« Prev Esther 1 Next »

Chapter 1

1 שורושחא ימיב יהיו
ךלמה שורושחא אוה
עבש שוכ־דעו ודהמ
האמו םירשעו
׃הנידמ 2 תבשכ םהה םימיב
לע שורושחא ךלמה
רשא ותוכלמ אסכ
׃הריבה ןשושב 3 וכלמל שולש תנשב
וירש־לכל התשמ השע
סרפ ליח וידבעו
ירשו םימתרפה ידמו
׃וינפל תונידמה 4 רשע־תא ותארהב
ותוכלמ דובכ
תראפת רקי־תאו
םיבר םימי ותלודג
׃םוי תאמו םינומש 5 םימיה תאולמבו
ךלמה השע הלאה
םיאצמנה םעה־לכל
הריבה ןשושב
ןטק־דעו לודגמל
םימי תעבש התשמ
ןתיב תנג רצחב
׃ךלמה 6 תלכתו ספרכ רוח
ץוב־ילבחב זוחא
ילילג־לע ןמגראו
שש ידומעו ףסכ
לע ףסכו בהז תוטמ
רדו ששו־טהב תפצר
׃תרחסו 7 בהז ילכב תוקשהו
םינוש םילכמ םילכו
דיכ בר תוכלמ ןייו
׃ךלמה 8 ןיא תדכ היתשהו
דסי ןכ־יכ סנא
בר־לכ לע ךלמה
ןוצרכ תושעל ותיב
׃שיאו־שיא 9 הכלמה יתשו םג
םישנ התשמ התשע
רשא תוכלמה תיב
׃שורושחא ךלמל 10 בוטכ יעיבשה םויב
רמא ןייב ךלמה־בל
אתזב ןמוהמל
אתגב אנוברח
סכרכו רתז אתגבאו
םיסירסה תעבש
ינפ־תא םיתרשמה
׃שורושחא ךלמה 11 יתשו־תא איבהל
ךלמה ינפל הכלמה
תוארהל תוכלמ רתכב
םירשהו םימעה
תבוט־יכ היפי־תא
׃איה הארמ 12 יתשו הכלמה ןאמתו
ךלמה רבדב אובל
םיסירסה דיב רשא
דאמ ךלמה ףצקיו
׃וב הרעב ותמחו 13 םימכחל ךלמה רמאיו
ןכ־יכ םיתעה יעדי
ינפל ךלמה רבד
׃ןידו תד יעדי־לכ 14 אנשרכ וילא ברקהו
שישרת אתמדא רתש
ןכוממ אנסרמ סרמ
ידמו סרפ ירש תעבש
ךלמה ינפ יאר
הנשאר םיבשיה
׃תוכלמב 15 תושעל־המ תדכ
רשא לע יתשו הכלמב
רמאמ־תא התשע־אל
דיב שורושחא ךלמה
׃םיסירסה 16 ינפל ןכמומ רמאיו
אל םירשהו ךלמה
התוע ודבל ךלמה־לע
יכ הכלמה יתשו
םירשה־לכ־לע
רשא םימעה־לכ־לעו
ךלמה תונידמ־לכב
׃שורושחא 17 הכלמה־רבד אצי־יכ
םישנה־לכ־לע
ןהילעב תוזבהל
םרמאב ןהיניעב
רמא שורושחא ךלמה
יתשו־תא איבהל
וינפל הכלמה
׃האב־אלו 18 הנרמאת הזה םויהו
רשא ידמו־סרפ תורש
הכלמה רבד־תא ועמש
ידכו ךלמה ירש לכל
׃ףצקו ןויזב 19 בוט ךלמה־לע־םא
תוכלמ־רבד אצי
יתדב בתכיו וינפלמ
אלו ידמו־סרפ
אובת־אל רשא רובעי
ךלמה ינפל יתשו
התוכלמו שורושחא
התוערל ךלמה ןתי
׃הנממ הבוטה 20 ךלמה םגתפ עמשנו
השעי־רשא
הבר יכ ותוכלמ־לכב
םישנה־לכו איה
ןהילעבל רקי ונתי
׃ןטק־דעו לודגמל 21 יניעב רבדה בטייו
שעיו םירשהו ךלמה
׃ןכוממ רבדכ ךלמה 22 םירפס חלשיו
ךלמה תונידמ־לכ־לא
הנידמו הנידמ־לא
םעו םע־לאו הבתככ
תויהל ונושלכ
ותיבב ררש שיא־לכ
׃ומע ןושלכ רבדמו

« Prev Esther 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |