« Prev Deuteronomy 23 Next »

Chapter 23

1 תשא־תא שיא חקי־אל
ףנכ הלגי אלו ויבא
׃ויבא 2 הכד־עוצפ אבי־אל
להקב הכפש תורכו
׃הוהי 3 להקב רזממ אבי־אל
ירישע רוד םג הוהי
להקב ול אבי־אל
׃הוהי 4 ינומע אבי־אל
הוהי להקב יבאומו
ירישע רוד םג
להקב םהל אבי־אל
׃םלוע־דע הוהי 5 רשא רבד־לע
םחלב םכתא ומדק־אל
םכתאצב ךרדב םימבו
רכש רשאו םירצממ
םעלב־תא ךילע
םרא רותפמ רועב־ןב
׃ךללקל םירהנ 6 הוהי הבא־אלו
עמשל ךיהלא
ךפהיו םעלב־לא
ךל ךיהלא הוהי
יכ הכרבל הללקה־תא
׃ךיהלא הוהי ךבהא 7 םמלש שרדת־אל
ךימי־לכ םתבטו
׃םלועל 8 יכ ימדא בעתת־אל
בעתת־אל אוה ךיחא
תייה רג־יכ ירצמ
׃וצראב 9 ודלוי־רשא םינב
אבי ישילש רוד םהל
׃הוהי להקב םהל 10 הנחמ אצת־יכ
תרמשנו ךיביא־לע
׃ער רבד לכמ 11 שיא ךב היהי־יכ
רוהט היהי־אל רשא
אציו הליל־הרקמ
אל הנחמל ץוחמ־לא
׃הנחמה ךות־לא אבי 12 ברע־תונפל היהו
אבכו םימב ץחרי
ךות־לא אבי שמשה
׃הנחמה 13 ץוחמ ךל היהת דיו
המש תאציו הנחמל
׃ץוח 14 ךל היהת דתיו
היהו ךנזא־לע
התרפחו ץוח ךתבשב
־תא תיסכו תבשו הב
׃ךתאצ 15 ךיהלא הוהי יכ
ךנחמ ברקב ךלהתמ
ךיביא תתלו ךליצהל
ךינחמ היהו ךינפל
ךב הארי־אלו שודק
בשו רבד תורע
׃ךירחאמ 16 דבע ריגסת־אל
לצני־רשא וינדא־לא
׃וינדא םעמ ךילא 17 ךברקב בשי ךמע
רחבי־רשא םוקמב
בוטב ךירעש דחאב
׃וננות אל ול 18 השדק היהת־אל
לארשי תונבמ
ינבמ שדק היהי־אלו
׃לארשי 19 הנוז ןנתא איבת־אל
תיב בלכ ריחמו
ךיהלא הוהי
תבעות יכ רדנ־לכל
ךיהלא הוהי
׃םהינש־םג 20 ךשנ ךיחאל ךישת־אל
ךשנ לכא ךשנ ףסכ
׃ךשי רשא רבד־לכ 21 ךיחאלו ךישת ירכנל
ןעמל ךישת אל
ךיהלא הוהי ךכרבי
ךדי חלשמ לכב
התא־רשא ץראה־לע
׃התשרל המש־אב 22 הוהיל רדנ רדת־יכ
רחאת אל ךיהלא
שרד־יכ ומלשל
ךיהלא הוהי ונשרדי
׃אטח ךב היהו ךמעמ 23 רדנל לדחת יכו
׃אטח ךב היהי־אל 24 רמשת ךיתפש אצומ
תרדנ רשאכ תישעו
הבדנ ךיהלא הוהיל
׃ךיפב תרבד רשא 25 ךער םרכב אבת יכ
ךשפנכ םיבנע תלכאו
אל ךילכ־לאו ךעבש
׃ןתת 26 ךער תמקב אבת יכ
ךדיב תלילמ תפטקו
לע ףינת אל שמרחו
׃ךער תמק

« Prev Deuteronomy 23 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |