« Prev Ecclesiastes 8 Next »

Chapter 8

1 עדוי ימו םכחהכ ימ
םדא תמכח רבד רשפ
זעו וינפ ריאת
׃אנשי וינפ 2 רומש ךלמ־יפ ינא
תעובש תרבד לעו
׃םיהלא 3 ךלת וינפמ להבת־לא
ער רבדב דמעת־לא
ץפחי רשא־לכ יכ
׃השעי 4 ךלמ־רבד רשאב
ול־רמאי ימו ןוטלש
׃השעת־המ 5 עדי אל הוצמ רמוש
טפשמו תעו ער רבד
׃םכח בל עדי 6 תע שי ץפח־לכל יכ
םדאה תער־יכ טפשמו
׃וילע הבר 7 עדי ונניא־יכ
רשאכ יכ היהיש־המ
׃ול דיגי ימ היהי 8 חורב טילש םדא ןיא
חורה־תא אולכל
םויב ןוטלש ןיאו
תחלשמ ןיאו תומה
טלמי־אלו המחלמב
׃וילעב־תא עשר 9 יתיאר הז־לכ־תא
יבל־תא ןותנו
השענ רשא השעמ־לכל
רשא תע שמשה תחת
ערל םדאב םדאה טלש
׃ול 10 םיעשר יתיאר ןכבו
םוקממו ואבו םירבק
וכלהי שודק
רשא ריעב וחכתשיו
׃לבה הז־םג ושע־ןכ 11 םגתפ השענ־ןיא רשא
הרהמ הערה השעמ
בל אלמ ןכ־לע
םהב םדאה־ינב
׃ער תושעל 12 ער השע אטח רשא
יכ ול ךיראמו תאמ
רשא ינא עדוי־םג
יאריל בוט־היהי
ואריי רשא םיהלאה
׃וינפלמ 13 עשרל היהי־אל בוטו
םימי ךיראי־אלו
ארי ונניא רשא לצכ
׃םיהלא ינפלמ 14 השענ רשא לבה־שי
שי רשא ץראה־לע
עיגמ רשא םיקידצ
םיעשרה השעמכ םהלא
עיגמש םיעשר שיו
השעמכ םהלא
יתרמא םיקידצה
׃לבה הז־םגש 15 ינא יתחבשו
רשא החמשה־תא
תחת םדאל בוט־ןיא
לוכאל־םא יכ שמשה
חומשלו תותשלו
ולמעב ונולי אוהו
וייח ימי
םיהלאה ול־ןתנ־רשא
׃שמשה תחת 16 יבל־תא יתתנ רשאכ
תוארלו המכח תעדל
השענ רשא ןינעה־תא
םג יכ ץראה־לע
הנש הלילבו םויב
׃האר ונניא ויניעב 17 השעמ־לכ־תא יתיארו
לכוי אל יכ םיהלאה
אוצמל םדאה
השענ רשא השעמה־תא
רשא לשב שמשה־תחת
שקבל םדאה למעי
םגו אצמי אלו
תעדל םכחה רמאי־םא
׃אצמל לכוי אל

« Prev Ecclesiastes 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |