« Prev Deuteronomy 22 Next »

Chapter 22

1 רוש־תא הארת־אל
ויש־תא וא ךיחא
םהמ תמלעתהו םיחדנ
׃ךיחאל םבישת בשה 2 ךיחא בורק אל־םאו
ותעדי אלו ךילא
ךות־לא ותפסאו
דע ךמע היהו ךתיב
ותא ךיחא שרד
׃ול ותבשהו 3 ורמחל השעת ןכו
ותלמשל השעת ןכו
תדבא־לכל השעת ןכו
דבאת ־רשא ךיחא
אל התאצמו ונממ
׃םלעתהל לכות 4 רומח־תא הארת־אל
ורוש וא ךיחא
ךרדב םילפנ
םקה םהמ תמלעתהו
׃ומע םיקת 5 רבג־ילכ היהי־אל
שבלי־אלו השא־לע
יכ השא תלמש רבג
ךיהלא הוהי תבעות
׃הלא השע־לכ 6 רופצ־ןק ארקי יכ
ץע־לכב ךרדב ךינפל
םיחרפא ץראה־לע וא
םאהו םיציב וא
םיחרפאה־לע תצבר
םיציבה־לע וא
םאה חקת־אל
׃םינבה־לע 7 םאה־תא חלשת חלש
ךל־חקת םינבה־תאו
ךל בטיי ןעמל
׃םימי תכראהו 8 שדח תיב הנבת יכ
ךגגל הקעמ תישעו
םימד םישת־אלו
לפנה לפי־יכ ךתיבב
׃ונממ 9 ךמרכ ערזת־אל
שדקת־ןפ םיאלכ
רשא ערזה האלמה
׃םרכה תאובתו ערזת 10 שרחת־אל
׃ודחי רמחבו־רושב 11 רמצ זנטעש שבלת אל
׃ודחי םיתשפו 12 ךל־השעת םילדג
תופנכ עברא־לע
רשא ךתוסכ
׃הב־הסכת 13 השא שיא חקי־יכ
׃האנשו הילא אבו 14 תלילע הל םשו
הילע אצוהו םירבד
רמאו ער םש
תאזה השאה־תא
הילא ברקאו יתחקל
הל יתאצמ־אלו
׃םילותב 15 רענה יבא חקלו
ואיצוהו המאו
רענה ילותב־תא
ריעה ינקז־לא
׃הרעשה 16 רענה יבא רמאו
יתב־תא םינקזה־לא
הזה שיאל יתתנ
׃האנשיו השאל 17 תלילע םש אוה־הנהו
רמאל םירבד
ךתבל יתאצמ־אל
ילותב הלאו םילותב
הלמשה ושרפו יתב
׃ריעה ינקז ינפל 18 ינקז וחקלו
שיאה־תא אוהה־ריעה
׃ותא ורסיו 19 ףסכ האמ ותא ושנעו
הרענה יבאל ונתנו
לע ער םש איצוה יכ
לארשי תלותב
השאל היהת־ולו
החלשל לכוי־אל
׃וימי־לכ 20 רבדה היה תמא־םאו
ואצמנ־אל הזה
׃רענל םילותב 21 רענה־תא ואיצוהו
היבא־תיב חתפ־לא
הריע ישנא הולקסו
התמו םינבאב
הלבנ התשע־יכ
תיב תונזל לארשיב
ערה תרעבו היבא
׃ךברקמ 22 בכש שיא אצמי־יכ
לעב־תלעב השא־םע
םהינש־םג ותמו
־םע בכשה שיאה
תרעבו השאהו השאה
׃לארשימ ערה 23 הלותב רענ היהי יכ
האצמו שיאל השראמ
בכשו ריעב שיא
׃המע 24 םהינש־תא םתאצוהו
אוהה ריעה רעש־לא
םינבאב םתא םתלקסו
רענה ־תא ותמו
רשא רבד־לע
ריעב הקעצ־אל
רבד־לע שיאה־תאו
תשא־תא הנע־רשא
ערה תרעבו והער
׃ךברקמ 25 אצמי הדשב־םאו
רענה־תא שיאה
הב־קיזחהו השראמה
תמו המע בכשו שיאה
המע בכש־רשא שיאה
׃ודבל 26 רבד השעת־אל רענלו
תומ אטח רענל ןיא
שיא םוקי רשאכ יכ
שפנ וחצרו והער־לע
׃הזה רבדה ןכ 27 הקעצ האצמ הדשב יכ
ןיאו השראמה רענה
׃הל עישומ 28 רענ שיא אצמי־יכ
השרא־אל רשא הלותב
המע בכשו השפתו
׃ואצמנו 29 בכשה שיאה ןתנו
רענה יבאל המע
ףסכ םישמח
תחת השאל היהת־ולו
לכוי־אל הנע רשא
׃וימי־לכ החלש

« Prev Deuteronomy 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |