« Prev Ecclesiastes 7 Next »

Chapter 7

1 בוט ןמשמ םש בוט
םוימ תומה םויו
׃ודלוה 2 תכלל בוט
תכלמ לבא־תיב־לא
רשאב התשמ תיב־לא
םדאה־לכ ףוס אוה
׃ובל־לא ןתי יחהו 3 קחשמ סעכ בוט
בטיי םינפ ערב־יכ
׃בל 4 לבא תיבב םימכח בל
תיבב םיליסכ בלו
׃החמש 5 םכח תרעג עמשל בוט
ריש עמש שיאמ
׃םיליסכ 6 םיריסה לוקכ יכ
קחש ןכ ריסה תחת
׃לבה הז־םגו ליסכה 7 םכח ללוהי קשעה יכ
׃הנתמ בל־תא דבאיו 8 רבד תירחא בוט
בוט ותישארמ
׃חור־הבגמ חור־ךרא 9 ךחורב להבת־לא
קיחב סעכ יכ סועכל
׃חוני םיליסכ 10 היה המ רמאת־לא
םינשארה םימיהש
יכ הלאמ םיבוט ויה
תלאש המכחמ אל
׃הז־לע 11 הלחנ־םע המכח הבוט
׃שמשה יארל רתיו 12 לצב המכחה לצב יכ
תעד ןורתיו ףסכה
׃הילעב היחת המכחה 13 השעמ־תא האר
לכוי ימ יכ םיהלאה
׃ותוע רשא תא ןקתל 14 היה הבוט םויב
הער םויבו בוטב
הז־תא םג האר
השע הז־תמעל
תרבד־לע םיהלאה
םדאה אצמי אלש
׃המואמ וירחא 15 ימיב יתיאר לכה־תא
דבא קידצ שי ילבה
עשר שיו וקדצב
׃ותערב ךיראמ 16 הברה קידצ יהת־לא
רתוי םכחתת־לאו
׃םמושת המל 17 הברה עשרת־לא
המל לכס יהת־לאו
׃ךתע אלב תומת 18 הזב זחאת רשא בוט
חנת־לא הזמ־םגו
ארי־יכ ךדי־תא
־תא אצי םיהלא
׃םלכ 19 םכחל זעת המכחה
רשא םיטילש הרשעמ
׃ריעב ויה 20 קידצ ןיא םדא יכ
בוט־השעי רשא ץראב
׃אטחי אלו 21 רשא םירבדה־לכל םג
ךבל ןתת־לא ורבדי
עמשת־אל רשא
׃ךללקמ ךדבע־תא 22 תובר םימעפ־םג יכ
תא־םג רשא ךבל עדי
׃םירחא תללק 23 המכחב יתיסנ הז־לכ
איהו המכחא יתרמא
׃ינממ הקוחר 24 קמעו היהש־המ קוחר
׃ונאצמי ימ קמע 25 יבלו ינא יתובס
שקבו רותלו תעדל
תעדלו ןובשחו המכח
תולכסהו לסכ עשר
׃תוללוה 26 תוממ רמ ינא אצומו
איה־רשא השאה־תא
הבל םימרחו םידוצמ
בוט הידי םירוסא
טלמי םיהלאה ינפל
דכלי אטוחו הנממ
׃הב 27 הרמא יתאצמ הז האר
תחאל תחא תלהק
׃ןובשח אצמל 28 ישפנ השקב־דוע רשא
דחא םדא יתאצמ אלו
השאו יתאצמ ףלאמ
׃יתאצמ אל הלא־לכב 29 יתאצמ הז־האר דבל
םיהלאה השע רשא
המהו רשי םדאה־תא
׃םיבר תונבשח ושקב

« Prev Ecclesiastes 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |