« Prev Exodus 24 Next »

Chapter 24

1 הלע רמא השמ־לאו
ןרהאו התא הוהי־לא
אוהיבאו בדנ
ינקזמ םיעבשו
םתיוחתשהו לארשי
׃קחרמ 2 ודבל השמ שגנו
אל םהו הוהי־לא
ולעי אל םעהו ושגי
׃ומע 3 רפסיו השמ אביו
ירבד־לכ תא םעל
תאו הוהי
ןעיו םיטפשמה־לכ
דחא לוק םעה־לכ
םירבדה־לכ ורמאיו
הוהי רבד־רשא
׃השענ 4 תא השמ בתכיו
הוהי ירבד־לכ
ןביו רקבב םכשיו
רהה תחת חבזמ
הבצמ הרשע םיתשו
יטבש רשע םינשל
׃לארשי 5 ינב ירענ־תא חלשיו
תלע ולעיו לארשי
םיחבז וחבזיו
׃םירפ הוהיל םימלש 6 םדה יצח השמ חקיו
יצחו תנגאב םשיו
׃חבזמה־לע קרז םדה 7 תירבה רפס חקיו
םעה ינזאב ארקיו
רבד־רשא לכ ורמאיו
׃עמשנו השענ הוהי 8 םדה־תא השמ חקיו
םעה־לע קרזיו
הנה רמאיו
תרכ רשא תירבה־םד
לע םכמע הוהי
׃הלאה םירבדה־לכ 9 ןרהאו השמ לעיו
אוהיבאו בדנ
ינקזמ םיעבשו
׃לארשי 10 יהלא תא ואריו
וילגר תחתו לארשי
ריפסה תנבל השעמכ
׃רהטל םימשה םצעכו 11 ינב יליצא־לאו
ודי חלש אל לארשי
םיהלאה־תא וזחיו
׃ותשיו ולכאיו 12 השמ־לא הוהי רמאיו
הרהה ילא הלע
ךל הנתאו םש־היהו
ןבאה תחל־תא
רשא הוצמהו הרותהו
׃םתרוהל יתבתכ 13 עשוהיו השמ םקיו
השמ לעיו ותרשמ
׃םיהלאה רה־לא 14 רמא םינקזה־לאו
דע הזב ונל־ובש
םכילא בושנ־רשא
רוחו ןרהא הנהו
םירבד לעב־ימ םכמע
׃םהלא שגי 15 רהה־לא השמ לעיו
׃רהה־תא ןנעה סכיו 16 הוהי־דובכ ןכשיו
והסכיו יניס רה־לע
םימי תשש ןנעה
םויב השמ־לא ארקיו
׃ןנעה ךותמ יעיבשה 17 הוהי דובכ הארמו
רהה שארב תלכא שאכ
׃לארשי ינב יניעל 18 ךותב השמ אביו
רהה־לא לעיו ןנעה
רהב השמ יהיו
םוי םיעברא
׃הליל םיעבראו

« Prev Exodus 24 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |