« Prev Exodus 23 Next »

Chapter 23

1 אוש עמש אשת אל
עשר־םע ךדי תשת־לא
׃סמח דע תיהל 2 םיבר־ירחא היהת־אל
הנעת־אלו תערל
ירחא תטנל בר־לע
׃תטהל םיבר 3 רדהת אל לדו
׃ובירב 4 ךביא רוש עגפת יכ
בשה העת ורמח וא
׃ול ונבישת 5 ךאנש רומח הארת־יכ
ואשמ תחת ץבר
בזע ול בזעמ תלדחו
׃ומע בזעת 6 ךניבא טפשמ הטת אל
׃ובירב 7 קחרת רקש־רבדמ
קידצו יקנו
יכ גרהת־לא
׃עשר קידצא־אל 8 יכ חקת אל דחשו
םיחקפ רועי דחשה
ירבד ףלסיו
׃םיקידצ 9 םתאו ץחלת אל רגו
רגה שפנ־תא םתעדי
םתייה םירג־יכ
׃םירצמ ץראב 10 ערזת םינש ששו
תפסאו ךצרא־תא
׃התאובת־תא 11 הנטמשת תעיבשהו
ולכאו התשטנו
םרתיו ךמע יניבא
־ןכ הדשה תיח לכאת
׃ךתיזל ךמרכל השעת 12 השעת םימי תשש
םויבו ךישעמ
ןעמל תבשת יעיבשה
ךרמחו ךרוש חוני
ךתמא־ןב שפניו
׃רגהו 13 יתרמא־רשא לכבו
םשו ורמשת םכילא
אל םירחא םיהלא
עמשי אל וריכזת
׃ךיפ־לע 14 יל גחת םילגר שלש
׃הנשב 15 רמשת תוצמה גח־תא
לכאת םימי תעבש
ךתיוצ רשאכ תוצמ
ביבאה שדח דעומל
םירצממ תאצי וב־יכ
ינפ וארי־אלו
׃םקיר 16 ירוכב ריצקה גחו
ערזת רשא ךישעמ
ףסאה גחו הדשב
ךפסאב הנשה תאצב
׃הדשה־ןמ ךישעמ־תא 17 הנשב םימעפ שלש
ךרוכז־לכ הארי
׃הוהי ןדאה ינפ־לא 18 ץמח־לע חבזת־אל
ןילי־אלו יחבז־םד
׃רקב־דע יגח־בלח 19 ךתמדא ירוכב תישאר
הוהי תיב איבת
ידג לשבת־אל ךיהלא
׃ומא בלחב 20 ךאלמ חלש יכנא הנה
ךרדב ךרמשל ךינפל
םוקמה־לא ךאיבהלו
׃יתנכה רשא 21 עמשו וינפמ רמשה
יכ וב רמת־לא ולקב
יכ םכעשפל אשי אל
׃וברקב ימש 22 עמשת עומש־םא יכ
רשא לכ תישעו ולקב
יתביאו רבדא
יתרצו ךיביא־תא
׃ךיררצ־תא 23 יכאלמ ךלי־יכ
ךאיבהו ךינפל
יתחהו ירמאה־לא
ינענכהו יזרפהו
יסוביהו יוחה
׃ויתדחכהו 24 םהיהלאל הוחתשת־אל
אלו םדבעת אלו
יכ םהישעמכ השעת
רבשו םסרהת סרה
׃םהיתבצמ רבשת 25 הוהי תא םתדבעו
ךרבו םכיהלא
ךימימ־תאו ךמחל־תא
הלחמ יתרסהו
׃ךברקמ 26 הלכשמ היהת אל
ךצראב הרקעו
ךימי רפסמ־תא
׃אלמא 27 חלשא יתמיא־תא
יתמהו ךינפל
אבת רשא םעה־לכ־תא
־לכ־תא יתתנו םהב
׃ףרע ךילא ךיביא 28 הערצה־תא יתחלשו
השרגו ךינפל
ינענכה־תא יוחה־תא
׃ךינפלמ יתחה־תאו 29 ךינפמ ונשרגא אל
היהת־ןפ תחא הנשב
הברו הממש ץראה
׃הדשה תיח ךילע 30 ונשרגא טעמ טעמ
הרפת רשא דע ךינפמ
׃ץראה־תא תלחנו 31 ךלבג־תא יתשו
םי־דעו ףוס־םימ
רבדממו םיתשלפ
ןתא יכ רהנה־דע
יבשי תא םכדיב
ומתשרגו ץראה
׃ךינפמ 32 םהל תרכת־אל
׃תירב םהיהלאלו 33 ךצראב ובשי אל
יל ךתא ואיטחי־ןפ
םהיהלא־תא דבעת יכ
׃שקומל ךל היהי־יכ

« Prev Exodus 23 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |