וינבו
תקח הוהי ינפל רקב
תאמ םתרדל םלוע
׃לארשי ינב

« Prev Exodus 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |