« Prev Ecclesiastes 5 Next »

Chapter 5

1 ךיפ־לע להבת־לא
רהמי־לא ךבלו
ינפל רבד איצוהל
םיהלאה יכ םיהלאה
התאו םימשב
ןכ־לע ץראה־לע
׃םיטעמ ךירבד ויהי 2 ברב םולחה אב יכ
ליסכ לוקו ןינע
׃םירבד ברב 3 רדנ רדת רשאכ
רחאת־לא םיהלאל
ץפח ןיא יכ ומלשל
־רשא תא םיליסכב
׃םלש רדת 4 רדת־אל רשא בוט
׃םלשת אלו רודתשמ 5 ךיפ־תא ןתת־לא
ךרשב־תא איטחל
ינפל רמאת־לאו
איה הגגש יכ ךאלמה
םיהלאה ףצקי המל
לבחו ךלוק־לע
׃ךידי השעמ־תא 6 תומלח ברב יכ
םירבדו םילבהו
םיהלאה־תא יכ הברה
׃ארי 7 לזגו שר קשע־םא
הארת קדצו טפשמ
המתת־לא הנידמב
הבג יכ ץפחה־לע
רמש הבג לעמ
׃םהילע םיהבגו 8 לכב ץרא ןורתיו
הדשל ךלמ איה
׃דבענ 9 עבשי־אל ףסכ בהא
ןומהב בהא־ימו ףסכ
הז־םג האובת אל
׃לבה 10 ובר הבוטה תוברב
ןורשכ־המו הילכוא
תיאר־םא יכ הילעבל
׃ויניע 11 דבעה תנש הקותמ
הברה־םאו טעמ־םא
רישעל עבשהו לכאי
ול חינמ ונניא
׃ןושיל 12 יתיאר הלוח הער שי
רומש רשע שמשה תחת
׃ותערל וילעבל 13 אוהה רשעה דבאו
דילוהו ער ןינעב
ודיב ןיאו ןב
׃המואמ 14 ומא ןטבמ אצי רשאכ
תכלל בושי םורע
המואמו אבשכ
ךליש ולמעב אשי־אל
׃ודיב 15 הלוח הער הז־םגו
ךלי ןכ אבש תמע־לכ
ול ןורתי־המו
׃חורל למעיש 16 ךשחב וימי־לכ םג
הברה סעכו לכאי
׃ףצקו וילחו 17 ינא יתיאר־רשא הנה
הפי־רשא בוט
תותשלו־לוכאל
־לכב הבוט תוארלו
למעיש ולמע
רפסמ שמשה־תחת
ויח־ימי
םיהלאה ול־ןתנ־רשא
׃וקלח אוה־יכ 18 רשא םדאה־לכ םג
רשע םיהלאה ול־ןתנ
וטילשהו םיסכנו
תאשלו ונממ לכאל
חמשלו וקלח־תא
תתמ הז ולמעב
׃איה םיהלא 19 רכזי הברה אל יכ
יכ וייח ימי־תא
תחמשב הנעמ םיהלאה
׃ובל

« Prev Ecclesiastes 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |