« Prev Exodus 26 Next »

Chapter 26

1 השעת ןכשמה־תאו
רזשמ שש תעירי רשע
ןמגראו תלכתו
םיברכ ינש תעלתו
השעת בשח השעמ
׃םתא 2 תחאה העיריה ךרא
המאב םירשעו הנמש
המאב עברא בחרו
הדמ תחאה העיריה
׃תעיריה־לכל תחא 3 ןייהת תעיריה שמח
התחא־לא השא תרבח
תרבח תעירי שמחו
׃התחא ־לא השא 4 תלכת תאלל תישעו
העיריה תפש לע
תרבחב הצקמ תחאה
תפשב השעת ןכו
הנוציקה העיריה
׃תינשה תרבחמב 5 השעת תאלל םישמח
תחאה העיריב
השעת תאלל םישמחו
רשא העיריה הצקב
תינשה תרבחמב
השא תאללה תליבקמ
׃התחא־לא 6 יסרק םישמח תישעו
תרבחו בהז
השא תעיריה־תא
םיסרקב התחא־לא
׃דחא ןכשמה היהו 7 םיזע תעירי תישעו
ןכשמה־לע להאל
תעירי הרשע־יתשע
׃םתא השעת 8 תחאה העיריה ךרא
בחרו המאב םישלש
העיריה המאב עברא
תחא הדמ תחאה
׃תעירי הרשע יתשעל 9 שמח־תא תרבחו
שש־תאו דבל תעיריה
תלפכו דבל תעיריה
תיששה העיריה־תא
׃להאה ינפ לומ־לא 10 תאלל םישמח תישעו
העיריה תפש לע
תרבחב הנציקה תחאה
לע תאלל םישמחו
תרבחה העיריה תפש
׃תינשה 11 תשחנ יסרק תישעו
תאבהו םישמח
תאללב םיסרקה־תא
להאה־תא תרבחו
׃דחא היהו 12 תעיריב ףדעה חרסו
העיריה יצח להאה
לע חרסת תפדעה
׃ןכשמה ירחא 13 המאהו הזמ המאהו
ךראב ףדעב הזמ
היהי להאה תעירי
ןכשמה ידצ־לע חורס
׃ותסכל הזמו הזמ 14 להאל הסכמ תישעו
םימדאמ םליא תרע
םישחת תרע הסכמו
׃הלעמלמ 15 םישרקה־תא תישעו
םיטש יצע ןכשמל
׃םידמע 16 שרקה ךרא תומא רשע
המאה יצחו המאו
׃דחאה שרקה בחר 17 שרקל תודי יתש
השא תבלשמ דחאה
השעת ןכ התחא־לא
׃ןכשמה ישרק לכל 18 םישרקה־תא תישעו
שרק םירשע ןכשמל
׃הנמית הבגנ תאפל 19 ףסכ־ינדא םיעבראו
םירשע תחת השעת
םינדא ינש שרקה
דחאה שרקה־תחת
ינשו ויתדי יתשל
שרקה־תחת םינדא
׃ויתדי יתשל דחאה 20 תינשה ןכשמה עלצלו
םירשע ןופצ תאפל
׃שרק 21 םהינדא םיעבראו
תחת םינדא ינש ףסכ
ינשו דחאה שרקה
שרקה תחת םינדא
׃דחאה 22 המי ןכשמה יתכרילו
׃םישרק השש השעת 23 השעת םישרק ינשו
ןכשמה תעצקמל
׃םיתכריב 24 הטמלמ םמאת ויהיו
םימת ויהי ודחיו
תעבטה־לא ושאר־לע
היהי ןכ תחאה
ינשל םהינשל
׃ויהי תעצקמה 25 םישרק הנמש ויהו
השש ףסכ םהינדאו
ינש םינדא רשע
שרקה תחת םינדא
םינדא ינשו דחאה
׃דחאה שרקה תחת 26 יצע םחירב תישעו
ישרקל השמח םיטש
׃דחאה ןכשמה־עלצ 27 ישרקל םחירב השמחו
תינשה ןכשמה־עלצ
ישרקל םחירב השמחו
םיתכריל ןכשמה עלצ
׃המי 28 ךותב ןכיתה חירבהו
חרבמ םישרקה
׃הצקה־לא הצקה־ןמ 29 הפצת םישרקה־תאו
םהיתעבט־תאו בהז
םיתב בהז השעת
תיפצו םחירבל
׃בהז םחירבה־תא 30 ןכשמה־תא תמקהו
תיארה רשא וטפשמכ
׃רהב 31 תלכת תכרפ תישעו
ינש תעלותו ןמגראו
בשח השעמ רזשמ ששו
׃םיברכ התא השעי 32 התא התתנו
ידומע העברא־לע
בהז םיפצמ םיטש
בהז םהיוו
העברא־לע
׃ףסכ־ינדא 33 תכרפה־תא התתנו
תאבהו םיסרקה תחת
תא תכרפל תיבמ המש
תודעה ןורא
םכל תכרפה הלידבהו
שדק ןיבו שדקה ןיב
׃םישדקה 34 לע תרפכה־תא תתנו
שדקב תדעה ןורא
׃םישדקה 35 ןחלשה־תא תמשו
תכרפל ץוחמ
חכנ הרנמה־תאו
עלצ לע ןחלשה
הנמית ןכשמה
עלצ־לע ןתת ןחלשהו
׃ןופצ 36 חתפל ךסמ תישעו
ןמגראו תלכת להאה
ששו ינש תעלותו
׃םקר השעמ רזשמ 37 השמח ךסמל תישעו
תיפצו םיטש ידומע
בהז םהיוו בהז םתא
השמח םהל תקציו
׃תשחנ ינדא

« Prev Exodus 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |