« Prev Esther 2 Next »

Chapter 2

1 הלאה םירבדה רחא
ךלמה תמח ךשכ
רכז שורושחא
תאו יתשו־תא
תאו התשע־רשא
׃הילע רזגנ־רשא 2 ךלמה־ירענ ורמאיו
ךלמל ושקבי ויתרשמ
תולותב תורענ
׃הארמ תובוט 3 םידיקפ ךלמה דקפיו
ותוכלמ תונידמ־לכב
וצבקיו
הלותב־הרענ־לכ־תא
ןשוש־לא הארמ תבוט
תיב־לא הריבה
אגה די־לא םישנה
רמש ךלמה סירס
ןותנו םישנה
׃ןהיקרמת 4 בטית רשא הרענהו
ךלמת ךלמה יניעב
בטייו יתשו תחת
ךלמה יניעב רבדה
׃ןכ שעיו 5 היה ידוהי שיא
ומשו הריבה ןשושב
ריאי ןב יכדרמ
שיק־ןב יעמש־ןב
׃ינימי שיא 6 םילשורימ הלגה רשא
התלגה רשא הלגה־םע
הינכי םע
רשא הדוהי־ךלמ
ךלמ רצנדכובנ הלגה
׃לבב 7 הסדה־תא ןמא יהיו
ודד־תב רתסא איה
םאו בא הל ןיא יכ
ראת ־תפי הרענהו
תומבו הארמ תבוטו
החקל המאו היבא
׃תבל ול יכדרמ 8 עמשהב יהיו
ותדו ךלמה־רבד
תובר תורענ ץבקהבו
־לא הריבה ןשוש־לא
רתסא חקלתו יגה די
די־לא ךלמה תיב־לא
׃םישנה רמש יגה 9 הרענה בטיתו
דסח אשתו ויניעב
להביו וינפל
היקורמת־תא
הל תתל התונמ־תאו
תורענה עבש תאו
הל־תתל תויארה
הנשיו ךלמה תיבמ
בוטל היתורענ־תאו
׃םישנה תיב 10 רתסא הדיגה־אל
התדלומ־תאו המע־תא
הילע הוצ יכדרמ יכ
׃דיגת ־אל רשא 11 םויו םוי־לכבו
ינפל ךלהתמ יכדרמ
םישנה־תיב רצח
רתסא םולש־תא תעדל
׃הב השעי־המו 12 הרענ רת עיגהבו
אובל הרענו
שורושחא ךלמה־לא
תדכ הל תויה ץקמ
רשע םינש םישנה
ואלמי ןכ יכ שדח
השש ןהיקורמ ימי
רמה ןמשב םישדח
םימשבב םישדח הששו
׃םישנה יקורמתבו 13 האב הרענה הזבו
רשא־לכ תא ךלמה־לא
אובל הל ןתני רמאת
םישנה תיבמ המע
׃ךלמה תיב־דע 14 האב איה ברעב
הבש איה רקבבו
ינש םישנה תיב־לא
סירס זגשעש די־לא
םישגליפה רמש ךלמה
דוע אובת־אל
ץפח־םא יכ ךלמה־לא
הארקנו ךלמה הב
׃םשב 15 רתסא־רת עיגהבו
דד ליחיבא־תב
ול־חקל רשא יכדרמ
ךלמה ־לא אובל תבל
םא יכ רבד השקב אל
יגה רמאי רשא־תא
רמש ךלמה־סירס
רתסא יהתו םישנה
יניעב ןח תאשנ
׃היאר־לכ 16 רתסא חקלתו
שורושחא ךלמה־לא
ותוכלמ תיב־לא
ירישעה שדחב
תבט שדח־אוה
׃ותוכלמל עבש־תנשב 17 ךלמה בהאיו
םישנה־לכמ רתסא־תא
דסחו ןח־אשתו
תולותבה־לכמ וינפל
תוכלמ־רתכ םשיו
תחת הכילמיו השארב
׃יתשו 18 התשמ ךלמה שעיו
וירש־לכל לודג
התשמ תא וידבעו
החנהו רתסא
ןתיו השע תונידמל
׃ךלמה דיכ תאשמ 19 תולותב ץבקהבו
בשי יכדרמו תינש
׃ךלמה־רעשב 20 תדגמ רתסא ןיא
המע־תאו התדלומ
הילע הוצ רשאכ
רמאמ־תאו יכדרמ
השע רתסא יכדרמ
הנמאב התיה רשאכ
׃ותא 21 יכדרמו םהה םימיב
ךלמה־רעשב בשוי
שרתו ןתגב ףצק
ךלמה יסירס־ינש
ושקביו ףסה ירמשמ
ךלמב די חלשל
׃שרושחא 22 יכדרמל רבדה עדויו
הכלמה רתסאל דגיו
ךלמל רתסא רמאתו
׃יכדרמ םשב 23 אצמיו רבדה שקביו
ץע־לע םהינש ולתיו
ירבד רפסב בתכיו
׃ךלמה ינפל םימיה

« Prev Esther 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |